| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm²) , po konsultacjach, określonych Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Imielin, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb powoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", powołuje Burmistrz Miasta Imielin w formie zarządzenia.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

2) Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie,

3) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

4) Gimnazjum w Imielinie,

5) Szkoły Podstawowej w Imielinie,

6) Przedszkola Miejskiego w Imielinie,

7) Urzędu Miasta Imielin,

8) Kuratorów Sądu Rejonowego w Mysłowicach,

9) Zakładów Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

10) Organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach.

4. Członkowie Zespołu zostają wskazani imiennie przez podmioty wymienione w ust. 2.

§ 3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Imielin a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 4. Tryb odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Burmistrz Miasta Imielin odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) w przypadku rezygnacji.

2. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie określonym w § 2.

§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Imielin w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu składają Burmistrzowi Miasta Imielin oświadczenie zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Odmowa złożenia oświadczenia jest jednoznaczna z rezygnacją z funkcji członka.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca, większością głosów w głosowaniu jawnym.

6. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego i jego Zastępcy może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, w wyniku głosowania jawnego większością głosów.

7. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania Przewodniczącego i Zastępcy Zespołu zostaną określone w regulaminie opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Imielin w drodze zarządzenia.

8. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, przebiegu posiedzenia oraz podjętych ustaleniach.

11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swojej pracy.

13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta Imielin sprawozdań z pracy zespołu w terminach:

- do 31 lipca danego roku - sprawozdanie półroczne,

- do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

14. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie.

15. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

16. Członkowie Zespołu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »