| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm²) , po konsultacjach, określonych Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Imielin, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb powoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", powołuje Burmistrz Miasta Imielin w formie zarządzenia.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

2) Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie,

3) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

4) Gimnazjum w Imielinie,

5) Szkoły Podstawowej w Imielinie,

6) Przedszkola Miejskiego w Imielinie,

7) Urzędu Miasta Imielin,

8) Kuratorów Sądu Rejonowego w Mysłowicach,

9) Zakładów Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

10) Organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach.

4. Członkowie Zespołu zostają wskazani imiennie przez podmioty wymienione w ust. 2.

§ 3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Imielin a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 4. Tryb odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Burmistrz Miasta Imielin odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) w przypadku rezygnacji.

2. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie określonym w § 2.

§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Imielin w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu składają Burmistrzowi Miasta Imielin oświadczenie zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Odmowa złożenia oświadczenia jest jednoznaczna z rezygnacją z funkcji członka.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca, większością głosów w głosowaniu jawnym.

6. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego i jego Zastępcy może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, w wyniku głosowania jawnego większością głosów.

7. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania Przewodniczącego i Zastępcy Zespołu zostaną określone w regulaminie opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Imielin w drodze zarządzenia.

8. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, przebiegu posiedzenia oraz podjętych ustaleniach.

11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swojej pracy.

13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta Imielin sprawozdań z pracy zespołu w terminach:

- do 31 lipca danego roku - sprawozdanie półroczne,

- do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

14. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie.

15. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

16. Członkowie Zespołu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »