| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/140/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź.zm.) art.27 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( D.U.Nr 127 poz 857 z 2010r.) oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn.zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mysłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/110/99 z dnia 10 czerwca 1999r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr X/140/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, zwany dalej MOSiR, działa na podstawie przepisów prawa:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź.zm),

2)ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857),

3)ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62 poz. 504 z póź.zm.),

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź.zm.),

5)innych właściwych przepisów prawa,

6)niniejszego Statutu.

§ 2. MOSiR jest jednostką organizacyjną miasta Mysłowice prowadzoną w formie zakładu budżetowego

§ 3. 1. Terenem działania MOSiR jest miasto Mysłowice.

2. Siedziba MOSiR mieści się w Mysłowicach przy ul. Księdza Norberta Bończyka 32 z.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa skrótu MOSiR Mysłowice.

§ 4. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice

§ 5. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności MOSiR

§ 6. Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 7. Do zadań MOSiR należy w szczególności:

1)zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudowa, modernizacja i remonty,

2)gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

3)udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:

- stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym,

- organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom fizycznym,

- placówkom oświatowym,

4)organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

5)organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta,

6)realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej,

7)udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnianie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego i treningów klas sportowych,

8)koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim, powiatowym i wojewódzkim kalendarzem tych rozgrywek,

9)współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR,

10)tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,

11)prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta,

12)współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

13)świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja imprez widowiskowo-rozrywkowych,

14)prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR,

15)organizacja imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, rekreacji oraz imprez widowiskowo- sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

16)prowadzenie działalności w sekcjach sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja szkolenia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych,

17)podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych rangi miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,

18)współpraca z miastami partnerskimi i przygranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,

19)podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR,

Rozdział 3.
Organizacja działalności MOSiR

§ 8. 1. Działalnością MOSiR kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

§ 9. Prezydent Miasta Mysłowice ustala warunki pracy i płacy Dyrektora, jego zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz pełni w stosunku do niego funkcje zwierzchnika służbowego.

§ 10. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1. kierowanie statutową działalnością MOSiR oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych,

3. organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej działalności MOSiR,

4. planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków,

5. wykonywanie wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych,

7. współpraca z organami Miasta Mysłowice.

§ 11. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie MOSiR.

§ 12. Podczas nieobecności w pracy spowodowanej: chorobą, korzystaniem z urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektora zastępuje Główny Księgowy lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik MOSiR.

§ 13. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną MOSiR określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian Regulaminu Organizacyjnego.

§ 14. Dyrektor MOSiR wyznacza okres przerwy w działalności poszczególnych obiektów dla przeprowadzenia w nich prac konserwacyjno-remontowych lub z innych przyczyn, po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Mysłowice.

Rozdział 4.
Pracownicy MOSiR

§ 15. 1. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR.

2. Dyrektor MOSiR zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi w liczbie zapewniającej prawidłową realizację zadań statutowych.

§ 16. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników MOSiR określają odrębne przepisy. Dyrektor MOSiR może utworzyć regulamin funduszu premiowego i funduszu nagród, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta .

§ 17. Limit etatów dla MOSiR oraz limit środków przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ustala się w rocznym planie finansowym zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 18. Majątek nieruchomy MOSiR stanowią obiekty sportowe i rekreacyjne będące własnością Miasta Mysłowice przekazane MOSiR w trwały zarząd. Posiadane przez MOSiR na wyposażeniu ruchomości i środki trwałe stanowią własność Miasta Mysłowice.

§ 19. 1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z Miastem na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej w MOSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor.

§ 20. 1. MOSiR wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

2. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

3. MOSiR prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi dla zakładów budżetowych.

4. Rachunkowość MOSiR prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

5. Wszelkie zmiany w planie finansowym MOSiR dokonywane są w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.

§ 22. Statut nadaje Rada Miasta w formie uchwały. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

§ 23. Statut wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »