| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik do Uchwały Nr 51/VI/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Woźniki, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

§ 3.

Burmistrz Woźnik występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w § 2, o wyznaczenie osób do pracy w Zespole.

§ 4.

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3, Burmistrz Woźnik podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z podmiotami, których przedstawiciele będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w Zespole.

§ 5.

Burmistrz Woźnik po podpisaniu porozumień, o których mowa w § 4, powołuje w formie zarządzenia członków Zespołu.

§ 6.

Burmistrz Woźnik odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie.

§ 7.

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i jego zastępcy zwołuje Burmistrz Woźnik, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o których mowa w § 4. Przewodniczący i jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 8.

Na wniosek przewodniczącego, Zespół spośród swoich członków, może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

§ 9.

Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

§ 10.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§ 11.

Z posiedzeń Zespołu i grup roboczych sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 12.

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

§ 13.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada Burmistrzowi Woźnik w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »