| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 30 marca 2011r.

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2010

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszą zmianą) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2010.

A. Po stronie dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowano ogółem 46 203 604,17 zł (plan w trakcie roku zmniejszono o kwotę 10 666 591,13 zł). Wykonano plan w 100,25 % tj. wykonano 46 319 538,53 zł dochodów. W stosunku do roku 2009 odnotowano kolejny spadek dochodów tym razem o kwotę 171 780,96 zł co stanowi 0,37 % wykonania z roku 2009. Dochody bieżące zostały w 2010 r. wykonane w 100,20 % tj. na planowane 44 855 602,17 zł wykonano 44 943 427,39 zł, zaś dochody majątkowe na zaplanowane 1 348 002,00 zł wykonano 1 376 111,14 zł, co stanowi 102,09 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2010 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S - w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane na kwotę 29 747 490,36 zł

spadek w stosunku do roku ubiegłego o 5,80 %,

- subwencje na łączną sumę 9 848 368,00 zł,

wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,70 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę 6 723 680,17 zł,

wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 24,16 %.

Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2010 grupy dochodów:

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2010 roku dochody na łączną kwotę: 11 045 159,61 zł;

- dochody z opłat wykonane na kwotę 1 978 612,75 zł;

- udziały w podatkach dochodowych 11 687 976,04 zł;

- bieżące dochody z majątku gminy 1 512 450,58 zł;

- dochody majątkowe z mienia komunalnego 489 945,28 zł.

Strukturę wykonanych w 2010 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:

Analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono w porównaniu z kwotą dochodów należnych, w celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności. W tym celu zsumowano zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2010 roku 5 077 370,98 zł. Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2010 r. przekroczyły 20 000 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2010 r. 116 619,67 zł co stanowi 2,30 % ogółu nieodsetkowych zaległości.

1. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 "Pozostała działalność" § 0750 "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" na planowane 542 400 zł, wykonano 503 241,50zł. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2010 roku 547 353,69 zł. W tej pozycji sklasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości po wyroku sądowym skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Mimo to utrzymuje się wysoki stan zaległości z tego tytułu.

2. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż Miejska" § 0570 "Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych" na zaplanowane 145 430,00 zł wykonano 165 049,90zł. Zaległości na koniec 2010 r. wyniosły 63 557,10 zł.

3. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

1) W rozdziale 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" § 0350 "Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" na planowane 10 500,00 zł wykonano 19 584,13 zł. Zaległości wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 27 146,66 zł.

2) W rozdziale 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" § 0310 "Podatek od nieruchomości" na planowane 7 700 000,00 zł, wykonano 7 737 250,98 zł. Ponadto w tej pozycji klasyfikacji budżetowej część dochodów została wyegzekwowana w drodze potrąceń (1 112,00 zł) jednak na koniec roku 2010 odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 3 368 374,00 zł. W tej grupie jest kilku podatników od których wyegzekwowanie zobowiązań jest bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od podziemnych wyrobisk górniczych znacznie podwyższa stan odnotowywanych na koniec roku zaległości.

3) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 "Podatek od środków transportowych" na zaplanowane 111 000,00 zł wykonano 115 720,50 zł. W tej pozycji klasyfikacji odnotowano znaczne zaległości na łączną kwotę 191 841,80 zł. Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie udaje się trwale zmniejszyć odnotowywanych na koniec roku zaległości.

4) W rozdziale 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" § 0310 "Podatek od nieruchomości" na planowane 2 200 000,00 zł, wykonano 2 200 676,50 zł. Znaczne, bo wynoszące 505 244,00 zł, zaległości wynikają z faktu, iż mimo podjętych działań egzekucyjnych są one często mało skuteczne. Na co wpływ mają przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny nieruchomości oraz duża grupa podatników zaliczana do sfery ubóstwa lub społecznego niedostosowania.

5) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 "Podatek od środków transportowych" na zaplanowane 130 000,00 zł wykonano 108 752,29 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku 284 380,72 zł. W podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych mimo prowadzonej egzekucji stale rosną odnotowane zaległości.

W roku 2010 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio:

1) z budżetu państwa,

2) z funduszy celowych,

3) na zadania realizowane z udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

4) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programu, którego beneficjentem były szkoły, Przedszkole nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej - pozyskana kwota to 502 280,99 zł.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki zaplanowano i pozyskano na te same zadania co w § 2007. Wielkość dochodów z tego źródła wyniosła 41 662,98 zł.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 3 861 524,56 zł dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz do samorządu terytorialnego, spisu rolnego oraz zwrotu akcyzy dla rolników.

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 15 671,38 zł odpowiednio na utrzymanie grobów wojennych - 2 000 zł oraz na program wymiany młodzieżowej z Ukrainą 13 671,38 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 1 402 374,40 zł, przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania w tym na pomoc udzielaną uczniom.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym klasyfikowane są dotacje otrzymane z gmin, które na podstawie zawartego porozumienia obsługuje nasza Straż Miejska. Kwota pozyskanej dotacji to 71 533,40 zł.

§ 2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w 2010 roku 12 545,60 zł.

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Cyfra 9 oznacza, że chodzi o środki krajowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w 2010 roku 2 213,78 zł.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym klasyfikowane są dochody pozyskane z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych, na zadania z Obrony Cywilnej oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w tym paragrafie w 2010 roku dotacji wyniosła 261 732,97 zł.

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Z tego źródła pozyskaliśmy w 2010 r. dotację z Funduszu Rozwoju Sportu w kwocie 14 000 zł.

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 886 165,86 zł i dotyczyły realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych

B. Po stronie wydatków budżet miasta za rok 2010 wykonano w 93,69 % tj. na planowane 62 514 430,21 zł wydatkowano 58 566 701,85 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2009 o 33,10 %. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2010 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w 98,80 % planu a wydatki bieżące w 91,89 % planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zrealizowane wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2009 o 7,85 %, zaś wydatki majątkowe wzrosły 3,5 krotnie w porównaniu z wykonanymi w roku 2009 wydatkami majątkowymi.

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 16 262 929,79 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 068 238,74 zł, różnica wyniosła niespełna 200 tys. zł. Wydatki inwestycyjne sklasyfikowano w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6050 i 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" jest to paragraf, w którym klasyfikowane są przede wszystkim roboty budowlane; 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów; 6229 i 6300 odpowiednio "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" oraz "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".

W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 99,03 % tj. na planowane 14 459 417,79 zł wykonano 14 319 223,07 zł. Nie wykonano planu jedynie dla trzech zadań tj.:

1. Sklasyfikowanej w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne: "Zmiany organizacji ruchu ul. Św. Maksymiliana Kolbe" na którą zaplanowano 5 000 zł i nie wydatkowano w 2010 roku żadnych środków.

2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zaplanowano na "Przebudowę ogrodzenia przy budynku USC" kwotę 100 000 zł i tu również nie wydatkowano żadnych środków.

3. W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zaplanowano 7 000 zł na "Instalację gazu w budynku Urzędu Miasta". Wykorzystano 3 288,18 zł co stanowi 46,97 % planu .

Drugą grupę wydatków - zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy gruntów i zakupy pozostałych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w 2010 roku 316 800 zł zaś wydatkowano 277 426,40 zł, co stanowi 87,57 % planu. Zakupy pozostałych środków trwałych wykonano w 93,19 % tj. na planowane 222 212 zł wydatkowano 207 089,27 zł.

Ostatnią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2010 zaplanowano cztery dotacje inwestycyjne. Trzy z nich miały charakter pomocy dla powiatu wodzisławskiego, a czwarta to dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury "Rydułtowskiego Centrum Kultury" na realizowaną przez tą jednostkę inwestycję współfinansowaną z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wszystkie dotacje wykonano w 100 %.

Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.

Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z edukacją tj. sklasyfikowane w działach 801 "Oświata i wychowanie", 803 "Szkolnictwo wyższe" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", wydatki te wykonano w roku 2010 na łączną kwotę 18 424 311,68 zł, co stanowiło 94,69 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku do wykonania z roku 2009 o 12,09 %.

Drugą grupę stanowią wydatki związane z technicznym utrzymaniem infrastruktury komunalnej . Zaliczono tu wydatki sklasyfikowane w działach 600 "Transport", 700 "Gospodarka mieszkaniowa" i 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", wykonano je na kwotę 6 509 745,55 zł tj. w 92,82 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano spadek o 2,86 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Kolejna grupa wydatków, to te sklasyfikowane w dziale 852 " Pomoc społeczna ", wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 7 489 076,03 zł co stanowiło 98,65 % planu. W tej pozycji odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,20 %.

W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja publiczna". W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 059 761,66zł - plan wykonano w 92,44 %. Tu również odnotowano spadek wydatków o 0,10 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.

Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na ochronę zdrowia, kulturę i sport . Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach 851 "Ochrona zdrowia", 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz 926 "Kultura fizyczna i sport". Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 2 364 923,63 zł tj. w 93,63 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano przyrost w stosunku do roku 2009 o 23,12 %.

Pozostałe wydatki wykonane w roku 2010 na łączną kwotę 1 650 644,56 zł stanowią niespełna 3,88 % ogółu wydatków bieżących, wykonanie wyniosło tu 53,13% planu rocznego wydatki te nazwano inne wydatki bieżące . Tak niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania jak również potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia. Wydatki te, również wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, współczynnik wzrostu wyniósł 6,77 %.

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem została sfinansowana z innych środków celowych takich jak opłaty za koncesje alkoholowe, opłaty za korzystanie ze środowiska czy zwrot z innych gmin środków wypłaconych w formie dotacji do przedszkoli niepublicznych. Zmniejszając poniesione w roku 2010 nakłady bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:

W roku 2010 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 3 504 572,66 zł. Kwoty 647 000 zł i 794 000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowych funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu Centrum Kultury.

Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2010 roku 572 066,08 zł, zaś kwota przekazana gminie, która dotacji udzielała innej niepublicznej placówce wyniosła 5 606 zł.

W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 17 500 zł.

Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 2 020,20 zł.

Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 969 456,20 zł.

Jako dotacja dla osób fizycznych w ramach realizowanego programu ochrony powietrza oraz usuwania azbestu przyznano kwotę 11 224 zł.

Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę 436 334,84 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2010 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności

Kwota przyznanych dotacji

Liczba dotowanych projektów

Zadania z zakresu kultury

94 070,00

19

Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży

257 964,84

13

Zadania z zakresu opieki społecznej

20 000,00

1

Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej

60 000,00

5

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

2 500,00

1

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

1 800,00

1

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku, gdy dotacja uruchamiana jest w ratach - uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej. Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji a zwrot następuje po zakończeniu roku 2010, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2011.

C. Jako wydatki budżetu miasta jednak wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 - dochodów). Wielkość pozyskanych na ten cel dotacji i zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb - 50.

W związku z realizacją zadań zleconych osiągnięto 154 625,65 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 95 629,65 zł odprowadzono do budżetu państwa a kwota 58 996 zł stanowiła dochód jednostek samorządu terytorialnego z czego 46 702,88 zł stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.

Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową realizowano w roku 2010 dwa zadania: utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2 000 zł (§ 2020 - dochodów oraz program wymiany młodzieżowej z Ukrainą z dotacją z budżetu państwa na kwotę 13 671,38 zł. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane.

Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań. Wspólnie z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż Miasta. W porozumieniu ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej oraz Miasto prowadziło dwie placówki wychowania pozaszkolnego (§ 2320 - dochodów). Zadania te zostały w 100 % zrealizowane.

D. Budżet w 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 12 247 163,32 zł mimo iż planowany deficyt wynosił 16 310 826,04 zł. Na zmniejszenie deficytu znaczący wpływ miał wysoki poziom wykonania dochodów (wykonano 100,25 % planu) oraz wyżej omówione nie wykonanie niektórych pozycji po stronie wydatków budżetu - wydatki wykonano w 93,69 % w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS. W roku 2010 spłacono 2 169 199,63 zł rat kredytów i pożyczek.

E. Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2010 r. - wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2010 jak i kredyty jakie miasto zaciągnęło w roku 2010.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2010 r. należą następujące pozycje:

1) Dla zadania "Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw" zaciągnięto w 2005 roku kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w EURO. Dotąd spłacone raty oraz występujące różnice kursowe (które w roku 2010 wyniosły 37 462,42 zł) spowodowały, że stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 873 621,67 zł. Do 2012 roku przewidziano spłatę tego kredytu.

2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania "Modernizacja oczyszczali ścieków". Pierwsza transza uruchomiona była w 2005 r. Spłata zakończy w 2016 r. Stan zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 1 629 171,00 zł.

3) Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa strefy rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw" zaciągnięto w 2007 r. w wysokości 1 000 000 zł spłatę zaplanowano do 2012 r. Stan na koniec roku 2010 wyniósł 400 000 zł.

4) Kredyt na dofinansowanie "Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2" w wysokości 490 000 zł również zaciągnięto w 2007 roku. Spłatę zaplanowano na do 2012 roku. Stan zadłużenia na koniec 2010 r. wyniósł 343 000 zł.

5) Również w 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie "Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na potrzeby Biblioteki i placówek wychowania pozaszkolnego" w wysokości 1 991 805 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. to 796 722 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku.

6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Strefa rozwoju MŚP w rejonie ul. M. Strzody" zaciągnięto w latach 2007 - 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 r. Stan zobowiązań z tego tytułu na koniec 2010 r. wyniósł 1 172 178,00 zł.

7) Również z WFOŚiGW w 2007 r. zaciągnięto pożyczkę na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Stan zobowiązań na koniec grudnia 2010 r. to 220 939,84 zł.

8) Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 680 589 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu na koniec 2010 r. wyniósł 529 349,00 zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.

9) Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w roku 2007, 2008 i 2009 na kwoty odpowiednio 1 291 094,65 zł, 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w 2017, 2018 i 2019 roku. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2010 roku wynosił odpowiednio 976 192,00 zł, 456 576,00 zł i 467 215,00 zł.

10) W roku 2008 zaciągnięto z WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację przedszkoli nr 2, 3 i 4. Wysokość pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958 zł, 328 695 zł i 142 639 zł. Stan zadłużenia na koniec 2010 roku z tego tytułu wyniósł odpowiednio 111 936,00 zł, 292 160,00 zł, 126 784,00 zł. Spłatę zaplanowano na rok 2018.

2. W roku 2010 zaciągnięto:

1) Dwa kredyty na zrównoważenie budżetu roku 2010 na kwotę odpowiednio 7 000 000 zł i 4 500 000 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku.

2) Pierwszą transzę preferencyjnego kredytu na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na kwotę 48 075,70 zł.

Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2010 roku kredytów i pożyczek wyniósł 19 943 920,21 zł. Uwzględniając zrealizowane w 2010 roku dochody na kwotę 46 319 538,53 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec 2010 roku 43,06 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %).

Jak już wspomniano w roku 2010 spłacono 2 169 199,63 zł rat kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i WFOŚiGW odsetki na łączną sumę 342 432,42 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2010 roku 5,42 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).

F. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zadanie

Plan pierwotny

Plan końcowy

Edukacja kluczem do lepszej przyszłości*

83 649,65

85 154,70

Zielony Staż**

395 090,00

10 000,00

Uczenie się przez całe życie

41 146,90

51 666,90

* wprowadzono do budżetu uchwałą nr XLVII/405/10 z 24 września 2010 roku

** przesunięto termin realizacji zadania, merytoryczna część zadania rozpocznie się w 2011 roku

Dla zadań "Aktywni razem", "Więcej lepiej", Sprawny Samorząd" i "Razem łatwiej" ujętych w załączniku nr 10 do budżetu miasta na rok 2010 zmiany w planie dokonane w trakcie roku nie spowodowały zmian w kwotach ogółem.

G. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujęto w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

H. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2010 rachunek dochodów własnych oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Szkoła Podstawowa nr 1

dochody

266 280,52

wydatki

286 315,36

2. Szkoła Podstawowa nr 3

dochody

134 740,57

wydatki

148 721,99

3. Gimnazjum nr 1

dochody

165 169,27

wydatki

192 150,11

4. Zespół Szkół

dochody

231 580,71

wydatki

248 503,24

5. Przedszkole nr 1

dochody

91 014,24

wydatki

109 199,35

6. Przedszkole nr 2

dochody

123 001,40

wydatki

154 346,36

7. Przedszkole nr 3

dochody

127 610,60

wydatki

154 448,68

8. Przedszkole nr 4

dochody

122 088,51zł

wydatki

178 894,15

9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej

dochody

10 260,09

wydatki

16 584,45

10. Państwowe Ognisko Plastyczne

dochody

947,15

wydatki

3 396,07

11. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

dochody

51,36

wydatki

51,63

W jednostkach, w których wydatki przewyższyły dochody wykorzystano część środków jakie pozostały z roku 2009. Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych wyżej wymienione jednostek złożyły w formie sprawozdania Rb 34.


I. Do niniejszego sprawozdania dołącza się jako załącznik nr 4 sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskiego Centrum Kultury funkcjonujących jako samorządowe instytucje kultury.

Skarbnik Miasta Rydułtowy


mgr Bernard Labusek

Burmistrz Miasta Rydułtowy


mgr Kornelia Newy

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zaawansowanie programów wieloletnich

Załącznik Nr 4A do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4A.pdf

Sprawozdanie Biblioteki

Załącznik Nr 4B do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4B.pdf

Sprawozdanie Rydułtowskiego Centrum Kultury

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »