| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Kaletach uchwala:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1) placówek oświatowych działających na terenie Kalet,

2) placówek oświatowych działających na terenie Kalet,

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Komisariatu Policji,

5) służby zdrowia,

6) organizacji pozarządowych działających na terenie Kalet,

7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

2. Z wymienionymi instytucjami Burmistrz Miasta zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół.

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta.

2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) na wniosek podmiotu, który reprezentuje.

§ 4. 1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

2. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 5. 1. Zespół realizuje działania określone w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego, lub na wniosek 4 członków zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Miasta.

4. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

5. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół.

6. Decyzje zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków Zespołu.

7. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb:

1) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) funkcjonariusze Policji,

3) pracownicy służby zdrowia,

4) przedstawiciele placówek oświatowych,

5) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) kuratorzy sądowi,

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała Nr41/V/2011z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »