| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VII/50/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

§ 1.

1. Zespół liczy 10 członków.

2. W skład Zespołu wchodzą:

- przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel podmiotów działających na terenie Wodzisławia Śląskiego w zakresie oświaty

- przedstawiciel podmiotów działających na terenie Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony zdrowia

- przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Wodzisławia Śląskiego

- kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim

- przedstawiciel Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych w Wodzisławiu Śląskim.

3. Kadencja Zespołu trwa 2 lata.

§ 2.

1. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze Zarządzenia.

2. Prezydent odwołuje członka Zespołu:

- na jego wniosek

- w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie

- na wniosek jednostki, którą reprezentuje.

3. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie i na zasadach określonych do ich powołania.

§ 3.

1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

2. Odwołanie przewodniczącego i jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej 6 członków Zespołu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 4.

1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 6 członków Zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

4. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.

5. Decyzje Zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 6 członków Zespołu.

6. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

7. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół następuje w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego lub 6 członków Zespołu.

3. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, ochrony zdrowia.

4. W sytuacjach szczególnych skład grup roboczych może zostać uzupełniony o kuratora sądowego, a także przedstawicieli innych podmiotów, specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »