| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, § 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.), art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników, trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe oraz Uchwała Nr XXVI/262/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanym zawodnikom posiadającym licencję zawodnika za wysokie wyniki sportowe.

§ 3.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które mogą zostać przyznane stypendia sportowe, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN
określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

§ 1.

1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria może starać się o przyznanie stypendium:

1)jest mieszkańcem Miasta Wodzisław Śląski lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2)uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3)osiągnął wysoki wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym

a) w sporcie zespołowym :

- zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych na poziomie szczebla centralnego;

- powołanie do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

b) w sporcie indywidualnym:

- wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- powołany został do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w ust. 1 spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:

1)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową,

2)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje Miasto Wodzisław Śląski.

4. Prezydent Miasta może uzależnić przyznanie stypendium sportowego od pisemnego zobowiązania się przez zawodnika, o którym mowa w §1, ust. 1, do promowania Miasta Wodzisław Śląski, w szczególności poprzez:

1)umieszczenie logo lub herbu Miasta Wodzisław Śląski wraz z nazwą na odzieży i sprzęcie sportowym wykorzystywanym przez zawodnika podczas treningów, obozów sportowych i zgrupowań oraz zawodów sportowych i imprez im towarzyszących;

2)udział w organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski imprezach promocyjnych.

3)współpracę z Urzędem Miasta poprzez informowanie o przebiegu kariery sportowej zawodnika;

4)warunek, o którym mowa w ust. 4, pkt. 1 nie jest wymagany jeżeli jego spełnienie stałoby w sprzeczności ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi zawodnika, reprezentowanego przez niego klubu sportowego lub związku sportowego;

5)spełnienie przez zawodnika warunku, o którym mowa w ust. 4, pkt. 2 nie może utrudniać zawodnikowi przygotowań do współzawodnictwa sportowego;

6)w przypadku zawodnika nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

§ 2.

1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Stypendium sportowe wypłacane jest przez Prezydenta Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie na ostatni dzień każdego miesiąca na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy, a w przypadku stypendysty nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych – na rachunek bankowy rodzica dysponującego pełnią władzy rodzicielskiej i faktycznie ją sprawującego, opiekuna prawnego lub kuratora do zarządu majątkiem.

§ 3.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o przyznanie stypendium są:

1)klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe,

2)zawodnik lub opiekun małoletniego zawodnika,

3)radni Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim w liczbie co najmniej trzech,

4)merytoryczna komisja Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim,

5)pełnoletni mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w liczbie co najmniej stu osób.

2. Wniosek formułowany jest w oparciu o dane z rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków.

3. Stypendium może także przyznać Prezydent Miasta z urzędu.

4. Warunkiem przyznania stypendium jest wyrażenie przez zawodnika zgody na jego otrzymanie.

5. W przypadku zawodnika nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zgodę, o której mowa w ust. 4, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

6. Jeden zawodnik może w tym samym roku budżetowym otrzymać tylko jedno stypendium.

7. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1)złożenia wniosku po wyznaczonym terminie;

2)pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3)braków formalnych.

8. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 4.

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium oraz jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie wiąże Prezydenta Miasta.

3. Prezydent Miasta przyznając stypendium informuje zawodnika na piśmie o wysokości przyznanego stypendium oraz okresie, na jaki zostało przyznane.

§ 5.

1. Stypendysta zobowiązany jest w trakcie pobierania stypendium:

1)realizować harmonogram przygotowań i startów we współzawodnictwie sportowym,

2)przestrzegać powszechnie obowiązujące normy społeczne,

3)godnie reprezentować Miasto Wodzisław Śląski,

4)swoją postawą i zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promować wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową.

§ 6.

1. Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może wstrzymać stypendium, jeżeli zawodnik:

1)zaniedbuje obowiązki zawodnika,

2)obniżył formę sportową,

3)został zawieszony w prawach zawodnika,

4)czasowo utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej 3 miesięcy.

2. Można przywrócić wypłatę stypendium na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego po ustaleniu, że ustały przyczyny wstrzymania stypendium. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny wstrzymania wypłaty stypendium.

3. Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może cofnąć stypendium, jeżeli:

1)trwale utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej,

2)utracił prawa zawodnika,

3)zaprzestał uprawiania sportu,

4)naruszył normy etyczno – moralne,

5)naruszył przepisy prawa,

6)odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje klub lub związek sportowy.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji omówionej w ust. 3 klub sportowy lub właściwy związek sportowy wraz z wnioskiem o cofnięcie stypendium danego zawodnika może jednocześnie przedłożyć propozycję uhonorowania stypendium innego zawodnika, jeżeli jego osiągnięcia zasługują na wyróżnienie w tej formie.

5. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.

6. Zarząd klubu sportowego zrzeszającego zawodnika lub, któremu przyznano stypendium sportowe, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

7. Stypendium wstrzymuje, przywraca lub cofa Prezydent Miasta.

§ 7.

1. Wysokość kwoty, przeznaczonej na stypendia sportowe na każdy rok, określona jest w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Złożenie wniosku o stypendium sportowe nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

3. Liczba stypendiów w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych Miasta Wodzisław Śląski i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

4. Prezydent Miasta może w danym roku nie przyznać żadnego stypendium.

§ 8.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego z tym, że wnioski na rok 2011 mogą być składane w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »