| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, § 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.), art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników, trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe oraz Uchwała Nr XXVI/262/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanym zawodnikom posiadającym licencję zawodnika za wysokie wyniki sportowe.

§ 3.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które mogą zostać przyznane stypendia sportowe, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN
określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

§ 1.

1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria może starać się o przyznanie stypendium:

1)jest mieszkańcem Miasta Wodzisław Śląski lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2)uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3)osiągnął wysoki wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym

a) w sporcie zespołowym :

- zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych na poziomie szczebla centralnego;

- powołanie do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

b) w sporcie indywidualnym:

- wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- powołany został do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w ust. 1 spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:

1)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową,

2)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje Miasto Wodzisław Śląski.

4. Prezydent Miasta może uzależnić przyznanie stypendium sportowego od pisemnego zobowiązania się przez zawodnika, o którym mowa w §1, ust. 1, do promowania Miasta Wodzisław Śląski, w szczególności poprzez:

1)umieszczenie logo lub herbu Miasta Wodzisław Śląski wraz z nazwą na odzieży i sprzęcie sportowym wykorzystywanym przez zawodnika podczas treningów, obozów sportowych i zgrupowań oraz zawodów sportowych i imprez im towarzyszących;

2)udział w organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski imprezach promocyjnych.

3)współpracę z Urzędem Miasta poprzez informowanie o przebiegu kariery sportowej zawodnika;

4)warunek, o którym mowa w ust. 4, pkt. 1 nie jest wymagany jeżeli jego spełnienie stałoby w sprzeczności ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi zawodnika, reprezentowanego przez niego klubu sportowego lub związku sportowego;

5)spełnienie przez zawodnika warunku, o którym mowa w ust. 4, pkt. 2 nie może utrudniać zawodnikowi przygotowań do współzawodnictwa sportowego;

6)w przypadku zawodnika nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

§ 2.

1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Stypendium sportowe wypłacane jest przez Prezydenta Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie na ostatni dzień każdego miesiąca na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy, a w przypadku stypendysty nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych – na rachunek bankowy rodzica dysponującego pełnią władzy rodzicielskiej i faktycznie ją sprawującego, opiekuna prawnego lub kuratora do zarządu majątkiem.

§ 3.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o przyznanie stypendium są:

1)klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe,

2)zawodnik lub opiekun małoletniego zawodnika,

3)radni Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim w liczbie co najmniej trzech,

4)merytoryczna komisja Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim,

5)pełnoletni mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w liczbie co najmniej stu osób.

2. Wniosek formułowany jest w oparciu o dane z rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków.

3. Stypendium może także przyznać Prezydent Miasta z urzędu.

4. Warunkiem przyznania stypendium jest wyrażenie przez zawodnika zgody na jego otrzymanie.

5. W przypadku zawodnika nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zgodę, o której mowa w ust. 4, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

6. Jeden zawodnik może w tym samym roku budżetowym otrzymać tylko jedno stypendium.

7. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1)złożenia wniosku po wyznaczonym terminie;

2)pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3)braków formalnych.

8. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 4.

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium oraz jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie wiąże Prezydenta Miasta.

3. Prezydent Miasta przyznając stypendium informuje zawodnika na piśmie o wysokości przyznanego stypendium oraz okresie, na jaki zostało przyznane.

§ 5.

1. Stypendysta zobowiązany jest w trakcie pobierania stypendium:

1)realizować harmonogram przygotowań i startów we współzawodnictwie sportowym,

2)przestrzegać powszechnie obowiązujące normy społeczne,

3)godnie reprezentować Miasto Wodzisław Śląski,

4)swoją postawą i zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promować wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową.

§ 6.

1. Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może wstrzymać stypendium, jeżeli zawodnik:

1)zaniedbuje obowiązki zawodnika,

2)obniżył formę sportową,

3)został zawieszony w prawach zawodnika,

4)czasowo utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej 3 miesięcy.

2. Można przywrócić wypłatę stypendium na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego po ustaleniu, że ustały przyczyny wstrzymania stypendium. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny wstrzymania wypłaty stypendium.

3. Na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego Prezydent Miasta może cofnąć stypendium, jeżeli:

1)trwale utracił zdolność do uprawiania sportu, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej,

2)utracił prawa zawodnika,

3)zaprzestał uprawiania sportu,

4)naruszył normy etyczno – moralne,

5)naruszył przepisy prawa,

6)odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje klub lub związek sportowy.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji omówionej w ust. 3 klub sportowy lub właściwy związek sportowy wraz z wnioskiem o cofnięcie stypendium danego zawodnika może jednocześnie przedłożyć propozycję uhonorowania stypendium innego zawodnika, jeżeli jego osiągnięcia zasługują na wyróżnienie w tej formie.

5. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.

6. Zarząd klubu sportowego zrzeszającego zawodnika lub, któremu przyznano stypendium sportowe, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

7. Stypendium wstrzymuje, przywraca lub cofa Prezydent Miasta.

§ 7.

1. Wysokość kwoty, przeznaczonej na stypendia sportowe na każdy rok, określona jest w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Złożenie wniosku o stypendium sportowe nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

3. Liczba stypendiów w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych Miasta Wodzisław Śląski i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

4. Prezydent Miasta może w danym roku nie przyznać żadnego stypendium.

§ 8.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego z tym, że wnioski na rok 2011 mogą być składane w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu do Uchwały Nr VII/54/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »