| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 i art.35 ust 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się wyróżnienia i nagrody sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/263/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród sportowych Miasta Wodzisławia Śląskiego dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerów oraz Uchwała Nr IX/85/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród sportowych Miasta Wodzisławia Śląskiego dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerów.

§ 3.

Rodzaje wyróżnień i wysokość nagród oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które zawodnicy i trenerzy mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN
określający rodzaj i wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

§ 1.

Warunki przyznania nagród

1. Nagrodę Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego przyznaje Prezydent raz w roku.

2. Nagrodę, może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)jest mieszkańcem Miasta Wodzisław Śląski lub występuje w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2)uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3)osiągnął wysoki wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym,

a) w sporcie zespołowym :

- zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych na poziomie szczebla centralnego,

- został powołany do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

b) w sporcie indywidualnym :

- wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do V miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- zajął od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

- powołany został do kadry narodowej Polski w kat. senior, junior lub junior młodszy,

4)Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w ust. 2 spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:

1)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play, oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową,

2)swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi promuje Miasto Wodzisław Śląski.

3)w przypadku zawodnika nie dysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

4. Nagroda może zostać także przyznana trenerom, którzy osobiście wykonywaną działalnością bezpośrednio przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego.

5. Warunkiem przyznania nagrody trenerom jest uprzednie lub równoczesne przyznanie wyróżnienia lub nagrody zawodnikowi, spełniającemu kryteria, o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Tryb przyznawania nagród i zgłaszanie kandydatów

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o przyznanie nagrody są:

1)kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

2)właściwy Polski Związek Sportowy lub organizacja pozarządowa działająca w zakresie kultury fizycznej,

3)pełnoletni mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w liczbie co najmniej stu osób,

4)zawodnicy,

5)merytoryczna komisja Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

2. Nagrodę może także przyznać Prezydent Miasta z urzędu.

3. Warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie przez osobę wyróżnianą lub nagrodzoną zgody na przyjęcie wyróżnienia lub nagrody. Jedna osoba może w jednym roku otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Nagroda sportowa Miasta Wodzisław Śląski ma charakter pieniężny. Jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach w miarę posiadanych środków Prezydent Miasta może przyznać większą nagrodę, nie więcej jednak niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie zdobytych osiągnięć uprawniających do uzyskania nagrody lub potwierdzenie osiągniętego wyniku przez Polski Związek Sportowy w danej dyscyplinie sportowej. Należy uwzględnić wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

6. Wszystkie kompletne wnioski przedłożone zostaną do zaopiniowania Radzie Sportu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zaopiniowane wnioski przedłożone zostaną Prezydentowi.

7. Wysokość kwoty, przeznaczonej na nagrody na każdy rok, określona jest w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

8. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 3.

Warunki przyznawania wyróżnień

1. Wyróżnienie sportowe Miasta Wodzisław Śląski ma charakter prestiżowy i jest przyznawane w formie dyplomu, listu gratulacyjnego lub pucharu.

2. Wyróżnienie przyznaje się za dany sezon dla najlepszych zawodników osiągających znaczące wyniki sportowe. Jedna osoba może w jednym roku otrzymać tylko jedno wyróżnienie.

3. Liczba wyróżnień w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych Miasta Wodzisław Śląski i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

4. O rodzaju wyróżnienia oraz ilości wyróżnionych zawodników decyduje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

5. Prezydent Miasta może w danym roku nie przyznać żadnego wyróżnienia.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4.

Postanowienia końcowe.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego z tym, że wnioski na rok 2011 mogą być składane w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Regulaminu do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »