| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.)

Rada Gminy w Gierałtowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gierałtowice uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Gierałtowice a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).

4. Przed udziałem w pierwszym posiedzeniu każdy członek Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

1. na jego wniosek;

2. na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem

3. na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach

4. w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest na okres 3 lat.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy, w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami (jednostkami), o których mowa w art. 9a ustawy powołanej w §2 ust.1. Wybór przewodniczącego następuje spośród jego członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Na wniosek przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu, spośród pozostałych członków Zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 4 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu .

6. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

9. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu Zespołu.

10. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Grupy robocze wybierają swojego przewodniczącego, który kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki prac grupy Zespołowi.

11. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi rocznego sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia każdego roku.

§ 5. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przy ul.Powstańców Śl. 1.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »