| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.)

Rada Gminy w Gierałtowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gierałtowice uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Gierałtowice a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).

4. Przed udziałem w pierwszym posiedzeniu każdy członek Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

1. na jego wniosek;

2. na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem

3. na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach

4. w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest na okres 3 lat.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy, w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami (jednostkami), o których mowa w art. 9a ustawy powołanej w §2 ust.1. Wybór przewodniczącego następuje spośród jego członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Na wniosek przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu, spośród pozostałych członków Zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 4 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu .

6. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

9. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu Zespołu.

10. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Grupy robocze wybierają swojego przewodniczącego, który kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki prac grupy Zespołowi.

11. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi rocznego sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia każdego roku.

§ 5. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przy ul.Powstańców Śl. 1.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »