| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 502/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) art.15, art. 20 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 130 z 2010r. poz. 871)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica

Rada Gminy Jasienica uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 502/2 W następujący sposób:

§ 1. Plan obejmuje część działki nr 502/2 położonej w sołectwie Międzyrzecze Górne– zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 3. W wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi terenie ustala się następujący rodzaj przeznaczenia oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Jasienica;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in.: schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami;

6) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. zm.);

7) wysokości budynku – pojęcie rozumiane zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego.

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy wszystkich kondygnacji budynku liczoną w zewnętrznym obrysie ścian;

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi związane bezpośrednio z obsługą przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, sportu rekreacji, obsługi finansowej i innej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie nie powoduje ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności uciążliwości w zakresie przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN 01 ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) usługi nieuciążliwe;

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

4) drogi wewnętrzne, parkingi.

2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki;

3) minimalny udział terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki;

4) dopuszcza się lokalizację usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkaniowe jak i wolnostojących, jednak nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy mieszkaniowej;

5) wysokość budynków: maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno – usługowych: 10 m, budynków gospodarczych i garażowych: 5m;

6) geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych. Dopuszczalne nachylenie głównych połaci dachowych od 30° do 45° oraz od 15° do 45° dla budynków gospodarczych i garaży;

7) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości: 6 m licząc od linii rozgraniczającej teren MN 01 zgodnie z rysunkiem planu;

8) strefy techniczne dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym zagospodarowanie terenów objętych strefami stosownie do obowiązujących norm i przepisów odrębnych.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej oraz dróg;

2) zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska;

3) zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach;

4) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego;

5) zakaz odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, roztopowych i ścieków do gruntu, wód powierzchniowych, rowów;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych tj.: na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

7) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych, w szczególności prawo ochrony środowiska, wymogów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

8) prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na obszarze objętym planem nie występują elementy wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z drogi nr 490396S (droga „Willowa”);

2) lokalizacja miejsc parkingowych oraz garaży w granicach działki inwestora w ilości nie mniejszej niż:

a) jedno miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny (w tym garaż),

b) trzy miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2 miejsca.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z wodociągowej sieci rozdzielczej po jej rozbudowie,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć;

2) odprowadzenie ścieków bytowych: do kanalizacji sanitarnej;

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków, a także możliwość gromadzenia ścieków w szczelnych osadnikach bezodpływowych;

4) zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nN, liniami kablowymi napowietrznymi i podziemnymi niskiego napięcia;

5) zaopatrzenie w gaz z średnioprężnej sieci gazowej;

6) dostęp do sieci teletechnicznej poprzez istniejące i projektowane łącza telefoniczne.

§ 10. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości:

1) nie ustala się obszarów wymagających dokonania przeprowadzenia procedury scaleń i podziału nieruchomości na terenach objętych niniejszym planem;

2) ustala się następujące zasady scalania i podziałów oraz podziałów:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

- dla zabudowy wolnostojącej: 1000 m²,

- dla zabudowy bliźniaczej: 750 m²,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:

- dla zabudowy wolnostojącej: 25 m,

- dla zabudowy bliźniaczej: 12 m;

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60-100º;

d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki i szerokości frontu działki wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,

3) ustala się minimalną szerokość dróg wewnętrznych: 6 m

§ 11. W obszarze objętym Planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12. W obszarze objętym Planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 13. Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

§ 14. Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasienica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.PNG

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Jasienicy stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Jasienica uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice- parcela nr: 1577/12, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, w oparciu o dokumentację planistyczną, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »