| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Czarków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Wielowieś stwierdza zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętym uchwałą Nr XXVII/210/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010 r. i uchwala: zmianę miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Czarków uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI-202/02 z dnia 8 października 2002 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.  1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr XXVII/214/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Czarków.
2. Plan obejmuje fragmenty obszaru wsi Czarków o granicach określonych na załączniku graficznym o nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.  1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.
2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący załącznik nr 1,
2) wyrys ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś w skali 1:10 000 – załącznik nr 2.
3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:
1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 3,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 4.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
1) granice obszarów objętych zmianą planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) nieprzekraczalne linie ograniczające lokalizację budynków od cieków wodnych,
5) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów,
6) strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 są oznaczeniami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu. Do nich należą:
1) oznaczenie stanowiska archeologicznego,
2) oznaczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także strefy technicznej dla linii energetycznej 20kV.
6. Oznaczenia terenów składają się z:
a) numeru,
b) symbolu literowego „Cz” o charakterze porządkowym,
c) symbolu określającego przeznaczenie terenów.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wielowieś, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach działki budowlanej i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach działki, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,
6) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który może jedynie współwystępować z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w pkt 5 z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego (ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże), zieleni urządzonej obejmujących 100% terenu inwestycji lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu w obrębie linii rozgraniczających,
7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
8) wskaźniku terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,
9) garażach zbiorowych – należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający min. 3 miejsca postojowe,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, oraz innych elementów wystroju elewacji, schodów, pochylni a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
11) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe, w tym wolnostojące, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6,0m2,
12) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50% na każdy metr bieżący ogrodzenia.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
1. Ustalenia wynikające z ochrony wód podziemnych.
1) Tereny objęte planem zawierają się całkowicie w granicy obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych – OWO Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 327 Lubliniec – Myszków.
2) Dla obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych, o którym mowa w pkt 1 – ustala się:
a) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
b) nakaz stosowania na terenach: placów oraz dróg, a także na terenach, na których istnieje możliwość zanieczyszczenie wód opadowych substancjami ropopochodnymi i toksycznymi - szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym oraz urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych.
2. Ustalenia dotyczące ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów.
Dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje się następujące zasady przyporządkowania terenów wyznaczonych w planie zgodnie z rodzajami terenów określonymi w art. 113 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
1) na terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami: 1Cz-MNUI, 2Cz-MNUI, od 1Cz-MNUII do 7Cz-MNUI, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe,
2) na terenach rekreacji indywidualnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Cz-RI oraz 2Cz-RI, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
3. Na terenach symbolach: 1Cz-MNUI, 2Cz-MNUI, od 1Cz-MNUII do 7Cz-MNUII obowiązuje zakaz realizacji funkcji usługowej w tym rzemiosła obejmującej inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199 Poz.1227 z późn. zm.).
§ 5.  Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
1. W granicach planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
2. W granicach planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
3. W granicach planu nie występują tereny górnicze.
§ 6.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Ustala się teren występowania stanowiska archeologicznego wymienionego w tabeli nr 1 oraz stref obserwacji archeologicznej „OW” obejmujących obszary o symbolach: 1Cz-MNUII, 2Cz-MNUII, 4-Cz-MNUII, 1Cz-MNUI, 1Cz-RI, 1Cz-KDD1/2.
Tabela nr 1
STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
Nr stanowiska w obrębie obszru AZP Oznaczenie stanowiska na rysunku planu Typ stanowiska Przynależność chronologiczna, kulturowa
Czarków
14 1 Ślad osadnictwa pradzieje
2. Realizacja inwestycji na terenie występowania stanowisk archeologicznych wymaga przeprowadzenia ratowniczych wyprzedzających badań archeologicznych zgodnie z zakresem i rodzajem określonym w przepisach odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).
3. Realizacja inwestycji na terenach leżących w granicach stref obserwacji archeologicznej „OW” wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego, a w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego zapewnienia jego ochrony zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty kwalifikujące się do ochrony jako dobra kultury współczesnej.
§ 7.  Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
W granicach planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu art.15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
§ 8.  Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1. Na terenach objętych planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podział nieruchomości.
2. Ustala się, następujące parametry nowo wydzielonych działek, na terenach oznaczonych symbolami: 1Cz-MNUI, 2Cz-MNUI, od 1Cz-MNUII do 7Cz-MNUII:
1) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: minimalna powierzchnia działki - 160m², minimalna szerokość frontu działki - 6m,
2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: minimalna powierzchnia działki - 400m², minimalna szerokość frontu działki - 14m,
3) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej lub też mieszkaniowo – usługowej: minimalna powierzchnia działki - 500m², minimalna szerokość frontu działki - 18m,
4) dla zabudowy usługowej: minimalna powierzchnia działki - 500m², minimalna szerokość frontu działki - 18m.
3. Minimalna powierzchnia nowo – wydzielonych działek dla terenów rekreacji indywidualnej – 400m², minimalna szerokość frontów działek 15m.
4. Nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do pasa drogowego z tolerancją do 30°.
5. W granicach niniejszego planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.
§ 9.  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
1. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez bezpośrednie włączenia do gminnych dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej lub poprzez drogi wewnętrzne powiązane z drogami publicznymi.
2. Obsługę terenu o symbolu 7Cz-MNUII dopuszcza się poprzez włączenia do drogi wojewódzkiej klasy głównej nr 907.
3. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami i klasyfikacją dróg publicznych oraz innych ciągów komunikacyjnych.
1) Ustala się tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem: 1Cz -KDD1/1 o szerokości w liniach rozgraniczających 10m i oznaczonej graficznie na rysunkiem planu.
2) Ustala się teren drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1Cz-KDW o szerokości w liniach rozgraniczających 10m i oznaczonej graficznie na rysunkiem planu.
4. Sposób zagospodarowania terenu, o których mowa w ust.3 pkt 1, lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni określają przepisy odrębne w zakresie dróg publicznych [ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)].
5. W granicach linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 dopuszcza się:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) zieleń urządzoną.
§ 10. Dla realizowanej funkcji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki z budynkiem mieszkalnym, rekreacji indywidualnej, usługowym w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:
1) 2 miejsca na 1 budynek jednorodzinny,
2) 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidualnej,
3) dla obiektów rzemieślniczych – 1 miejsce na 4 zatrudnionych,
4) dla obiektów handlowych, biur, gabinetów – 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej,
5) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 3 miejsc na 10 miejsc konsumenckich.
§ 11.  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizowanych sieci,
2) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych z dopuszczeniem jego remontów i przebudowy (w tym poprzez prowadzenie układów kablowych),
3) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych w tym możliwość budowy nowych stacji transformatorowych.
2. Obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych do napowietrznych linii elektroenergetycznych w ramach stref technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych:
1) dla linii nN do 1kV- pas szerokości 2m od osi linii,
2) dla linii 20kV – pas szerokości 8m o osi linii.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejących, bądź nowo – realizowanych sieci,
2) przeprowadzanie remontów i wymiany odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicznym.
4. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:
1) odprowadzanie ścieków komunalnych do rozbudowanego systemu kanalizacji rozdzielczej,
2) do czasu budowy systemu o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się możliwość zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
odprowadzanie wód deszczowych poprzez rowy, kanały deszczowe do potoków.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) budowę sieci gazowych średniego ciśnienia dla potrzeb terenów mieszkaniowych i usługowych określonych w planie w oparciu o stację redukcyjno – pomiarową gazu Pw/Ps zlokalizowaną w Wielowsi.
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazu.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
Zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotłowni indywidualnych bądź kotłowni zbiorczych cechujących się sprawnością energetyczną nie mniejszą niż 80%.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.
9. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:
1) dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
2) oddziaływanie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych emitujących pola elektroenergetyczne nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów tych pól, określonych w przepisach odrębnych w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883)].
§ 12.  Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.
Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:
1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami: 1Cz-MNUI, 2Cz-MNUI, od 1Cz-MNUII do 7Cz-MNUII, stawka wynosi 15%,
2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.
§ 13.  1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.
2. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego niż wymienione w ust.1.
§ 14.  Zasady lokalizacji reklam.
W granicach obszaru objętego planem zakazuje się lokalizacji reklam wielkoformatowych, a także umieszczania reklam:
1) na drzewach,
2) na obiektach małej architektury,
3) na budynkach w sposób przesłaniający detale architektoniczne takie jak: gzymsy, naczółki, opaski okienne i drzwiowe, okna i balkony.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
Przeznaczenie ternów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.
§ 15.  1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.
Wyznacza się tereny o symbolach: 1Cz-MNUI, 2Cz-MNUI i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obejmującej usługi rekreacji, a także biura i gabinety.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
a) usługi handlu detalicznego,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) garaże, budynki gospodarcze,
d) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,
e) zieleń urządzoną,
f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
g) obiekty małej architektury.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji ogrodzeń z blachy, z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,
c) grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od krawędzi cieków.
3) Obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dla dachów: dachówka ceramiczna, bądź inny materiał imitujący dachówkę, dla ścian: cegła klinkierowa, płytki klinkierowe, drewno, kamień, tynk).
4) Budynki mieszkalne mogą być realizowane w zabudowie wolno – stojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.
1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 11m,
2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze, lecz nie więcej niż 9m,
3) geometria dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,5,
6) lokalizacja zabudowy winna uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczoną graficznie na rysunku planu, a także dla terenu o symbolu 1Cz-MNUI nieprzekraczalną linię ograniczająca lokalizację budynków od cieków wodnych.
§ 16.  1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.
Wyznacza się tereny o symbolach: od 1Cz-MNUII do 7Cz-MNUII i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obejmującej usługi z zakresu handlu detalicznego , rzemiosła, a także biura i gabinety.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
a) usługi gastronomii,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) garaże, budynki gospodarcze.
d) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,
e) zieleń urządzoną,
f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
g) obiekty małej architektury.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:
a) realizacji garaży zbiorowych,
b) realizacji ogrodzeń z blachy, z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,
c) grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od krawędzi cieków,
d) lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 5m od krawędzi cieków.
3) Obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dla dachów: dachówka ceramiczna, bądź inny materiał imitujący dachówkę, dla ścian: cegła klinkierowa, płytki klinkierowe, drewno, kamień, tynk),
4) Budynki mieszkalne mogą być realizowane w zabudowie wolno – stojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.
1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 11m,
2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna + poddasze, lecz nie więcej niż 9m,
3) geometria dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,
4) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% powierzchni działki budowlanej,
5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,5,
6) lokalizacja zabudowy winna uwzględnia nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną graficznie na rysunku planu.
§ 17.  1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.
Wyznacza się tereny o symbolach: 1Cz-RI2Cz-RI i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rekreacji indywidualnej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place manewrowe,
c) zieleń urządzoną,
d) urządzenia sportu i rekreacji,
e) obiekty małej architektury.
2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz:
a) grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od krawędzi cieków,
b) realizacji ogrodzeń z blachy, z betonowych, prefabrykowanych elementów, a także ogrodzeń pełnych na frontach działek,
c) stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych, a także z blachy na elewacjach budynków.
3) Obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dla dachów: dachówka ceramiczna, bądź inny materiał imitujący dachówkę, gont, dla ścian: cegła klinkierowa, płytki klinkierowe, drewno, kamień, tynk).
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) maksymalna wysokość budynków rekreacji indywidualnej – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 8m,
2) geometria dachów - dachy dwuspadowe bądź wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45°,
3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni działki budowlanej,
4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) - 0,15,
5) lokalizacja zabudowy winna uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone graficznie na rysunku planu, a także dla terenu o symbolu 1Cz-RI nieprzekraczalną linię ograniczająca lokalizację budynków od cieków wodnych.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.JPG

zał.1 Rysunek planu
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik2.JPG

zał.2 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

zał.3 Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

zał.4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »