| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Brenna pomoc finansową.

2. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania.

3. Pomoc finansowa udzielana jest spółką wodnym w formie dotacji i pochodzi z budżetu Gminy Brenna.

4. Łączne kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt 1 jest określana w budżecie gminy na dany rok.

§ 2. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 pkt 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wielkość wnioskowanej dotacji,

g) szczegółowy opis zadania,

h) termin i miejsce realizacji zadania,

i) harmonogram realizacji zadania,

j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

k) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

5. Wójt Gminy Brenna może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Brenna wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Informacje o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brenna oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

2. W informacji, o której mowa w pkt 1 Wójt Gminy Brenna wskazuje:

a) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Brenna na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 w danym roku.

b) termin składania wniosków.

§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Brenna po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – Rolnej Rady Gminy w Brennej mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

2. Wójt Gminy Brenna pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku. Wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy.

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej:

1. szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

2. termin realizacji zadania

3. wysokość dotacji,

4. termin i formę przekazania dotacji,

5. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,

6. obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

7. tryb kontroli wykonywania zadania,

8. termin i sposób rozliczenia dotacji,

9. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia zadania.

§ 6. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

e) wielkość rozliczanej dotacji,

f) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

g) termin i miejsce realizacji zadania,

h) harmonogram zrealizowanego zadania,

i) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

j) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 7. 1. Wójt Gminy Brenna lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania.

2. Spółka wodna jest zobowiązania do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w pkt 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli może obejmować:

a) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

b) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową,

c) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,

d) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.

6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Wójta Gminy Brenna.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zwartych w protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy Brenna ma prawo:

a) wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

b) wstrzymać przekazywanie dotacji,

c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

d) żądać zwrotu dotacji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLII/385/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Brenna, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z realizacji zadnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »