| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm.),art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 r.Nr 95 poz.613 ze zmianami),art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r.Nr 136,poz.969 z póź.zm.),art.6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym(Dz.U.Nr 200,poz.1682 z póź.zm.),art.9 ,art.28 §4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja Podatkowa(Dz.U.z 2005 roku ,Nr 8 poz.60 z póź.zm.),art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2010r.Nr 17 poz.95) Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Dąbrowa Zielona pobór podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów powołuje się osoby w poszczególnych sołectwach Gminy według wykazu określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków, o których mowa w § 1 wraz z odsetkami i opłatami prlongacyjnymi od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania i dokonywania wpłat na konto Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia płatności raty podatku.

§ 4. Inkasent ponosi odpowiedzialność materialną całym swoim majątkiem za pobrane podatki i nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy.

§ 5. 1. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych kwot określone w załączniku do uchwały

2.Wypłata wynagrodzenia ,o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po terminie płatności raty podatku.

§ 6. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała XXXIV/206/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru, w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego i od nieruchomosci oraz opłat, powołania inkasentów i ustalenia wysokosci wynagrodzenia dla inkasentów

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/11
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Wykaz inkasentów w poszczególnych sołectwach i wysokości należnego wynagrodzenia

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

Wynagrodzenie w %

1

Borowce

Aleksandra Fuchs

9

2

Cudków

Adam Orzeł

9

3

Dąbek

Adam Szkop

9

4

Lipie

Zuzanna Chrzuszcz

9

5

Nowa Wieś

Jan Wideryński

9

6

Raczkowice Kolonia

Jan Walaszczyk

9

7

Święta Anna

Adam Lamch

9

8

Raczkowice

Jan Jurczyk

9

9

Zaleszczyny

Karol Wąsek

9

10

Cielętniki

Hubert Śnioszek

7

11

Dąbrowa Zielona

Jerzy Orzeł

7

12

Olbrachcice

Ewelina Hasikowska

7

13

Soborzyce

Justyna Włoszczyńska

7

14

Ulesie

Ireneusz Dymczyk

7

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »