| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Hażlach

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 400a ust. 1 pkt 5 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn.zm) i art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po przeprowadzeniu procedury konsultacji projektu aktu prawa miejscowego, na wniosek Wójta , Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1. Określić zasady udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wspomagania ze środków budżetu Gminy Hażlach budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 maja 2011 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zasady regulują przyznawanie dotacji na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Hażlach - zwanego dalej budżetem.

§ 2. 1. Dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego na terenie Gminy Hażlach nie działające w celu osiągnięcia zysku..

2. Dotacja przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona pomocy publicznej.

3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki określone w zasadach i rozliczana jest w danym roku budżetowym

4. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona jest każdorazowo w budżecie Gminy Hażlach na dany rok budżetowy z zastrzeżeniem art. 403 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 25/08/150 z późn.zm.)

§ 3. W przypadku podłączenia do wybudowanej oczyszczalni ścieków:

1. jednego budynku, dotacja wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni, udokumentowanych rachunkami lub fakturami, jednak nie więcej niż 2000,00 (dwa tysiące) złotych,

2. dwóch budynków, dotacja wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni udokumentowanych rachunkami lub fakturami, jednak nie więcej niż 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych

3. trzech i więcej budynków, dotacja wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni, udokumentowanych rachunkami lub fakturami, jednak nie więcej niż 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest wybudowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których Gmina nie posiada projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej oraz gdzie w projekcie z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie została przewidziana możliwość podłączenia do kanalizacji.

2. Warunek określony w ust.1 dotyczy również sytuacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gdzie istnieje możliwość podłączenia budynku do istniejącej lub projektowanej kanalizacji, ale podłączenie do kanalizacji związane jest z koniecznością wybudowania przydomowej przepompowni ścieków.

3. Warunkiem uzyskania dotacji jest nie posiadanie zaległości wobec budżetu Gminy Hażlach.

4. Wnioskodawca winien uzyskać pozwolenie wodno-prawne, jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 5. 1. Kwota dotacji ulega obniżeniu w przypadku korzystania przez osoby z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym o kwotę stanowiącą wysokość ulgi podatkowej.

2. W przypadku skorzystania zarówno z ulgi inwestycyjnej jak i dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy obliczonej zgodnie z ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania z budżetu dotacji w terminie 15 dni od wezwania.

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację w danym roku budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku do Wójta, przed rozpoczęciem inwestycji wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków a w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, zgody współwłaścicieli na wykonanie oczyszczalni i uzyskanie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

2) numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

3) miejscowość i numer parceli gruntowej, na której planuje się budowę oczyszczalni

4) adres budynku lub budynków, które Wnioskodawca zamierza podłączyć do oczyszczalni

5) termin realizacji prac

6) wysokość przewidywanych kosztów inwestycji

7) wysokość wnioskowanej dotacji

3. Wnioski o udzielenie dotacji składać należy w terminie do dnia 31 marca danego roku w Urzędzie Gminy Hażlach.

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz w razie potrzeby po przeprowadzeniu wizji w terenie, stanowić będą podstawę do ubiegania się o dotację ze środków budżetu.

5. W terminie do 30 kwietnia danego roku, Wójt dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustali, które wnioski spełniają warunki do otrzymania dotacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku Wójt wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

7. Po weryfikacji wniosków Wójt:

1) tworzy listę podstawową oraz listę rezerwową wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji według kolejności zgłoszeń

2) informuje Wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie ich rozpatrzenia

8. Wnioski z listy rezerwowej niezrealizowane w danym roku będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych po ich aktualizacji przez Wnioskodawców.

§ 7. 1. Podstawą uzyskania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Hażlach a Wnioskodawcą.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa:

1) opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji i tryb płatności

3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku nie wykonania warunków umowy.

3. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie określonym w zawiadomieniu o jej przyznaniu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy spowoduje wykreślenie z listy.

§ 8. 1. Po zawarciu umowy dotacji oraz po realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji w terminie 15 dni od zakończenia zadania, lecz nie później niż do 15 listopada.

2. Podstawą złożenia wniosku o wypłatę dotacji jest ujęcie podłączonego budynku lub budynków do przydomowej oczyszczalni ścieków w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach.

3. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:

1) Dane Wnioskodawcy

2) datę i numer zawartej umowy o dotację

3) numer konta bankowego, na który ma być przelana dotacja

4) miejscowość i numer parceli gruntowej, na której wybudowano oczyszczalnię ścieków

5) adres budynku lub budynków podłączonych do oczyszczalni ścieków

6) termin zakończenia prac

4. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:

1) Wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizacje całego przedsięwzięcia

2) opis techniczny oczyszczalni

3) mapę z naniesioną lokalizacją

4) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub pozwolenia na budowę wraz z dokumentacja budowlaną do wglądu.

5. Faktury nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy dotacji

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku o wypłatę dotacji, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Wniosek niepoprawiony przez Wnioskodawcę w zakreślonym terminie spowoduje rozwiązanie umowy dotacji z winy Wnioskodawcy

8. .W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Wójt dokonuje oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest prawidłowo z których sporządza protokół stanowiący dodatkowy dokument wypłaty dotacji.

9. Wójt w wydanym zarządzeniu określa kwotę przyznanej dotacji, którą przekazuje na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

§ 9. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest w okresie, co najmniej pięciu lat od rozliczenia dotacji utrzymywać trwałość inwestycji.

2. Wójt jest upoważniony do dokonywania kontroli na terenie nieruchomości od podpisania umowy, w trakcie realizacji zadania i w okresie pięciu lat od jego zakończenia.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępniania na wezwanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania oraz nieruchomości objętej dotacją,

4. Zakres kontroli może obejmować sprawdzenie:

1) przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) zgodności wykonania zadania z umową,

3) prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,

4) prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron podpisywany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.

6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od podpisania protokołu

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych w protokole oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt ma prawo:

1) wezwać Wnioskodawcę do usunięcia w zakreślonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,

2) rozwiązać umowę,

3) żądać zwrotu dotacji.

§ 10. W terminie do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym Wójt poda do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji i ich wysokość.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »