| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Hażlach

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn.zm) i art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po przeprowadzeniu procedury konsultacji projektu aktu prawa miejscowego, na wniosek Wójta , Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1. Określić zasady udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/286/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie regulaminu współfinansowania ze środków budżetu Gminy Hażlach usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik do Uchwały Nr III/28/2011
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 maja 2011 r.

udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zasady regulują przyznawanie dotacji na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest.

2. Do korzystania z dotacji według zasad uprawniony jest podmiot nie działający w celu osiągnięcia zysku, będący właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy Hażlach.

3. Dotacja przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona pomocy publicznej.

4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek podmiotów spełniających warunki określone w dalszej części zasad i jest rozliczana w danym roku budżetowym

5. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji określana jest każdorazowo w budżecie Gminy na dany rok budżetowy z zastrzeżeniem art. 403 ust.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 25/08/150 z późn.zm.)

§ 2. Ilekroć w zasadach używa się poniższych sformułowań należy przez to rozumieć:

1. dotacja – środki z budżetu Gminy na sfinansowanie kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest w ramach modernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy

2. obiekt budowlany – budynek lub inną budowlę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1995 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ) przy budowie którego zastosowano materiały azbestowe

3. usunięcie wyrobów zawierających azbest – likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych, ich transport oraz unieszkodliwianie

4. danym roku - rok, w którym realizowane jest zadanie i udzielona dotacja

5. koszty kwalifikowane – udokumentowane rachunkiem lub fakturą, wydatki poniesione w danym roku na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

6. koszty niekwalifikowane:

a) koszt robocizny własnej wnioskodawcy

b) koszt wykonania nowego pokrycia dachowego lub elewacji

c) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami.

7. wnioskodawca - osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub osoba prawna, nie działająca w celu osiągnięcia zysku, będąca właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy, która złożyła wniosek o dotację na sfinansowanie kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest w ramach modernizacji obiektów budowlanych

8. wyroby zawierające azbest:

a) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

b) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

c) izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

d) wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

e) przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

f) szczeliwa azbestowe,

g) wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

h) inne wyroby zawierające azbest.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. Dotację może uzyskać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych – gdy ma siedzibę na terenie Gminy Hażlach

2) posiada prawo własności do modernizowanego obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy

3) ma uregulowaną gospodarkę odpadami, udokumentowaną stosownymi umowami i rachunkami

4) obiekt budowlany, będący przedmiotem wniosku, figuruje w ewidencji podatkowej Gminy

5) posiada wpis w Gminnej Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, a w przypadku braku wpisu przedłożenie w Urzędzie Gminy informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

2. Dotacja ma charakter jednorazowy, tzn może być przyznana podmiotowi tylko raz bez względu na ilość obiektów i udzielana jest na podstawie umowy zawartej przed realizacją zadania stanowiąc refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych.

3. Kwota dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych wymienionych w §2 ust.5, ale nie więcej niż 2000,00 (dwa tysiące) złotych

4. Przesłankami do uzyskania dotacji są:

a) realizacja zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października danego roku

b) usunięcie wyrobów zawierających azbest wyłącznie przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydaną przez Starostę Cieszyńskiego.

c) nie zaleganie wnioskodawcy z podatkami i zobowiązaniami wobec Gminy Hażlach,

d) jednorazowe kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektu.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację w danym roku budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Hażlach, przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :

a) nazwę, dane rejestrowe i siedzibę osoby prawnej, wspólnoty mieszkaniowej albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

b) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail

c) adres, powierzchnię zabudowy i sposób wykorzystania obiektu budowlanego, w którym planowana jest inwestycja

d) rodzaj planowanych prac

e) termin realizacji prac

f) wysokość kosztów realizacji prac, w tym kosztów kwalifikowanych

3. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a) kserokopię dokumentu potwierdzającego własność modernizowanego obiektu budowlanego (oryginał do wglądu), a w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac modernizacyjnych, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,

b) dokumenty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 5 ( jeśli wymagane),

c) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie,

d) kserokopię umowy na wywóz odpadów komunalnych z posesji.

4. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać terminie do dnia 31 marca danego roku w Urzędzie Gminy Hażlach

5. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz w razie potrzeby po przeprowadzeniu wizji w terenie, stanowić będą podstawę do ubiegania się o dotację ze środków budżetu Gminy Hażlach.

6. W terminie do 30 kwietnia danego roku, Wójt dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustali, które wnioski kwalifikują się do dotacji.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku Wójt wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

8. Po weryfikacji wniosków Wójt:

a) tworzy listę podstawową oraz listę rezerwową wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnych z kolejnością mich wpływu.

b) informuje Wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie rozpatrzenia ich wniosków

9. Wnioski z listy rezerwowej niezrealizowane w danym roku będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych po ich aktualizacji przez Wnioskodawców.

§ 5. 1. Podstawą uzyskania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Hażlach a Wnioskodawcą.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa:

a) opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania;

b) wysokość dotacji i tryb płatności

c) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku nie wykonania warunków umowy.

3. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie określonym w zawiadomieniu o jej przyznaniu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy spowoduje wykreślenie z listy.

§ 6. 1. Po zawarciu umowy dotacji oraz po realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji w terminie 15 dni od zakończenia zadania lecz nie później niż do 15 listopada.

2. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:

1) dane Wnioskodawcy

2) datę i numer zawartej umowy o dotację

3) numer konta bankowego, na który ma być przelana dotacja

4) adres nieruchomości, w której dokonano prac

5) rodzaj wykonanych prac

6) termin zakończenia prac

7) wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje prac.

3. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:

1) Wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na koszty kwalifikowane z wyszczególnieniem ceny

2) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko

3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni materiałów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.

4) kserokopię decyzji zezwalającej firmie wykonującej prace demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

5) „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

4. Faktury wymienione w §6 ust. 3 pkt. 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy dotacji

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku o wypłatę dotacji, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w zakreślonym terminie spowoduje rozwiązanie umowy dotacji z winy Wnioskodawcy.

7. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Wójt dokonuje oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest prawidłowo, z których sporządza protokół, stanowiący dodatkowy dokument wypłaty dotacji.

8. Wójt w wydanym zarządzeniu określa kwotę przyznanej dotacji, którą przekazuje na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

§ 7. 1. Wójt może dokonywać kontroli na terenie nieruchomości od momentu podpisania umowy dotacji w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu, a Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania tego zakresu zadania.

2. Zakres kontroli może obejmować sprawdzenie:

1) przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) zgodności wykonania zadania z umową,

3) prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Protokół podpisywany jest przez osoby biorące udział w kontroli.

5. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od jego podpisania.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych w protokole oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt ma prawo:

1) wezwać Wnioskodawcę do usunięcia zakreślonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,

2) rozwiązać umowę

3) żądać zwrotu dotacji.

§ 8. W terminie do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym Wójt podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji i ich wysokość.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »