| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/71/11 Rady Gminy Herby

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Herby

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dniu 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21, 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz 150 z późn. zm.), Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się “Regulamin dofinansowania zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Herby, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały”.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Wysokość środków na dany rok określać będzie uchwała budżetowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr VI/71/11
Rady Gminy Herby
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Regulamin dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Herby.

§ 1. 1. Środki budżetowe przeznacza się dla wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Herby.

2. O dofinansowanie ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Herby.

3. Dofinansowanie na wyżej wymienione prace przyznaje się raz dla danego budynku.

4. Podstawą wypłaty środków z budżetu gminy jest umowa.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 przyznawane jest w formie dotacji.

§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dofinansowania określona będzie w planie wydatków budżetu na dany rok.

2. Kwota dofinansowania zadania wynosi do 20% kosztów związanych z termomodernizacją budynków położonych na terenie gminy Herby.

3. Maksymalna kwota dofinansowania związana z termomodernizacją budynku wielorodzinnego wynosi nie więcej niż 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

4. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od rzeczywistego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez wykonanie termomodernizacji budynku polegającej na dokonaniu ocieplenia ścian i stropów.

5. Dofinansowywany zaświadcza, że spełnia wymagania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) w tym posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór,

6. Koszt wykonania prac projektowych, ponosi inwestor bez możliwości dofinansowana z budżetu gminy.

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 pkt 1 jest złożenie w Urzędzie Gminy Herby wypełnionego pisemnego wniosku, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, oraz złożenie załączników stosownych do dokonanego zadania tj:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na terenie gminy Herby, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, uchwałę wspólnoty).

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na terenie gminy Herby, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, uchwałę wspólnoty).

3) przedłożenie informacji o niezgłoszeniu sprzeciwu przez Wydział Budownictwa i Architektury w sprawie wykonania ocieplenia budynku,

4) pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublińcu w przypadku docieplenia stropów,

5) przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę)

6) protokół odbioru sporządzony przez osobę wykonującą termomodernizację,

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w okresie od 1 stycznia do 30 listopada każdego roku.

2. Wnioski, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Herby według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Herby, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

3. W przypadku wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski należy złożyć ponownie w roku następnym.

4. Wnioski na termomodernizację budynków można składać wyłącznie po wejściu w życie niniejszej uchwały.

5. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie dofinansowania.

§ 5. Gmina zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedstawionej we wniosku termomodernizacji budynku.


Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »