| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17 poz. 95).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Wodzisław Śląski tworzy warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu w celu:

1)wypracowania lub poprawienia kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek,

2)osiągnięcia satysfakcjonujących wyników na wszelkich poziomach współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy.

2. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Mieście Wodzisław Śląski będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1)poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Miasta;

2)zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

3)poprawy osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez klub sportowy.

§ 2.

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

§ 3.

Dotacje może otrzymać klub sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)posiada siedzibę na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2)działa w formie stowarzyszenia;

3)posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy;

4)uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;

5)co najmniej 50% kadry zawodniczej w ramach danego zadania stanowią osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:

1)organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych;

2)organizację i udział w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń;

3)realizację programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów;

4)utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.

§ 5.

Dotacja nie może być przeznaczona na:

1)wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu;

2)wypłaty stypendiów dla zawodników;

3)koszty transferów;

4)artykuły żywnościowe;

5)koszty dojazdu zawodników na treningi;

6)działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

1. Dotacje przyznaje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego na wniosek klubu sportowego.

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, z tym że wnioski na rok 2011 mogą być składane w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)przedstawioną kalkulację kosztów;

2)wpływ zadania na realizację celu zgodnego z § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zwiększenia zaplanowanych w budżecie na dany rok środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań Prezydent Miasta wyznacza klubom sportowym 14 dniowy termin na złożenie dodatkowych wniosków.

6. W przypadku złożenia dodatkowych wniosków zastosowanie mają: § 6 ust. 1,2,4 przedmiotowej uchwały.

§ 7.

1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok środków finansowych.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 8.

1. Niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zawiera z klubem sportowym umowę.

2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

2. Prawo kontroli obejmuje:

1)przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2)prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego;

3)prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 10.

1. Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Umowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »