| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) a także art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17 poz. 95).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Wodzisław Śląski tworzy warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu w celu:

1)wypracowania lub poprawienia kondycji fizycznej mieszkańców bez względu na wiek,

2)osiągnięcia satysfakcjonujących wyników na wszelkich poziomach współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy.

2. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Mieście Wodzisław Śląski będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1)poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Miasta;

2)zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

3)poprawy osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez klub sportowy.

§ 2.

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

§ 3.

Dotacje może otrzymać klub sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)posiada siedzibę na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2)działa w formie stowarzyszenia;

3)posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy;

4)uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;

5)co najmniej 50% kadry zawodniczej w ramach danego zadania stanowią osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:

1)organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych;

2)organizację i udział w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń;

3)realizację programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów;

4)utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.

§ 5.

Dotacja nie może być przeznaczona na:

1)wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu;

2)wypłaty stypendiów dla zawodników;

3)koszty transferów;

4)artykuły żywnościowe;

5)koszty dojazdu zawodników na treningi;

6)działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

1. Dotacje przyznaje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego na wniosek klubu sportowego.

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, z tym że wnioski na rok 2011 mogą być składane w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)przedstawioną kalkulację kosztów;

2)wpływ zadania na realizację celu zgodnego z § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

5. W przypadku zwiększenia zaplanowanych w budżecie na dany rok środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań Prezydent Miasta wyznacza klubom sportowym 14 dniowy termin na złożenie dodatkowych wniosków.

6. W przypadku złożenia dodatkowych wniosków zastosowanie mają: § 6 ust. 1,2,4 przedmiotowej uchwały.

§ 7.

1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok środków finansowych.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 8.

1. Niezwłocznie po podjęciu uchwały budżetowej Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zawiera z klubem sportowym umowę.

2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

2. Prawo kontroli obejmuje:

1)przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2)prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego;

3)prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 10.

1. Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Umowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »