| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków w ten sposób, że:

1) § 1 pkt 1 uchwały Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Prawo otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a w szczególności osobie fizycznej, wspólnocie mieszkaniowej, osobie prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”.

2) W § 1 pkt 2 w/w uchwały dodaje się podpunkt 2a: „Załącznik nr 2a - Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków (za wyjątkiem osób fizycznych)” (stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały);

3) § 1 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 403 ust. 2-6 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej”.

4) § 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”.

5) § 5 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „O dofinansowanie może ubiegać się podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, a w szczególności osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca oraz jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną, będąca właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Woźniki”.

6) § 8 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dla osób fizycznych i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały dla pozostałych. Wnioski na rok 2011 można składać do dnia 31.12.2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl."

7) § 9 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „dokładne dane osobowe i teleadresowe Wnioskodawcy (pełna nazwa podmiotu i forma prawna).”

8) § 10 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informację o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”.

9) § 10 pkt 2 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.)”.

10) § 10 pkt 3 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo własności, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest”.

11) w § 10 załącznika nr 1 do w/w uchwały dodaje się punkt 9, który otrzymuje brzmienie: ”odpis z właściwego organu ewidencyjnego (za wyjątkiem osób fizycznych)”.

12) § 13 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Wysokość dofinansowania podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a w szczególności osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będącej gminną lub powiatową osobą prawną nie może przekraczać 50 % łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100)”.

13) § 15 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Prace, o których mowa w § 2 i § 3 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne decyzje, pozwolenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)”.

14) § 17 pkt 2 ppkt a) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji” (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację”.

15) § 17 pkt 2 ppkt c) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Kopia karty przekazania odpadu zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249 poz. 1673)”.

16) pkt 2 (Załączniki do wniosku) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”.

17) pkt 2 (Do rozliczenia umowy (przekazania środków finansowych)) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”oryginał faktur/y VAT lub rachunku, wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest”.

18) § 2 załącznika nr 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Wnioskodawca zobowiązuje się zlecić prace związane z usuwaniem azbestu wykonawcy posiadającemu stosowne decyzje, pozwlenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)."

19) § 7 pkt 1 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację."

20) § 7 pkt 3 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z odrębnymi przepisami”.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 33/V/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »