| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków w ten sposób, że:

1) § 1 pkt 1 uchwały Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Prawo otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a w szczególności osobie fizycznej, wspólnocie mieszkaniowej, osobie prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”.

2) W § 1 pkt 2 w/w uchwały dodaje się podpunkt 2a: „Załącznik nr 2a - Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków (za wyjątkiem osób fizycznych)” (stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały);

3) § 1 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 403 ust. 2-6 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej”.

4) § 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”.

5) § 5 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „O dofinansowanie może ubiegać się podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, a w szczególności osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca oraz jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną, będąca właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Woźniki”.

6) § 8 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dla osób fizycznych i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały dla pozostałych. Wnioski na rok 2011 można składać do dnia 31.12.2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl."

7) § 9 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „dokładne dane osobowe i teleadresowe Wnioskodawcy (pełna nazwa podmiotu i forma prawna).”

8) § 10 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informację o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”.

9) § 10 pkt 2 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.)”.

10) § 10 pkt 3 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo własności, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest”.

11) w § 10 załącznika nr 1 do w/w uchwały dodaje się punkt 9, który otrzymuje brzmienie: ”odpis z właściwego organu ewidencyjnego (za wyjątkiem osób fizycznych)”.

12) § 13 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Wysokość dofinansowania podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a w szczególności osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będącej gminną lub powiatową osobą prawną nie może przekraczać 50 % łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100)”.

13) § 15 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Prace, o których mowa w § 2 i § 3 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne decyzje, pozwolenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)”.

14) § 17 pkt 2 ppkt a) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji” (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację”.

15) § 17 pkt 2 ppkt c) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Kopia karty przekazania odpadu zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249 poz. 1673)”.

16) pkt 2 (Załączniki do wniosku) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”.

17) pkt 2 (Do rozliczenia umowy (przekazania środków finansowych)) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”oryginał faktur/y VAT lub rachunku, wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest”.

18) § 2 załącznika nr 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Wnioskodawca zobowiązuje się zlecić prace związane z usuwaniem azbestu wykonawcy posiadającemu stosowne decyzje, pozwlenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)."

19) § 7 pkt 1 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację."

20) § 7 pkt 3 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z odrębnymi przepisami”.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 33/V/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »