| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zabrze

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a i 1b i ust. 5 w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

Przyjąć Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mające na celu dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zabrze w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej Uchwały, zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Zabrze.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo-Chojnacka


Załącznik do Uchwały Nr IX/88/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 16 maja 2011 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIAZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Zabrze, mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mające na celu dofinansowanie inwestycji, w ramach których zostaną wykonane prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Miasta Zabrze.

2. Dotacja udzielona zostanie na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

a) demontaż pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,

b) odpowiednie zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

§ 2.

1. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i budynków garażowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.

2. O dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust.1, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które otrzymały dofinansowanie z innych środków publicznych na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynku objętego dofinansowaniem na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą zlecić prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest tylko WYKONAWCY który spełnia wymogi prawne związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a w szczególności posiada decyzję odpowiedniego organu zatwierdzającą program gospodarki odpadami w zakresie odpadów zawierających azbest.

5. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest.

6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi zawierającymi azbest.

7. Wysokość dotacji wynosi 80% ceny brutto za wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lecz nie więcej niż 15,00 zł za 1 m² usuniętych wyrobów.

§ 3.

1. W celu ubiegania się o udzielenie dotacji na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających należy złożyć wniosek zawierający imię, nazwisko i nr pesel WNIOSKODAWCY, adres nieruchomości na której znajduje się budynek z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest oraz podpis WNIOSKODAWCY.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

b) w przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli,

c) informację o wyrobach zawierających azbest zgodną z obowiązującymi przepisami prawa,

d) kserokopię dokumentów wynikających z prawa budowlanego tj.: zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest uzyskanego przez WNIOSKODAWCĘ od właściwego organu,

e) kserokopię umowy z WYKONAWCĄ prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawierająca w szczególności: -ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia podaną w m², -cenę w zł brutto za wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wymienionych w § 1 ust. 2,

f) oświadczenie WNIOSKODAWCY, że nie otrzymał dotacji ze środków publicznych na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

3. Złożone wnioski będą rejestrowane.

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Zabrze, w skład której wchodzą przedstawiciele:

a) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zabrzu (poprzez wyrażenie woli uczestnictwa),

b) Wydziału Ekologii Miasta Zabrze,

c) Wydziału Budownictwa Miasta Zabrze,

d) Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze.

5. Komisja zostanie powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze.

6. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Prezydenta Miasta Zabrze.

7. Komisja sporządza ze swych czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia resortowemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana będzie umowa dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest pomiędzy Miastem Zabrze a WNIOSKODAWCĄ.

9. Umowa dotacji powinna określać w szczególności:

a) określenie stron umowy, datę zawarcia umowy, nazwę inwestycji, opis zakresu rzeczowego inwestycji, wysokość udzielonej dotacji, sposób i terminy przekazania dotacji, efekt ekologiczny (podany jako ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest), planowany całkowity koszt inwestycji związany z pracami polegającymi na usunięciu azbestu oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

10. Umowy realizowane będą do wyczerpania środków z budżetu miasta na dany rok kalendarzowy.

§ 4.

1. Dotacja na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest udzielana będzie na podstawie umowy o której mowa w § 3 ust. 8, po przedłożeniu przez WNIOSKODAWCĘ następujących dokumentów:

a) kserokopii karty przekazania odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko lub przekazania do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest,

b) imiennych rachunków lub faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki na prace wymienione w § 1 ust. 2, wystawione przez WYKONAWCĘ prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

c) kserokopie zgłoszenia przez WYKONAWCĘ zamiaru przeprowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

d) kserokopii oświadczenia WYKONAWCY o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

e) oświadczenia podpisanego przez WNIOSKODAWCĘ i WYKONAWCĘ o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest z budynków na które ma zostać udzielona dotacja podana w m²,

f) oświadczenie WNIOSKODAWCY o zastąpieniu wyrobów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi niezawierającymi azbestu.

2. Miasto Zabrze ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zarówno przed i w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z niniejszym regulaminem spowoduje zwrot udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami.

§ 5.

1. O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty wymienione w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszego regulaminu, które wykonały prace związane z usuwaniem wyrób zawierających azbest w roku 2010.

2. Kryteria wyboru inwestycji i wielkości dofinansowania dla prac wykonanych w 2010 r. określone zostały w § 1 i § 2 niniejszego regulaminu.

3. W celu ubiegania się o udzielenie dotacji na prace wykonane w 2010 r. WNIOSKODAWCA składa wniosek zgodny z § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 pkt a), b), c), d), e) i f) oraz w § 4 ust. 1 pkt a), b), c), d), e) i f) niniejszego regulaminu.

5. Złożone wnioski będą rejestrowane i rozpatrywane przez Komisję zgodnie z § 3 ust. 4, 5, 6 i 7 regulaminu.

6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzona będzie umowa dotacji zgodna z § 3 ust 9 regulaminu.

7. Dotacja udzielona będzie po podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Zabrze a WNIOSKODAWCĄ.

8. Miasto Zabrze ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »