| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/IV/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mykanów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 16 a pkt 2 podpunkt b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2010 r Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mykanów" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Regulamin udzielania dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się wniosek o udzielanie dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się Regulamin udzielania dotacji na zadanie obejmujące usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się wniosek o udzielanie dotacji na zadanie obejmujące usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/IV/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mykanów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/IV/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 marca 2011 r.

Regulamin

udzielania dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów.

§ 1. Ustala się, że środki finansowe uzyskane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostaną przeznaczone na demontaż, usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

§ 2. Dotacja ma charakter jednorazowy i dotyczy zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

§ 3. 1. Ubiegającym się o udzielenie dotacji do zadania określonego w §2 ust. 1 może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego znajdującego się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

2. Ubiegającym się o udzielenie dotacji do kosztów zadania określonego w §2 może być również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. Wniosek składa zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona pisemnie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

3. O dotację do zadania określonego w §2 nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz.1095 z późno zm.) i które planują demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest z obiektu budowlanego w którym prowadzona jest działalność.

§ 4. Prace związane ze zbieraniem i transportem elementów i materiałów zawierających azbest mogą realizować jedynie podmioty, które posiadają dokumenty wymagane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późno zm.) i przepisów wykonawczych:

a) Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska.

§ 5. Na prace wymienione w § 2 nin. regulaminu Gmina Mykanów udzieli dotacji w wysokości 90 % kosztów wykonania zadania. Zasady udzielania dofinansowania określa § 6.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w §2 ust. 1 ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Mykanów wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego z którego będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest. W przypadku gdy do posesji tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty.

2) Pisemną zgodę właściciela posesji na przeprowadzenie prac w przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki,określone niniejszą uchwałą wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, że prace zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

5. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Wnioskodawca na 7 dni przed planowanym terminem prac wpłaca na konto budżetu Gminy Mykanów szacunkową kwotę 10%, zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów .

2. Ostateczne rozliczenie Urzędu Gminy Mykanów dotyczące faktycznych kosztów zadania z właścicielem obiektu budowlanego na którym wykonywane było zadanie nastąpi w terminie 1 miesiąca od otrzymania faktury od firmy wykonującej to zadanie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§ 8. 1. Gmina Mykanów udzielać będzie dotacji do zadania polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów w zakresie , który umożliwi kwota dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. O realizacji zadania decydować będzie kolejność złożonych wniosków oraz kwalifikacja obiektów budowlanych wg. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2004 r ( Dz.U. Nr 71 poz.649 ).

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/IV/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wniosek o udzielanie dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/IV/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 marca 2011 r.

Regulamin

udzielania dotacji na zadanie obejmujące usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów.

§ 1. Ustala się, że środki finansowe z budżetu Gminy Mykanów , pochodzące z wpływów o których mówi art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr z 2008r 25 poz.150 z późn.zm. ) mogą być przeznaczone na udzielenie dotacji do zadania polegającego na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów.

§ 2. Dotacja ma charakter jednorazowy i dotyczy zadań obejmujących zbieranie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

§ 3. 1. 1. Ubiegającym się o udzielenie dotacji do zadania określonego w §2 ust. 1 może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do posesji znajdującej się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

2. Ubiegającym się o udzielenie dotacji może być również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. Wniosek składa zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona pisemnie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

3. O udzielenie dotacji nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz.1095 z późno zm.) i usuwane odpady powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Prace związane ze zbieraniem i transportem elementów i materiałów zawierających azbest mogą realizować jedynie podmioty, które posiadają dokumenty wymagane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późno zm.) i przepisów wykonawczych:

a) Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska.

§ 5. Na prace wymienione w § 2 nin. regulaminu Gmina Mykanów udzieli dotacji w wysokości 90 % kosztów wykonania zadania. Zasady udzielania dofinansowania określa § 6.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w §2 ust. 1 ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Mykanów wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do posesji z której będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest. W przypadku gdy do posesji tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty.

2) Pisemną zgodę właściciela posesji na przeprowadzenie prac w przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności.

3) Kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w §4 niniejszej uchwały, na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest.

4) Nazwa banku i nr konta jeżeli wnioskodawca posiada, na które ma być przekazane dofinansowanie. W pozostałych przypadkach kwota dofinansowania zostanie wypłacona w kasie tutejszego Urzędu, po zakończeniu postępowania, na podstawie umowy cywilno-prawnej o przekazaniu dotacji.

2. Dopuszcza się udzielenie dotacji dla osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych), które złożą wniosek w terminie do 30 grudnia 2011r. i dokonały usunięcia odpadów azbestowych w okresie od 1 lipca 2006 r do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały a spełnią wymagania zawarte w §6 pkt 1 - 4 i §7 ust. 1 pkt 1 - 4.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki,określone niniejszą uchwałą wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, że prace zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

5. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

§ 7. Po zakończeniu inwestycji określonych w §2 ust. 1 wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Mykanów w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujących dokumentów:

1) Kopii faktury za usunięcie odpadów zawierających azbest

2) Kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia.

§ 8. Dotacje na usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów udzielane będą w kwocie ustalonej w budżecie Gminy Mykanów.

§ 9. O realizacji dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń wnioskodawców.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 45/IV/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wniosek o udzielanie dotacji na zadania obejmujące usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów zawierających azbest składowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej położonych na terenie Gminy Mykanów

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »