| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7, art. 42a i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona według poniższej tabeli:

Typ placówki

Wielkość placówki (ilość oddziałów)

Warunki pracy (ilość dzieci)

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w przeliczeniu na etat po zastosowaniu obniżki

Zespół Szkół

10 - 11

do 200

0,38

powyżej 11

powyżej 200

0,27

Szkoły podstawowe

do 6

do 50

0,83

powyżej 6

powyżej 50

0,66

Przedszkola

2 - 4

do 60

0,45

powyżej 4

powyżej 60

0,36

1. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się odrębnie dla każdego wymiaru.
2. Wyliczone godziny według zasad określonych w ust. 1 i 2 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 2. Ustalony w § 2 tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie , nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje od dnia zaprzestania zastępstwa.

§ 3. 1. Wójt Gminy na uzasadniony wniosek dyrektora może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych określonego w § 2 lub obniżyć ten wymiar, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 4. Traci moc uchwała nr 24/III/2000 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad udzielania zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych na terenie gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »