| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7, art. 42a i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona według poniższej tabeli:

Typ placówki

Wielkość placówki (ilość oddziałów)

Warunki pracy (ilość dzieci)

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w przeliczeniu na etat po zastosowaniu obniżki

Zespół Szkół

10 - 11

do 200

0,38

powyżej 11

powyżej 200

0,27

Szkoły podstawowe

do 6

do 50

0,83

powyżej 6

powyżej 50

0,66

Przedszkola

2 - 4

do 60

0,45

powyżej 4

powyżej 60

0,36

1. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się odrębnie dla każdego wymiaru.
2. Wyliczone godziny według zasad określonych w ust. 1 i 2 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 2. Ustalony w § 2 tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie , nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje od dnia zaprzestania zastępstwa.

§ 3. 1. Wójt Gminy na uzasadniony wniosek dyrektora może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych określonego w § 2 lub obniżyć ten wymiar, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 4. Traci moc uchwała nr 24/III/2000 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad udzielania zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych na terenie gminy Dąbrowa Zielona.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »