| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyznacza się lokalizację placu targowego w Krupskim Młynie na części nieruchomości gminnej położonej przy ul. Zawadzkiego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 186/5 k.m. 13 (plac utwardzony nakładką asfaltową).

§ 2. Ustala się regulamin korzystania z placu targowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Prowadzenie handlu obwoźnego w innych miejscach jest niedozwolone.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 marca 2011 r.

Regulamin placu targowego w Krupskim Młynie

§ 1. 1. Właścicielem placu targowego w Krupskim Młynie jest Gmina Krupski Młyn.

2. Plac targowy w Krupskim Młynie czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 16.00 i przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej z namiotów, straganów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki, itp.

3. Wszystkie osoby znajdujące się na placu targowym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia rzeczy lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

4. Zabrania się prowadzenia handlu, na ciągach komunikacyjnych placu, chodnikach lub w inny sposób utrudniający ruch, w szczególności swobodne dojście do Urzędu Pocztowego usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie placu targowego.

5. Osoby prowadzące handel mają do dyspozycji kabinę sanitarną ustawioną w pobliżu placu targowego.

§ 2. 1. Uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Prowadzący działalność na targowisku zobowiązani są do:

1) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości oraz innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie legalności ich działalności handlowej;

2) przestrzegania niniejszego regulaminu;

3) zakresie objętym niniejszym regulaminem do podporządkowania się poleceniom Inkasenta placu bądź innej osoby działającej z upoważnienia właściciela placu targowego;

4) przestrzegania innych przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności handlowej, a także przepisów sanitarnych, pożarowych, BHP oraz do zachowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;

5) posługiwania się urządzeniami pomiarowymi posiadającymi ważną cechę legalizacyjną oraz ustawionymi w sposób umożliwiający kupującemu stwierdzenia prawidłowości ważenia;

6) utrzymania porządku i czystości w miejscach prowadzonej sprzedaży, gromadzenia odpadów na swoim stoisku i usuwania ich w miejsce do tego przeznaczone;

7) usunięcia wszelkich stoisk po zakończeniu handlu;

8) usunięcia wszelkich stoisk po zakończeniu handlu.

3. Prowadzący sprzedaż winni we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć swoje stoiska przed ewentualną kradzieżą, bądź innymi zdarzeniami losowymi.

4. Prowadzący sprzedaż ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z ich winy w związku z prowadzoną sprzedażą i zobowiązani są do ich naprawy.

§ 3. 1. Na placu targowym zabrania się sprzedaży następujących towarów:

1) środków odurzających lub psychotropowych;

2) napojów alkoholowych;

3) nafty i benzyny;

4) substancji trujących i środków leczniczych;

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej;

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu w danym kraju;

7) papierów wartościowych;

8) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz służących do ostrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej lub innej amunicji bądź materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych;

9) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów;

10) zwierząt;

11) zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

2. Na placu targowym zabrania się również prowadzenia gier hazardowych i losowych.

3. Handel artykułami spożywczymi może być prowadzony wyłącznie na stanowiskach spełniających wymagania przewidziane w handlu tymi artykułami, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Sprzedaż towaru objętego zakazem, o którym mowa w § 3, zostanie wstrzymana przez inkasenta placu targowego bądź osobę upoważnioną przez właściciela placu lub też przez instytucje posiadające uprawnienia w zakresie kontroli działalności handlowej.

§ 5. 1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do uiszczeniu opłaty targowej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn.

2. Opłata ta pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Gminy Krupski Młyn.

3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, które należy zachować do kontroli i posiadać przy sobie w miejscu sprzedaży.

§ 6. 1. Do dokonania kontroli uiszczenia opłaty targowej i przestrzegania zasad niniejszego regulaminu uprawnione są osoby wskazane w miarę potrzeby przez Wójta Gminy Krupski Młyn na podstawie pisemnego upoważnienia.

2. Na każde żądanie kontrolującego, sprzedający ma obowiązek okazać kwit opłaty.

3. Na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli, osoby dokonujące sprzedaży winny okazać dokument tożsamości oraz dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.

§ 7. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają grzywnie wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 8. 1. W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i w każdej innej uzasadnionej sytuacji właściciel placu targowego jest upoważniony do zawieszenia działalności placu targowego.

2. Zawieszenie działalności placu targowego może być częściowe lub całkowite.

§ 9. Regulamin placu targowego może być zmieniony w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych przez właściciela placu targowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »