| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. "a" w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnych.

2. Odrębna uchwała Rady określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łazach,

2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Łaz,

3) gospodarowaniu należy przez to rozumieć nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, a także udostępnianie ich do korzystania na podstawie umów najmu albo dzierżawy.

§ 2. 1. Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się przede wszystkim w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne uchwały Rady.

2. Gospodarując nieruchomościami należy mieć na uwadze przede wszystkim:

- dalszy rozwój wspólnoty samorządowej,

- zapewnienie należytych wpływów do budżetu gminy,

- zapewnienie stabilnego zasobu nieruchomości,

- polepszenie warunków bytowania mieszkańców,

- zwiększenie liczby miejsc pracy,

- zachowanie walorów środowiska naturalnego w ramach zasad zrównoważonego rozwoju,

- ochronę dóbr kultury.

§ 3. 1. Nieruchomościami gospodaruje Burmistrz za strzeżeniem przepisów ustaw oraz przepisów niniejszej uchwały.

2. Burmistrz zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady na nieodpłatne zbycie nieruchomości.

§ 4. 1. Nieruchomości nabywa, zbywa i obciąża je ograniczonymi prawami rzeczowymi Burmistrz.

2. W razie zamiaru dokonania czynności wskazanych w ust. 1. Burmistrz zawiadamia o tym właściwą Komisję Rady, która w terminie 14 dni zobowiązana jest podjąć opinię w tej sprawie. Bezskuteczny upływ terminu poczytuje się jako opinię pozytywną. W razie wyrażenia przez Komisję negatywnej opinii sprawę rozstrzyga ostatecznie Rada.

3. Na wniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego jako wkładu niepieniężnego do spółki Burmistrz musi uzyskać zgodę Rady.

§ 5. 1. Nieruchomości oddaje w najem albo dzierżawę Burmistrz.

2. Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat wymaga zgody Rady.

§ 6. Gospodarując nieruchomościami należy zastrzec, o ile ustawa na to pozwala, w zawieranych umowach:

- możliwość rozwiązania umowy w przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana jest przez drugą stronę umowy niezgodnie z prawem albo umową,

- możliwość rozwiązania umowy w razie opóźnienia w zapłacie należnych opłat,

- możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

- możliwość zmiany wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »