| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzący gimnastykę korekcyjną, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1983 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

1) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówki, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

2) plan zajęć zgodny z pkt 1 ustala dyrektor dla każdego nauczyciela w formie załącznika do planu organizacji szkoły na dany rok szkolny i podaje do wiadomości nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego,

3) dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 2. Dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówce, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze - w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy w zależności od liczby oddziałów w szkole lub przedszkolu obniża się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) do wysokości ustalonej w załączniku do uchwały.

§ 3. Pedagogom, psychologom, logopedom, nauczycielom prowadzący gimnastykę korekcyjną, doradcom zawodowym, nauczycielom wspomagającym - zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w wysokości jak w załączniku do uchwały.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru:

WG = (a+b+.....):(a:X+b:Y+......)

gdzie:

WG to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1

a, b to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,

X, Y to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, (których określone obowiązki realizuje nauczyciel).

2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zaokrąglić do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrąglić w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrąglić w górę.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXIX/241/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

2) uchwała Rady Miejskiej Łaz z 27 lutego 2001 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łazy,

3) uchwała Rady Miejskiej Łaz z 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

Załącznik do Uchwały Nr VII/58/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik do uchwały nr VII/58/11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »