| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w mieście, a także realizując zadania zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/314/2010r. Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. oraz „Planie Gospodarki Odpadami - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/315/2010 Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010r.

RADA MIEJSKA W PSZOWIE

uchwala, co następuje:

§ 1. Dofinansowanie w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne służące jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń,

b) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody),

c) są związane z gospodarką odpadami (usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest).

§ 2. 1. Przez realizację celu wskazanego w § 1 ust. a rozumie się modernizację lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:

- sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 78 %, w zakresie 100 % mocy nominalnej,

- stężenie tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3

- stężenie tlenku azotu NOx poniżej 600 mg/m3 ,

- stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3 ,

- stężenie substancji organicznej (TOC) poniżej 100 mg/m3 ,

- stężenie 16-tu WWA wg EPA poniżej 5 mg/m3 ,

- stężenie benzo(α)piren poniżej 100 μg/m3 ,

- stężenie pyłu poniżej 150 mg/m3 .

2. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z wykorzystaniem źródła energii odnawialnej, o którym mowa w § 1 ust. b obejmuje zakup oraz montaż urządzenia do wytwarzania energii.

3. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z gospodarką odpadami, o którym mowa w § 1 ust. c obejmuje demontaż, transport do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 3. Przyjąć następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1. Dotację ze środków Gminy Pszów na realizację przedmiotowych zadań mogą uzyskać osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lub posiadającymi inny tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta Pszów.

2. Osoby ubiegające się o dotację składają pisemne wnioski.

3. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Pszów a wnioskodawcą.

4. Rozliczenie dotacji dokona merytoryczny Referat Urzędu Miasta Pszów, na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy.

§ 4. Burmistrz Miasta Pszów ustali w drodze zarządzenia regulaminy określające szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz maksymalna wysokość przyznanej dotacji na zadania kreślone w § 2.

§ 5. Burmistrz Miasta Pszów powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Komisja, o której mowa w § 5, rozpatrzy również wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z tej uchwały.

3. Podstawą zawarcia umowy dotacji jest zarządzenie Burmistrza określające konkretne kwoty dotacji przyznane poszczególnym wnioskodawcom.

§ 7. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy dotowania przedsięwzięć ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, opisanych w § 2 ust. 3.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji) może korzystać z dotacji, o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego uzyskania efektu ekologicznego.

§ 8. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji ekologicznej w okresie 5 lat od przyznania dotacji.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

a) używanie urządzenia (instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta,

b) wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 2 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 9. Osoby korzystające ze środków z WFOŚiGW w Katowicach, nie mogą ubiegać się o dotacje przewidziane w niniejszej uchwale.

§ 10. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu Miasta pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/257/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Pszowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »