| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w mieście, a także realizując zadania zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/314/2010r. Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. oraz „Planie Gospodarki Odpadami - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/315/2010 Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010r.

RADA MIEJSKA W PSZOWIE

uchwala, co następuje:

§ 1. Dofinansowanie w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne służące jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń,

b) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody),

c) są związane z gospodarką odpadami (usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest).

§ 2. 1. Przez realizację celu wskazanego w § 1 ust. a rozumie się modernizację lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:

- sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 78 %, w zakresie 100 % mocy nominalnej,

- stężenie tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3

- stężenie tlenku azotu NOx poniżej 600 mg/m3 ,

- stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3 ,

- stężenie substancji organicznej (TOC) poniżej 100 mg/m3 ,

- stężenie 16-tu WWA wg EPA poniżej 5 mg/m3 ,

- stężenie benzo(α)piren poniżej 100 μg/m3 ,

- stężenie pyłu poniżej 150 mg/m3 .

2. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z wykorzystaniem źródła energii odnawialnej, o którym mowa w § 1 ust. b obejmuje zakup oraz montaż urządzenia do wytwarzania energii.

3. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z gospodarką odpadami, o którym mowa w § 1 ust. c obejmuje demontaż, transport do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 3. Przyjąć następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1. Dotację ze środków Gminy Pszów na realizację przedmiotowych zadań mogą uzyskać osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lub posiadającymi inny tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta Pszów.

2. Osoby ubiegające się o dotację składają pisemne wnioski.

3. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Pszów a wnioskodawcą.

4. Rozliczenie dotacji dokona merytoryczny Referat Urzędu Miasta Pszów, na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy.

§ 4. Burmistrz Miasta Pszów ustali w drodze zarządzenia regulaminy określające szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz maksymalna wysokość przyznanej dotacji na zadania kreślone w § 2.

§ 5. Burmistrz Miasta Pszów powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Komisja, o której mowa w § 5, rozpatrzy również wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z tej uchwały.

3. Podstawą zawarcia umowy dotacji jest zarządzenie Burmistrza określające konkretne kwoty dotacji przyznane poszczególnym wnioskodawcom.

§ 7. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy dotowania przedsięwzięć ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, opisanych w § 2 ust. 3.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji) może korzystać z dotacji, o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego uzyskania efektu ekologicznego.

§ 8. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji ekologicznej w okresie 5 lat od przyznania dotacji.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

a) używanie urządzenia (instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta,

b) wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 2 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 9. Osoby korzystające ze środków z WFOŚiGW w Katowicach, nie mogą ubiegać się o dotacje przewidziane w niniejszej uchwale.

§ 10. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu Miasta pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/257/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Pszowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »