| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 31 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w mieście, a także realizując zadania zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pszów - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/314/2010r. Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. oraz „Planie Gospodarki Odpadami - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/315/2010 Rady Miejskiej Pszowa z dnia 31 maja 2010r. - po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010 r.

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywanych zadań dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, wprowadzić następujące zmiany:

- § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4.

Uchwalić regulaminy określające szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji:

1)

na zadania zakresie ochrony powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody o których mowa w § 1 lit a i b), stanowiący załącznik Nr 1.

2)

na zadania w zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z gospodarką odpadami o których mowa w § 1 lit c), stanowiący załącznik Nr 2..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 31 maja 2011 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody.

§ 1.

Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami budynków mieszkalnych (budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie miasta Pszowa.

§ 2.

1. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów modernizacji polegającej na:

a) Modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego o niskiej sprawności energetycznej, będących podstawowym źródłem ciepła w budynku, na źródło ogrzewania wykorzystujące:

- energię elektryczną,

- gaz,

- olej opałowy,

- biomasę,

- węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów),

- pompę ciepła,

- energię słoneczną (kolektory słoneczne).

b) Podłączeniu budynku do sieci c.o.

2. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (termowentylatory, grzejniki na naftę, propan-butan i inne).

§ 3.

Jeżeli właściciel lub posiadacz budynków, o których mowa w § 1, posiada dwa lub więcej systemów ogrzewania, z czego przynajmniej jeden system wykorzystuję źródła wymienione w § 2 ust. 1, to dotacja obejmuje tylko ten system, który posiada kocioł węglowy lub piec węglowy o niskiej sprawności energetycznej.

§ 4.

1. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz następujące dokumenty:

a) kserokopię faktury zainstalowanego urządzenia grzewczego wystawioną na uprawnioną osobę – oryginał do wglądu,

b) kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszkaniem – oryginał do wglądu,

c) zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem,

d) w przypadku kotła węglowego z paleniskiem retortowym – odpowiedni certyfikat energetyczno - emisyjny wydany przez uprawnione do tego instytuty,

e) w przypadku ogrzewania gazowego – protokół odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem wykonawcy o prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznej,

§ 5.

W przypadku ubiegania się o dotację na realizację przedsięwzięcia ekologicznego związanego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, wnioskodawca musi dysponować już zainstalowanym systemem ogrzewania, o którym mowa w § 2, ust. 1.

§ 6.

1. Kwota dotacji na zadania określone w § 2 ust 1 wynosi 2000,- zł (dwatysiące złotych).

2. Dotacja dotyczy każdego zadania określonego w § 2, ust.1.

§ 7.

Dotacja przyznawane będzie wg kolejności zgłoszeń oraz wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku kalendarzowym.

§ 8.

Wnioski złożone przed wejściem w życie uchwały, będą rozpatrywane wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 9.

Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy, która określi w szczególności wysokość udzielonej dotacji, sposób kontroli oraz zasady zwrotu dotacji.

§ 10.

1. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków należy do Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta w skład której wejdą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz radni Rady Miejskiej w Pszowie.

2. W razie potrzeby Komisja dokona oględzin zmodernizowanego systemu ogrzewania na miejscu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

§ 11.

Komisja, o której mowa w § 9 może dokonać kontroli sposobu eksploatacji zmodernizowanego systemu ogrzewania w terminie do 10 lat od przyznania dotacji

§ 12.

Dotacja podlega zwrotowi w całości w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 9, niespełnienia warunków określonych w regulaminie.

§ 13.

Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

1) Wzór wniosku o przyznanie dotacji.

2) Wzór umowy na udzielenie dotacji.


Załącznik Nr 1 do „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody”

Wniosek o przyznanie dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody
Zalacznik1-1.doc


Załącznik Nr 2 do „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody”

Wzór umowy na udzielenie dotacji.
Zalacznik2-1.doc


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 31 maja 2011 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadanie w zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z gospodarką odpadami.

§ 1.

1. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne i będące właścicielami lub posiadaczami budynku mieszkalnego jednorodzinnego i innych obiektów budowlanych (w tym również mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku), budynków gospodarczych na terenie miasta Pszów oraz spółdzielnie mieszkaniowe posiadające zasoby lokalowe na terenie miasta Pszów.

2. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych powierzchnia likwidacji materiału budowlanego zawierającego azbest nie może przekroczyć 500 m² /rok.

§ 2.

Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o dotację do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest powinny złożyć wniosek.

§ 3.

Dotacja przyznawana będzie wg. kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

§ 4.

Wnioski złożone przed wejściem w życie uchwały będą rozpatrywane wg zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

§ 5.

Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest finansowana jest w następujących proporcjach:

- 40% środki budżetu Miasta Pszów,

- 40% i środki budżetu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,

- 20% wnioskodawca.

§ 6.

Przed udzieleniem dotacji do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest zostanie zawarta z Wnioskodawcą umowa, określająca powierzchnię azbestu planowaną do usunięcia, termin oraz sposób zapłaty za wykonane roboty.

§ 7.

Likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest będzie prowadził uprawniony podmiot gospodarczy, zwany dalej Wykonawcą, wyłaniany corocznie przez Miasto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 8.

Prace rozbiórkowe są wykonywane z uwzględnieniem terminów zaproponowanych przez Wnioskodawców i w uzgodnieniu z Wykonawcą.

§ 9.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych Wykonawca lub właściciel budynku dokona zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

§ 10.

Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony przy udziale Wykonawcy i właściciela budynku protokół odbioru robót. Celem umożliwienia udziału w odbiorze przedstawiciela Urzędu Miasta Pszów, o terminie odbioru Wykonawca powiadomi Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Pszów.

§ 11.

Wykonawca obowiązany jest do ważenia odpadów po zakończeniu prac w danym budynku, przy udziale właściciela budynku, co winno być potwierdzone na karcie wagowej.

§ 12.

Wykonawca robót wystawi dwie faktury: dla Urzędu Miasta Pszów oraz dla Wnioskodawcy.

§ 13.

Należność przypadająca do zapłaty przez Wnioskodawcę, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w wysokości 20% całkowitego kosztu danego zadania będzie regulowana przez wnioskodawcę bezpośrednio Wykonawcy robót.

§ 14.

Urząd Miasta Pszów ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które zostanie udzielone dotacja, przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

§ 15.

Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

1) Wzór wniosku o przyznanie dotacji.

2) Wzór umowy na udzielenie dotacji.


Załącznik Nr 1 do „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadanie w zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z gospodarką odpadami”

Wniosek o przyznanie dotacji na zadania związane z gospodarką odpadami
Zalacznik1-2.doc


Załącznik Nr 2 do „Regulaminu określający szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadanie w zakresie przedsięwzięć ekologicznych związanych z gospodarką odpadami”

Wzór umowy na udzielenie dotacji.
Zalacznik2-2.doc

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »