| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Świerklaniec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust.1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Świerklaniec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl


Załącznik do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 26 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Świerklaniec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Świerklaniec określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania.

2. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów, o których mowa w art.9a oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

4. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu poprzez:

- zapewnienie lokalu,

- zapewnienie materiałów biurowych,

- zapewnienie dostępu do urządzeń biurowych,

- zapewnienie miejsca, w którym będzie można przechowywać dokumentację zespołu w sposób bezpieczny tj. zapewniający ochronę danych osobowych.

5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2.
Powoływanie członków i skład Zespołu

1. Zespół powołuje Wójt.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

- Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklańcu,

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu,

- Placówek Oświatowych działających na terenie Gminy Świerklaniec,

- Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu,

- Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świerklaniec,

- Zespołu kuratorskiego Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji, jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami, jednostkami.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć zapraszani przez przewodniczącego Zespołu przedstawiciele innych, niewymienionych w pkt. 2 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świerklaniec, z podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

6. Po podpisaniu porozumień Wójt Gminy Świerklaniec powołuje Zespół w formie zarządzenia.

7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt. Podczas posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art.9c ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Rozdział 3.
Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu

1. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec w szczególności:

- w przypadku uzasadnionego naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,

- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego,

- na wniosek instytucji, jednostki, której członek Zespołu jest przedstawicielem,

2. Uzupełnienie składu Zespołu Interdyscyplinarnego odbywać się będzie w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

3. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świerklaniec, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

2. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świerklaniec, a instytucjami, jednostkami.

3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący, w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w siedzibie OPS-u.

6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu powinno nastąpić co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia – za pomocą poczty, fax-u, telefonu lub poczty elektronicznej.

7. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

8. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa.

9. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »