| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec, w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych za naukę, opiekę i wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002roku (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zaokrągleniu do 10 groszy.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych w przedszkolu na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/146/96 Rady Gminy w Świerklańcu z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli oraz uchwały ją zmieniające.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »