| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec, w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych za naukę, opiekę i wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002roku (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zaokrągleniu do 10 groszy.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych w przedszkolu na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/146/96 Rady Gminy w Świerklańcu z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli oraz uchwały ją zmieniające.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »