| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Nadać Statut Żłobkom Miejskim w Gliwicach w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Statut Żłobków Miejskich w Gliwicach, nadany Uchwałą Nr XXXVII/1096/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr VIII/95/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 26 maja 2011 r.

STATUT
ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W GLIWICACH

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Jednostka budżetowa Żłobki Miejskie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Żłobki Miejskie zwane dalej „Żłobkami” świadczą opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat i podlegają wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice.

2. Żłobki są jednostką organizacyjną miasta Gliwice nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Siedzibą i obszarem działania Żłobków jest miasto Gliwice.

4. Żłobki posiadają cztery Oddziały umiejscowione w odrębnych budynkach.

Rozdział II.
Cele i zadania

§ 3.

1. Celem Żłobków jest zapewnienie opieki dzieciom zdrowym, których rodzice lub opiekunowie prawni w związku z wykonywaniem pracy zawodowej lub z innych uzasadnionych przyczyn nie mogą zapewnić im opieki we właściwym zakresie.

2. Do zadań Żłobków należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka;

5) zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, uwzględniającego indywidualne zalecenia lekarskie;

6) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

7) promocja zdrowia, wyrabianie u dziecka nawyków higieny osobistej;

8) zagwarantowanie dziecku odpoczynku;

9) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery.

3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań statutowych Żłobków określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobków w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gliwice.

Rozdział III.
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat

§ 4.

1. Żłobki przyjmują dzieci zamieszkałe na terenie Gliwic według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może być przyjęte dziecko znajdujące się w szczególnej sytuacji rodzinnej.

2. Przyjmowanie dzieci zamieszkałych poza obszarem działania Żłobków jest możliwe w sytuacji, w której występują wolne miejsca.

3. Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobków określa regulamin organizacyjny i umowa zawarta pomiędzy Żłobkami a rodzicami dziecka lub opiekunami prawnymi czy innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 5.

1. Pobyt dzieci w Żłobkach wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) miesięczną opłatę stałą,

2) dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową),

3) opłatę dodatkową za wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem.

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dzienna opłata z a wyżywienie nie jest pobierana.

3. Wysokość opłat wskazanych w ust.1 pkt 1 i 3 oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska w Gliwicach w drodze uchwały.

Rozdział IV.
Organizacja i zarządzanie

§ 6.

1. Żłobkami kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gliwice zwany dalej Prezydentem.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki, za utrzymywanie budynków Żłobków w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną, godziny pracy Żłobków oraz zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny.

5. Dyrektor pełni wobec pracowników Żłobków funkcję pracodawcy

6. Nadzór nad działalnością Żłobków sprawuje Prezydent.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa

§ 7.

1. Żłobki są jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobków jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków).

3. Rachunkowość Żłobków prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

4. Za gospodarkę finansową Żłobków odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny księgowy w zakresie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

5. Mienie Żłobków jest mieniem komunalnym.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 8.

Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »