| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Godów

z dnia 6 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Godów w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielana w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 1,80 zł. ( słownie: jeden złoty 80/100 ) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 2.

§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców ( opiekunów prawnych ):

1)korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ( refundacja za wyżywienie w przedszkolu ),

2)za trzecie dziecko, w przypadku uczęszczania do przedszkola trojga dzieci w tym samym roku szkolnym.

§ 6. Ustala się ulgę w wysokości 50 % od opłaty, o której mowa w § 2 dla drugiego dziecka z rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Godów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Traci moc uchwała nr XLII/348/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Szczeponek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »