| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Godów

z dnia 6 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Godów w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielana w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 1,80 zł. ( słownie: jeden złoty 80/100 ) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 2.

§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców ( opiekunów prawnych ):

1)korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ( refundacja za wyżywienie w przedszkolu ),

2)za trzecie dziecko, w przypadku uczęszczania do przedszkola trojga dzieci w tym samym roku szkolnym.

§ 6. Ustala się ulgę w wysokości 50 % od opłaty, o której mowa w § 2 dla drugiego dziecka z rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Godów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Traci moc uchwała nr XLII/348/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Szczeponek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »