| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novo? celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy"

1. Zrealizować wspólnie projekt pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” na które Powiat otrzymał dofinansowanie z EWT oraz na które posiada zatwierdzoną dokumentacje projektową oraz pozwolenia na budowę. Powiat po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na realizację zadań, zleci przeprowadzenie robót drogowych.

2. Całkowita wartość realizacji dla zadania pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” realizowanego po stronie Polskiej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 6 356 341,68 zł, wysokość dofinansowania EWT – 5 402 890,42 zł, wkład własny Powiatu Żywieckiego do – 953 451,26 zł w tym udział Gminy Ujsoły do – 241 540,00 zł

3. Ostateczny koszt realizacji zadań wymienionych w pkt 2 i 3 oraz udział finansowy Gminy, zostanie określony po zakończeniu postępowań przetargowych na w/w zadania, zgodnie z proporcjami wynikającymi z nin. porozumienia.

§ 2.

1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do partycypowania we wkładzie własnym Powiatu na wykonanie dwóch inwestycji pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novoť celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy” do wysokości 241 540,00 zł.

2. Po wykonaniu zadania określonego w §1 , Gmina zobowiązuje się do przekazania na podstawie noty obciążeniowej na rzecz Powiatu środków finansowych na konto Powiatu w Getin Noble Bank S.A. Nr 85 1560 1023 0000 9140 0000 0165 w roku 2011 w wysokości 241 540,00 zł.

3. W razie nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku przekazania środków finansowych w terminie i kwocie określonej w ustępach poprzedzających. Powiatowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 3.

1. Powiat zobowiązuje się do udostępnienia Gminie na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne dot. robót, o których mowa w §1 porozumienia.

2. Na żądanie Gminy, Powiat zobowiązany jest do udostępnienia kserokopii faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz wpisów dokonanych przez inspektora nadzoru do dziennika budowy.

3. Gmina zastrzega sobie udział w odbiorze robót określonych w porozumieniu.

§ 4.

W imieniu Powiatu jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszego porozumienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Powiat zobowiązuje się do publikacji porozumienia w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.

GMINA:

POWIAT:

Wójt


Tadeusz Piętka

Starosta


Andrzej Zieliński


Członek Zarządu


Marek Kuniec

Skarbnik Gminy:

Skarbnik Powiatu:

Ewa Caputa

Elżbiety Wątroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »