| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.12.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

W dniu 25 marca 2011 r. w Bielsku-Białej pomiędzy Miastem Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu) zwanym dalej „Powiatem prowadzącym”, reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Waldemara Jędrusińskiego

a

Powiatem Bielskim zwanym dalej „Powiatem dotującym”, reprezentowanym przez: Starostę Bielskiego - Andrzeja Płonkę Wicestarostę Bielskiego - Grzegorza Szetyńskiego

zostało zawarte - na podstawie art. 9a ust.2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą” - Porozumienie o następującej treści :

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 55 – zwany dalej „Urzędem Pracy”, jest jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej.

§ 2. Urząd Pracy swoim terenem działania obejmuje miasto Bielsko-Biała i powiat bielski. Rejestruje on osoby bezrobotne i poszukujące pracy będące mieszkańcami tego miasta i powiatu oraz obsługuje te osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Strony zobowiązują się do współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań zawartych w Ustawie, na zasadach określonych niniejszym Porozumieniem.

§ 4. Niniejsze Porozumienie określa sposób wyliczenia, terminy i zasady przekazywania przez Powiat dotujący dotacji celowej Powiatowi prowadzącemu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Pracy.

§ 5. 1. Powiatowi prowadzącemu przysługuje na dany rok kalendarzowy dotacja celowa, której wysokość równa jest iloczynowi: wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Pracy w poprzednim roku kalendarzowym (z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych, środków z Funduszu Pracy, a także środków zewnętrznych z innych źródeł) oraz współczynnika, którego wielkość stanowi stosunek liczby mieszkańców Powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania Urzędu Pracy, obliczonego wg aktualnych danych GUS, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia – w danym roku kalendarzowym – zadań inwestycyjnych zostanie zawarte odrębne porozumienie dotyczące uzgodnienia tych zadań, wysokości udziału Powiatu dotującego w wydatkach na realizację tych zadań, trybu przekazywania i sposobu rozliczania środków przekazanych na ten cel.

§ 6. Dotacja celowa ustalona na dany rok kalendarzowy zgodnie z §5 ust. 1, (zaokrąglona do pełnych złotych) będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy Powiatu prowadzącego, tj. PeKaO S.A. Oddział Bielsko-Biała Nr 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377, w czterech równych ratach, w następujących terminach:

a) I rata - w terminie do dnia 15 lutego, przy czym w 2011r. – w terminie 14 dni od dnia zawarcia nin. Porozumienia,

b) II rata - w terminie do dnia 15 kwietnia,

c) III rata - w terminie do dnia 15 lipca,

d) IV rata – w terminie do dnia 15 października.

§ 7. 1. W terminie do 15 października każdego roku strony będą ustalały planowaną wysokość dotacji na następny rok kalendarzowy, przy czym Powiat prowadzący zobowiązuje się do przedstawienia Powiatowi dotującemu informacji o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Pracy w okresie trzech kwartałów oraz o wydatkach przewidywanych do końca danego roku.

2. Pisemna informacja dotycząca kwoty dotacji ustalonej na dany rok zgodnie z § 5 ust 1, będzie przekazana Powiatowi dotującemu w terminie do dnia 20 stycznia danego roku.

§ 8. 1. Powiat prowadzący, po zakończeniu danego roku kalendarzowego, zobowiązuje się przedstawić rozliczenie faktycznie poniesionych wydatkow na funkcjonowanie Urzędu Pracy oraz rozliczenie dofinansowania z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w § 5 ust.1, do 15 stycznia roku następnego oraz przekazać środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym na rachunek bankowy Powiatu dotującego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

2. W przypadku, gdy z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, wynika konieczność dodatkowego dofinansowania, Powiat dotujący zobowiązuje się dopłacić Powiatowi prowadzącemu - wraz z II ratą ustaloną na bieżący rok - różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ustaloną na poprzedni rok kalendarzowy, a kwotą wynikającą z rozliczenia.

§ 9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Traci moc Porozumienie Nr ON.II-0730/3/06 w sprawie: współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej zawarte w dniu 12 kwietnia 2006r. (zmienione aneksami: Nr 1/2007 z dnia 19 lipca 2007r., Nr 1/2008 z dnia 7 marca 2008r., Nr 1/2009 z dnia 27 lutego 2009r., Nr 4 z dnia 9 listopada 2009r. oraz Nr 5 z dnia 25 marca 2010r.).

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
POWIAT DOTUJĄCY


Starosta Bielski


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński
POWIAT PROWADZĄCY


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »