| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.3.2011 Wójta Gminy Miedźna; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 2 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Miedźna prowadzenia zadania p.n: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Zbożowej w kierunku ul. Stawowej"

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryk Kolarczyk - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr V/49/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23.03.2011 r. zwanym w dalszej treści „Powiatem” a Gminą Miedźna reprezentowaną przez Wójta z siedzibą 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 w osobie: Bogdan Taranowski - Wójt Gminy Miedźna działający w oparciu o uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 22.03.2011r. oraz Nr XLI/335/2006 z dnia 07.03.2006 r. zwanym w dalszej treści „Gminą”,

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Miedźna prowadzenia zadania p.n: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Zbożowej w kierunku ul. Stawowej”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych ).

2. Ostateczna wartość zadania wymienionego w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie sfinansowana przez Powiat ze środków własnych oraz pomocy finansowej udzielonej zgodnie z Umową Nr UG 342/II/13/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę.

§ 3. 1. Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Gminie.

2. Koszty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponosi Gmina.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczna kwota zadania wymienionego w § 1 przekroczy kwotę wykazaną w § 2 ust. 1 , strony uzgodnioną dalszy tryb postępowania.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

5. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań wymienionych w §1 zostaną przekazane do wiadomości Powiatowi.

§ 4.

1. Podstawą dokonania przez Powiat przelewu na konto Gminy będzie przedłożenie rozliczenia wykonanych robót wraz z kopiami faktur oraz kopiami protokołów odbioru robót zadań wymienionych w §1.

2. Powiat dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 1.

§ 5. Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6. Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas określony do dnia 15.12.2011 r.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w szczególności art. 250.

§ 8. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

WÓJT GMINY


mgr inż Bogdan Taranowski

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »