| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Umowa nr ZP.CRU-000216/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie poprawy bezpieczństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kosów z drogą zbiorczą i drogą krajową nr 1 w miejscowości Piasek

zawarta pomiędzy:

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach:

1. Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pszczyna reprezentowaną przez Burmistrza z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2 w osobie:

Dariusza Skrobola – Burmistrza Pszczyny

zwaną w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1. 1. Powiat udziela ze swojego budżetu pomocy finansowej dla Gminy Pszczyna na wykonanie zadania p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kosów z drogą zbiorczą i drogą krajową nr 1 w miejscowości Piasek”.

2. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

a) aktualizację mapy do celów projektowych wraz z wypisami z ewidencji gruntów,

b) geotechniczne rozpoznanie podłoża gruntowego,

c) kartę informacyjną przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

d) projekt budowlano- wykonawczy wszystkich branż,

e) uzyskanie niezbędnych opinii przewidzianych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

f) projekty podziałów nieruchomości,

g) projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą organizacją ruchu,

h) projekt czasowej organizacji ruchu,

i) szczegółowe specyfikacje techniczne,

j) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

k) warunki techniczne do przetargu w formacie pdf.

3. Termin zakończenia realizacji zadania określonego w ust. 1 planowany jest do 31 października 2011 r.

§ 2. 1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot umowy wynosi 40 282,50 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 50/100)

2. Udział finansowy stron niniejszej umowy będzie się kształtował następująco:

- Gmina – 7 782,50 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100)

- Powiat – 32 500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

§ 3. 1. Wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia umowy dokona Gmina Pszczyna zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Kopia umowy z wykonawcą zadania określonego w § 1 zostanie przekazana do wiadomości Powiatowi.

3. Powiat zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze zadania.

4. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami umowy i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udział finansowy stron w tych kosztach.

§ 4. 1. Podstawą dokonania przez Powiat przelewu na konto Gminy nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 będzie przedłożona kopia faktury wraz z kopią protokołu odbioru zadania wymienionego w §1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Gminy. Gmina przekaże wymienione dokumenty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania faktury od wykonawcy zadania.

2. Powiat dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych dokumentów.

§ 5. Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6. Umowę niniejszą Strony zawierają na czas określony do dnia 15 grudnia 2011 r.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Niniejszą umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron i 1 przeznaczony do publikacji. Stroną odpowiedzialną za publikację jest Gmina.

POWIAT

GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »