| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/71/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Brenna i określania zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 39 ust. 2 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, ze zm.) oraz art. 922 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebów na koszt Gminy Brenna i określania zasad zwrotu poniesionych wydatków w celu sprawienia pogrzebu.

§ 2. Zadanie własne Gminy Brenna polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 3. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy Brenna, nieposiadającym osób zobowiązanych do ich pochowania lub gdy osoby zobowiązane nie mają możliwości ich pochowania.

§ 4. Sprawienie pogrzebu osobom wymienionym w § 3 odbywa się poprzez:

1) udzielenie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę,

2) przyznanie zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. 1. Sprawianie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności niezbędne dla sprawienia pogrzebu, w szczególności:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem (w tym m. in. uzyskanie aktu zgonu),

2) zakup trumny, krzyża, tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

3) zakup niezbędnego ubrania,

4) wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej wiązanki,

5) przygotowanie ciała do pochówku,

6) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,

7) pokrycie kosztów transportu zwłok,

8) wykopanie grobu,

9) obsługę przy pogrzebie,

10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności o których mowa w ust. 1 zostaną określone w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na jej ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej nn. ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka.

§ 7. 1. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła lub właściwego związku wyznaniowego oraz z zachowaniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.

2. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§ 8. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Brenna na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy, Ośrodek występuje o ten zasiłek w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom,

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki poniesione przez Ośrodek pokrywa się z masy spadkowej zgodnie z przepisami prawa spadkowego,

3) w przypadku sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym, samotnym, nieznanym, nie posiadającym żadnego majątku ani dochodów, wydatki w całości pokrywa Gmina Brenna.

§ 9. Ośrodek dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności związane ze sprawieniem pogrzebu po uprzednim wykonaniu zlecenia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 11. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »