| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/137/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bytom

Na podstawie art. 42 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz.95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Rehabilitanci i nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących gimnastykę korekcyjną

18

2.

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

3.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, instruktorzy prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych i inni specjaliści

20

4.

Wychowawcy – opiekunowie dzieci do trzech lat zatrudnieni w domach dziecka

33

5.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych

22

6.

Nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego

22

§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 648 godzin w roku szkolnym.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń;

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć;

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 4 egzaminowanych za jedną godzinę zajęć.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

4. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności według wzoru:

W = (A1 + A2): [(A1: B1) + (A2: B2)]

gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,

A1, A2 – oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

B1, B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku łączenia, w ramach stosunku pracy zajęć, dla których ustalono 3 lub więcej różnych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć, wzór modyfikuje się odpowiednio. Wymiar, o którym mowa, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 30 minut pomija się, a czas wynoszący 30 i więcej minut przyjmuje się za pełną godzinę.

2. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

§ 4. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i wynika z:

1) nieobecności w szkole klas odbywających praktyki zawodowe;

2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz w klasach programowo najwyższych w szkołach artystycznych.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 2 wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 ½ etatu.

4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono określoną liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określonych według zasad ustalonych w ust. 2.

6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w ust. 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 5.

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Tracą moc uchwały: uchwała nr X/169/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bytom, uchwała nr X/168/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość oraz uchwała nr X/170/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »