| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu, zwany dalej "Ośrodkiem" jest ośrodkiem wsparcia, który realizuje zadania statutowe w formie:

1) Domu dla Bezdomnych, prowadzącego miejsca całodobowe okresowego pobytu wraz z całodziennym wyżywieniem;

2) Dziennego Domu Pomocy, zapewniającego pomoc osobom wymagajacm wsparcia, które ze wzgledu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dzienny Dom Pomocy zapewnia pobyt dzienny wraz z wyżywieniem.

§ 2. 1. Pobyt i wyżywienie w Ośrodku są odpłatne w zależności od dochodu.

2. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055)

Wysokość odpłatności w % od dochodu miesięcznego

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

55%

powyżej 150% do 200%

65%

powyżej 200% do 250%

75%

powyżej 250%

85%

3. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych nie może być wyższa niż średni miesięczny koszt utrzymania ustalany corocznie zarządzeniem Prezydenta Bytomia, zgodnie z ust. 4.

4. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu dla Bezdomnych to kwota rocznych kosztów działalności Domu dla Bezdomnych wynikająca z utrzymania podopiecznych, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby podopiecznych w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w Domu dla Bezdomnych.

5. Odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy określa tabela nr 2.


Tabela nr 2

Kryterium dochodowe

Dzienny koszt wyżywienia

Nie przekroczone kryterium dochodowe, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055)

Nieodpłatnie

do 530,00 zł

4,50 zł

530,01 - 580,00 zł

4,60 zł

580,01 - 630,00 zł

4,90 zł

630,01 - 680,00 zł

5,10 zł

680,01 - 730,00 zł

5,40 zł

730,01 - 780,00 zł

5,60 zł

780,01 - 830,00 zł

6,10 zł

830,01 - 880,00 zł

6,60 zł

880,01 - 930,00 zł

7,20 zł

930,01 - 980,00 zł

7,70 zł

980,01 - 1030,00 zł

8,30 zł

1030,01 - 1080,00 zł

8,80 zł

1080,01 - powyżej

9,80 zł

6. Za dochód osoby uważa się dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w drodze decyzji administracyjnej określa wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych i Dziennym Domu Pomocy.

8. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 7, poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

9. Opłata za pobyt i wyżywienie w Ośrodku, z zastrzeżeniem ust. 10, wnoszona jest na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania emerytury, renty lub innego dochodu.

10. Jeśli na dochód składa się więcej niż jedno świadczenie, opłata za pobyt w Ośrodku wnoszona jest na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka, każdego miesiąca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania najpóźniejszego świadczenia.

11. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych bardzo trudną sytuacją ekonomiczną podopiecznego, popartą wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego, odpłatność za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych i Dziennym Domu Pomocy może być niższa, jednak nie niższa niż 50% odpłatności, ustalonej zgodnie z tabelą nr 1 lub tabelą nr 2.

12. Decyzję o częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt i wyżywienie w Ośrodku wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/989/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »