| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu, zwany dalej "Ośrodkiem" jest ośrodkiem wsparcia, który realizuje zadania statutowe w formie:

1) Domu dla Bezdomnych, prowadzącego miejsca całodobowe okresowego pobytu wraz z całodziennym wyżywieniem;

2) Dziennego Domu Pomocy, zapewniającego pomoc osobom wymagajacm wsparcia, które ze wzgledu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dzienny Dom Pomocy zapewnia pobyt dzienny wraz z wyżywieniem.

§ 2. 1. Pobyt i wyżywienie w Ośrodku są odpłatne w zależności od dochodu.

2. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055)

Wysokość odpłatności w % od dochodu miesięcznego

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

55%

powyżej 150% do 200%

65%

powyżej 200% do 250%

75%

powyżej 250%

85%

3. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych nie może być wyższa niż średni miesięczny koszt utrzymania ustalany corocznie zarządzeniem Prezydenta Bytomia, zgodnie z ust. 4.

4. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu dla Bezdomnych to kwota rocznych kosztów działalności Domu dla Bezdomnych wynikająca z utrzymania podopiecznych, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustalona jako suma rzeczywistej liczby podopiecznych w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w Domu dla Bezdomnych.

5. Odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy określa tabela nr 2.


Tabela nr 2

Kryterium dochodowe

Dzienny koszt wyżywienia

Nie przekroczone kryterium dochodowe, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055)

Nieodpłatnie

do 530,00 zł

4,50 zł

530,01 - 580,00 zł

4,60 zł

580,01 - 630,00 zł

4,90 zł

630,01 - 680,00 zł

5,10 zł

680,01 - 730,00 zł

5,40 zł

730,01 - 780,00 zł

5,60 zł

780,01 - 830,00 zł

6,10 zł

830,01 - 880,00 zł

6,60 zł

880,01 - 930,00 zł

7,20 zł

930,01 - 980,00 zł

7,70 zł

980,01 - 1030,00 zł

8,30 zł

1030,01 - 1080,00 zł

8,80 zł

1080,01 - powyżej

9,80 zł

6. Za dochód osoby uważa się dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w drodze decyzji administracyjnej określa wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych i Dziennym Domu Pomocy.

8. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 7, poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

9. Opłata za pobyt i wyżywienie w Ośrodku, z zastrzeżeniem ust. 10, wnoszona jest na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania emerytury, renty lub innego dochodu.

10. Jeśli na dochód składa się więcej niż jedno świadczenie, opłata za pobyt w Ośrodku wnoszona jest na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka, każdego miesiąca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania najpóźniejszego świadczenia.

11. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych bardzo trudną sytuacją ekonomiczną podopiecznego, popartą wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego, odpłatność za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych i Dziennym Domu Pomocy może być niższa, jednak nie niższa niż 50% odpłatności, ustalonej zgodnie z tabelą nr 1 lub tabelą nr 2.

12. Decyzję o częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt i wyżywienie w Ośrodku wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXX/989/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »