| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) w związku z art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem” wchodzą przedstawiciele:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu;

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu;

3) Komendy Miejskiej Policji;

4) Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu;

5) Prokuratury Rejonowej w Bytomiu;

6) jednostek oświaty;

7) jednostek ochrony zdrowia;

8) organizacji pozarządowych;

9) sądu – kuratorzy sądowi.

2. Prezydent Miasta zawiera porozumienia z podmiotami, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem sądu, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Prezydent Miasta występuje do podmiotów, o których mowa w ust. 1 o wskazanie kandydata na członka Zespołu.

4. Kierownik jednostki lub instytucji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania pisma Prezydenta Miasta, wskazuje kandydata do pracy w Zespole, spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Powołanie członków Zespołu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

6. Osoby powołane w skład Zespołu otrzymują pisemne powiadomienia o powołaniu.

§ 2. 1. Członek Zespołu może zostać odwołany:

1) z uwagi na złożoną rezygnację;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Prezydent Miasta odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

3. Prezydent Miasta występuje do podmiotu, którego przedstawiciel został odwołany, w terminie 14 dni od dnia jego odwołania o wskazanie kandydata na członka Zespołu.

4. Powołanie nowych członków Zespołu w miejsce odwołanych następuje w trybie i na zasadach określonych w § 1 ust. 3 - 6.

§ 3. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata licząc od dnia powołania Zespołu.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta w terminie 21 dni, od dnia wejścia w życie zarządzenia o powołaniu Zespołu.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu, spośród jego członków, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Na wniosek przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia wybierany jest zastępca przewodniczącego i sekretarz zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

5. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

6. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz, w tym przed Prezydentem Miasta.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, wskazując termin, miejsce oraz przedmiot posiedzenia, o czym powiadamia pisemnie członków Zespołu, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.

9. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej składu Zespołu.

10. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków, przy założeniu, że jest obecny przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

11. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

12. Uchwały Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, podczas głosowania jawnego, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, z tym że w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

13. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

14. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz regulamin funkcjonowania grup roboczych, tworzonych w zależności od potrzeb, określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zespół.

15. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta rocznego sprawozdania z prac Zespołu w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

16. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 16, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »