| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Żłobka Miejskiego Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 6a, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XI/162/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 maja 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego Nr 1 w Bytomiu

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Żłobek Miejski Nr 1 w Bytomiu, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta.

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) niniejszego Statutu.

§ 3

1. Siedziba Żłobka mieści się w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 6a.

2. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje miasto Bytom.

3. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy: Żłobek Miejski Nr 1, 41-902 Bytom, ul. Łużycka 6a.

II Cele i zadania oraz sposób ich realizacji

§ 4

1. Żłobek został utworzony w celu realizacji zadań wynikających z przepisów cytowanych w § 2 pkt 1 niniejszego Statutu, a w szczególności:

1) zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Żłobek realizuje zadania poprzez:

1) sprawowanie opieki, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa;

2) stymulację aktywności dziecka, co umożliwia mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi predyspozycjami i możliwościami;

3) promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: zdrowego odżywiania, higienicznych i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego;

4) tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które w skuteczny sposób zabezpiecza potrzeby małego dziecka;

5) współpracę z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi;

6) właściwe wyżywienie i umożliwienie spożywania posiłków przez dzieci przebywające w Żłobku w higienicznych warunkach;

7) zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.

III Warunki przyjmowania dzieci

§ 5

1. Do Żłobka dzieci przyjmowane są na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Po podpisaniu przez rodziców albo opiekunów prawnych umowy, o której mowa w ust. 1, przyjmowane są dzieci:

1) zamieszkujące wraz z co najmniej jednym rodzicem albo opiekunem prawnym w Bytomiu;

2) obojga pracujących rodziców albo opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracujących matkę albo ojca, albo opiekuna prawnego.

3. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

5. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica albo opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

6. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

IV Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 6

1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu.

2. Opłata za pobyt podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku powyżej 15 dni roboczych w danym miesiącu.

3. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia nieobecności.

V Organizacja Żłobka

§ 7

1. Żłobkiem kieruje w ramach zwykłego zarządu dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektor, zarządzając Żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Żłobka.

VI Mienie i gospodarka finansowa

§ 9

1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność miasta Bytomia, służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

§ 10

1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową, według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor.

VII Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »