| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów

w sprawie: zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 i § 14 ust. 2 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Przyjąć zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, oraz przypadki, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia, w przedszkolach, szkołach i Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej – placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zasady tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach podstawowych i gimnazjach w zależności od liczby oddziałów przeliczeniowych w danej szkole, które są następujące:

1. dyrektor szkoły (zespołu) może utworzyć stanowisko drugiego wicedyrektora, gdy liczba oddziałów przeliczeniowych w placówce jest większa od liczby 23;

2. liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, dzieląc liczbę uczniów danej szkoły przez liczbę 26;

3. w szkołach podstawowych prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego liczbę oddziałów przeliczeniowych oblicza się, dzieląc sumę liczby uczniów szkoły i liczby dzieci w oddziałach wychowania przedszkolnego przy danej szkole przez liczbę 26.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VII/97/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora szkoły (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. nr 44, poz. 1257).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr VI/81/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, oraz przypadki, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia, w przedszkolach, szkołach i Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej – placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów.

§ 1.

1. Nauczycieli, którym zostało powierzone stanowisko dyrektora w przedszkolach, szkołach i Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej – placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Knurów, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

2. Nauczyciela, realizującego obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 2.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Knurów, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, według norm ustalonych w tabeli poniżej:

Lp.

Stanowisko Kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin

1.

Wicedyrektor szkoły (podstawowej, gimnazjum), zespołu

4

2.

Wicedyrektor przedszkola

6

§ 3.

Przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć oraz obniżony obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatwierdzane są corocznie w arkuszach organizacji placówki.

§ 4.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora na ich umotywowany wniosek można przydzielić godziny ponadwymiarowe, gdy zachodzi taka konieczność ze względu na liczbę zajęć nauczanego przez nauczyciela przedmiotu. Przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych stosuje się odpowiednio § 3.


§ 5.

Dyrektor szkoły za zgodą Prezydenta Miasta może nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »