| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie " Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 6 i 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r, Nr 45, poz. 236) na wniosek Burmistrza Mikołowa,

Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§ 1. Nadaje się statut samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Mikołowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Mikołów powołanym uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/130/91 z dnia 01 października 1991 roku.

2. Samorządowy zakład budżetowy zwany dalej „zakładem” działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),

b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami),

c. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 45, poz. 236 z 2011 r,),

d. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami)

e. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania zakładu jest obszar miasta Mikołów .

2. Organem powołującym zakład jest Rada Miejska Mikołowa.

3. Zakład może prowadzić działalność na rzecz osób spoza terenu miasta w zakresie określonym przez organ założycielski, pod warunkiem rentowności i braku kolizji z realizacją zadań własnych.

§ 3. Siedzibą zakładu jest miasto Mikołów.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 4. 1. Do zadań zakładu należy prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, a w szczególności :

a) świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg, placów i chodników,

b) świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych,

c) prawidłowe utrzymanie składowiska odpadów komunalnych,

d) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

e) utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta,

f) świadczenie usług z zakresu remontów dróg i chodników,

g) administrowanie parkingami miejskimi,

h) administrowanie szaletami miejskimi,

i) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,

j) świadczenie usług transportowych,

2. Do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej zakład może prowadzić działalność produkcyjną.

3. Zakład zobowiązany jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności, w zakresie określonym przez organ założycielski i wielkości przydzielonych środków finansowych.

4. Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.

5. Poza działalnością określoną w ust. 1-3 zakład, w granicach określonych odrębnymi przepisami może prowadzić działalność socjalno – bytową dla potrzeb swoich pracowników.

Rozdział III
Zarządzanie i administracja

§ 5. 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Nadwyżkę środków obrotowych zakład rozlicza z budżetem miasta Mikołowa.

§ 6. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zakładu powoływany i odwoływany przez Burmistrza Mikołowa.

2. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną zakładu określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony na wniosek kierownika zakładu przez Burmistrza Mikołowa.

2. Pełnomocników zakładu ustanawia i odwołuje kierownik zakładu. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, będącym w jego zarządzie, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

§ 9. Kierownik zakładu, zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.

§ 10. 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Plan finansowy zatwierdza kierownik zakładu z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Miejską.

3. Wysokość cen i opłat albo sposób ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest przez uprawniony organ gminy.

§ 11. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe.

2. Zakład stosuje w planowaniu , ewidencji i sprawozdawczości podziały określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

3. Zakład rozlicza się z budżetem miasta Mikołów w dziale 900 gospodarka komunalna, rozdz. 90017.

4. Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej zakład pokrywa z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz dotacji udzielonej przez Gminę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12. Szczegółową działalność zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowej i rozliczenie z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszem oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy.

§ 13. Do pracowników Zakładu Usług Komunalnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 z 2008 r., poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia regulaminu zakładowego.

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Burmistrz Mikołowa.

2. Ocenę pracy kierownika zakładu dokonuje Burmistrz Mikołowa.

§ 15. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie analogicznym do nadania statutu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »