| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie " Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 6 i 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r, Nr 45, poz. 236) na wniosek Burmistrza Mikołowa,

Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§ 1. Nadaje się statut samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Mikołowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Mikołów powołanym uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/130/91 z dnia 01 października 1991 roku.

2. Samorządowy zakład budżetowy zwany dalej „zakładem” działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),

b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami),

c. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 45, poz. 236 z 2011 r,),

d. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami)

e. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania zakładu jest obszar miasta Mikołów .

2. Organem powołującym zakład jest Rada Miejska Mikołowa.

3. Zakład może prowadzić działalność na rzecz osób spoza terenu miasta w zakresie określonym przez organ założycielski, pod warunkiem rentowności i braku kolizji z realizacją zadań własnych.

§ 3. Siedzibą zakładu jest miasto Mikołów.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 4. 1. Do zadań zakładu należy prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, a w szczególności :

a) świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg, placów i chodników,

b) świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych,

c) prawidłowe utrzymanie składowiska odpadów komunalnych,

d) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

e) utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta,

f) świadczenie usług z zakresu remontów dróg i chodników,

g) administrowanie parkingami miejskimi,

h) administrowanie szaletami miejskimi,

i) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,

j) świadczenie usług transportowych,

2. Do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej zakład może prowadzić działalność produkcyjną.

3. Zakład zobowiązany jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności, w zakresie określonym przez organ założycielski i wielkości przydzielonych środków finansowych.

4. Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.

5. Poza działalnością określoną w ust. 1-3 zakład, w granicach określonych odrębnymi przepisami może prowadzić działalność socjalno – bytową dla potrzeb swoich pracowników.

Rozdział III
Zarządzanie i administracja

§ 5. 1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Nadwyżkę środków obrotowych zakład rozlicza z budżetem miasta Mikołowa.

§ 6. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik zakładu powoływany i odwoływany przez Burmistrza Mikołowa.

2. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną zakładu określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony na wniosek kierownika zakładu przez Burmistrza Mikołowa.

2. Pełnomocników zakładu ustanawia i odwołuje kierownik zakładu. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, będącym w jego zarządzie, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

§ 9. Kierownik zakładu, zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.

§ 10. 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Plan finansowy zatwierdza kierownik zakładu z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Miejską.

3. Wysokość cen i opłat albo sposób ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest przez uprawniony organ gminy.

§ 11. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe.

2. Zakład stosuje w planowaniu , ewidencji i sprawozdawczości podziały określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

3. Zakład rozlicza się z budżetem miasta Mikołów w dziale 900 gospodarka komunalna, rozdz. 90017.

4. Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej zakład pokrywa z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz dotacji udzielonej przez Gminę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12. Szczegółową działalność zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowej i rozliczenie z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszem oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy.

§ 13. Do pracowników Zakładu Usług Komunalnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 z 2008 r., poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia regulaminu zakładowego.

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Burmistrz Mikołowa.

2. Ocenę pracy kierownika zakładu dokonuje Burmistrz Mikołowa.

§ 15. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie analogicznym do nadania statutu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »