| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00028.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin, które przekraczają zakres świadczeń określonych w § 1.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 2 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń przekraczający zakres świadczeń określonych w § 1.

§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci korzystających z przedszkoli mogą otrzymać zwolnienie lub zniżkę z opłaty wymienionej w § 2.

2. Zniżka opłaty, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości:

1) 50% - za drugie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego,

2) 75% - za trzecie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego,

3. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, przysługuje za czwarte i następne dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina i Dyrektorom przedszkoli.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 73 poz. 2142, zm. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 134 poz. 2227).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »