| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00028.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin, które przekraczają zakres świadczeń określonych w § 1.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 2 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń przekraczający zakres świadczeń określonych w § 1.

§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci korzystających z przedszkoli mogą otrzymać zwolnienie lub zniżkę z opłaty wymienionej w § 2.

2. Zniżka opłaty, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości:

1) 50% - za drugie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego,

2) 75% - za trzecie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego,

3. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, przysługuje za czwarte i następne dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina i Dyrektorom przedszkoli.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 73 poz. 2142, zm. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 134 poz. 2227).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »