| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.26.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie wykonywania przez "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej - na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej - zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zawarte w dniu 30 maja 2011 roku w Bielsku-Białej pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu), zwanym dalej "Miastem" reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Waldemara Jędrusińskiego,
a
Powiatem Bielskim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowanym przez:
Starostę Bielskiego - Andrzeja Płonkę
Wicestarostę Bielskiego - Grzegorza Szetyńskiego

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586), strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Miasto powierza, a Powiat przyjmuje prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta, usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w "Centrum" Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 158, zwanego dalej "Ośrodkiem".

§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się pokryć koszty korzystania z Ośrodka - począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. - przez mieszkańców Miasta, obliczone wg następującego wzoru:

D - Dotacja Miasta na dofinansowanie Ośrodka,

KC - Koszty całkowite funkcjonowania Ośrodka,

KDW - Kwota dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka,

Kt - Koszty transportu mieszkańców Powiatu do Ośrodka,

U - Ogólna liczba korzystających z Ośrodka wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku,

UB - Liczba mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

2. Kwota ustalona zgodnie z ust. 1 przekazywana będzie przez Miasto w czterech równych ratach, na konto Powiatu Bielskiego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bielsku-Białej Nr 17 1540 1261 2010 7245 1278 0001, w następujących terminach:

a) I rata - do dnia 20 marca,

b) II rata - do dnia 20 czerwca,

c) III rata - do dnia 20 września,

d) IV rata - do dnia 20 grudnia,

przy czym w roku 2011 - I rata zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

3. Powiat oświadcza, że wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. z Ośrodka korzysta 40 mieszkańców Miasta.

4. Kwota, ustalona zgodnie z ust. 1, na rok 2011 wyniesie 127.507,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).

5. Koszty remontów i inwestycji mogą być wliczone do ogólnych kosztów funkcjonowania Ośrodka pod warunkiem uprzedniego, pisemnego uzgodnienia zakresu tych robót z Miastem.

§ 3. Powiat zobowiązuje się przekazywać Miastu, w terminie do 10-go każdego miesiąca, informację o liczbie osób korzystających z Ośrodka, w tym liczbę mieszkańców Miasta, wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się rozliczyć dofinansowanie oraz przekazać środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym na rachunek bankowy Miasta numer: 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej w terminie do dnia 25 stycznia następnego roku kalendarzowego.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

a) wysokość całkowitych kosztów funkcjonowania Ośrodka,

b) wysokość dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka,

c) wysokość kosztów transportu mieszkańców Powiatu do Ośrodka,

d) liczbę mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka.

3. W przypadku, gdy rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, wykaże że zwiększyła się liczba mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka, Miasto zobowiązuje się dopłacić Powiatowi - wraz z I ratą ustaloną na rok następny - różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ustaloną na dany rok kalendarzowy, a kwotą wynikającą z rozliczenia.

§ 5. 1. Powiat zobowiązuje się przesłać Miastu - w terminie trzech dni po powzięciu informacji o wysokości planowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka w roku następnym, najpóźniej do dnia 25 października każdego kolejnego roku - pisemną informację obejmującą wstępne ustalenia co do wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta w roku następnym, w celu zabezpieczenia w budżecie Miasta niezbędnych środków finansowych.

2. O wysokości kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, ustalonych na dany rok kalendarzowy, Powiat poinformuje Miasto w formie pisemnej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku.

§ 6. Powiat zobowiązuje się do niezwłocznego:

1) przekazywania Miastu żądanych informacji, dokumentów lub innych uwierzytelnionych kserokopii dotyczących osób korzystających z Ośrodka,

2) informowania Miasta o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności o:

a) zakończeniu korzystania z Ośrodka przez osobę określoną w § 2 ust. 3 przed terminem rozwiązania nin. Porozumienia,

b) przyjęciu nowego uczestnika - mieszkańca Miasta na zajęcia w Ośrodku wraz z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, jak również daty odejścia/przyjścia.

§ 7. Miasto zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Ośrodka.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo jego rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Miasto Bielsko-Biała


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński
Powiat Bielski


Starosta Bielski


Andrzej Płonka


Wicestarosta Bielski


Grzegorz Szetyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »