| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.26.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie wykonywania przez "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej - na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej - zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zawarte w dniu 30 maja 2011 roku w Bielsku-Białej pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu), zwanym dalej "Miastem" reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Waldemara Jędrusińskiego,
a
Powiatem Bielskim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowanym przez:
Starostę Bielskiego - Andrzeja Płonkę
Wicestarostę Bielskiego - Grzegorza Szetyńskiego

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586), strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Miasto powierza, a Powiat przyjmuje prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta, usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w "Centrum" Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 158, zwanego dalej "Ośrodkiem".

§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się pokryć koszty korzystania z Ośrodka - począwszy od dnia 1 stycznia 2011r. - przez mieszkańców Miasta, obliczone wg następującego wzoru:

D - Dotacja Miasta na dofinansowanie Ośrodka,

KC - Koszty całkowite funkcjonowania Ośrodka,

KDW - Kwota dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka,

Kt - Koszty transportu mieszkańców Powiatu do Ośrodka,

U - Ogólna liczba korzystających z Ośrodka wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku,

UB - Liczba mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

2. Kwota ustalona zgodnie z ust. 1 przekazywana będzie przez Miasto w czterech równych ratach, na konto Powiatu Bielskiego: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bielsku-Białej Nr 17 1540 1261 2010 7245 1278 0001, w następujących terminach:

a) I rata - do dnia 20 marca,

b) II rata - do dnia 20 czerwca,

c) III rata - do dnia 20 września,

d) IV rata - do dnia 20 grudnia,

przy czym w roku 2011 - I rata zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

3. Powiat oświadcza, że wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. z Ośrodka korzysta 40 mieszkańców Miasta.

4. Kwota, ustalona zgodnie z ust. 1, na rok 2011 wyniesie 127.507,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).

5. Koszty remontów i inwestycji mogą być wliczone do ogólnych kosztów funkcjonowania Ośrodka pod warunkiem uprzedniego, pisemnego uzgodnienia zakresu tych robót z Miastem.

§ 3. Powiat zobowiązuje się przekazywać Miastu, w terminie do 10-go każdego miesiąca, informację o liczbie osób korzystających z Ośrodka, w tym liczbę mieszkańców Miasta, wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się rozliczyć dofinansowanie oraz przekazać środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym na rachunek bankowy Miasta numer: 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej w terminie do dnia 25 stycznia następnego roku kalendarzowego.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

a) wysokość całkowitych kosztów funkcjonowania Ośrodka,

b) wysokość dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka,

c) wysokość kosztów transportu mieszkańców Powiatu do Ośrodka,

d) liczbę mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka.

3. W przypadku, gdy rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, wykaże że zwiększyła się liczba mieszkańców Miasta korzystających z Ośrodka, Miasto zobowiązuje się dopłacić Powiatowi - wraz z I ratą ustaloną na rok następny - różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ustaloną na dany rok kalendarzowy, a kwotą wynikającą z rozliczenia.

§ 5. 1. Powiat zobowiązuje się przesłać Miastu - w terminie trzech dni po powzięciu informacji o wysokości planowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka w roku następnym, najpóźniej do dnia 25 października każdego kolejnego roku - pisemną informację obejmującą wstępne ustalenia co do wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta w roku następnym, w celu zabezpieczenia w budżecie Miasta niezbędnych środków finansowych.

2. O wysokości kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, ustalonych na dany rok kalendarzowy, Powiat poinformuje Miasto w formie pisemnej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku.

§ 6. Powiat zobowiązuje się do niezwłocznego:

1) przekazywania Miastu żądanych informacji, dokumentów lub innych uwierzytelnionych kserokopii dotyczących osób korzystających z Ośrodka,

2) informowania Miasta o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności o:

a) zakończeniu korzystania z Ośrodka przez osobę określoną w § 2 ust. 3 przed terminem rozwiązania nin. Porozumienia,

b) przyjęciu nowego uczestnika - mieszkańca Miasta na zajęcia w Ośrodku wraz z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, jak również daty odejścia/przyjścia.

§ 7. Miasto zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Ośrodka.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo jego rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Miasto Bielsko-Biała


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński
Powiat Bielski


Starosta Bielski


Andrzej Płonka


Wicestarosta Bielski


Grzegorz Szetyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »