| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/76/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłowice oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 164 ust. 5a – 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. 1. Przyjąć zasady udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Pawłowice dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłowice oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacji celowej udziela się na:

a) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Pawłowice,

b) finansowanie i dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Pawłowice,

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez spółkę wodną

2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust 1 winien zawierać:

a) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,

b) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania wraz z podaniem terminu i sposobu realizacji,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) udokumentowaną formę prawną, statut,

f) numer NIP,

g) numer REGON,

h) zaświadczenie o nie zaleganiu spółki wodnej z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (nie starsze niż 3 miesiące od złożenia wniosku),

i) nazwa banku i numer rachunku,

j) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

k) w przypadku wniosku o udzielnie dotacji w zakresie wskazanym w §1 ust 2 pkt. b oprócz wymagań określonych w ust. 2, dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków zawartych w art. 164 ust. 7 Prawo wodne,

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się spółkę wodną do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Wójt Gminy rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 30 dni od daty wpływu powołując Komisję Oceniającą, która przedkłada propozycję przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku na realizacje zadania uwzględnia się w szczególności:

a) możliwości finansowe gminy,

b) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,

c) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla spełnienia prawidłowego funkcjonowania systemu melioracji wodnych i racjonalne gospodarki na terenach zmeliorowanych.

3. Wójt Gminy na wniosek Komisji Oceniającej podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.

4. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny i rozpatrzeniu wniosku.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania,

b) termin wykonania zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

c) wysokość dotacji na realizację zadania,

d) tryb przekazywania dotacji,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części nie dłuższy niż termin zwrotu dotacji określonej w ustawie o finansach publicznych,

g) sposób rozliczenia dotacji i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) osobę merytorycznie nadzorującą wykonanie zadania.

3. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy spółki wodnej w terminie i na warunkach określonych w umowie.

4. Informacja o spółce wodnej, którym przyznano dotacje podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. 1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonanego zadania które obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 6. 1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Rozliczenie końcowe zadania powinno nastąpić w terminie 15 dni od jego zakończenia.

3. Spółka wodna obowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę „ powyższa kwota została otrzymana z dotacji Urzędu Gminy Pawłowice na realizację zadania ………………………. zgodnie z umową nr………………….. z dnia ………………..”

4. Do rozliczenia rzeczowo finansowego spółka wodna dołącza kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z udzielonej dotacji na wykonanie zadania.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku dotacji nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, dotacja podlega zwrotowi w części wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący obrad


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »