| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Radę Sportu

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. 1. Gmina Tarnowskie Góry wspiera finansowo rozwój sportu, który stanowią wszelkie formy aktywności fizycznej człowieka, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Gmina Tarnowskie Góry tworzy warunki organizacyjno-prawne i materialno-finansowe sprzyjające rozwojowi sportu oraz realizuje cel publiczny z zakresu sportu poprzez:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie miasta przez członków poszczególnych klubów sportowych;

2) zwiększenie mieszkańcom dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe;

3) wspieranie finansowe zadań realizowanych przez kluby sportowe, działające w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągające przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

3. Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach jako zadania własnego gminy, w tym udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu jego udzielania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Załącznik do Uchwały Nr X/126/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 maja 2011 r.

WARUNKI I TRYB FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W TARNOWSKICH GÓRACH JAKO ZADANIA WŁASNEGO GMINY, W TYM UDZIELANIA DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

§ 1. 1. Wsparcie finansowe ma postać dotacji celowej udzielanej klubom sportowym po przeprowadzeniu procedury wskazanej w poniższych przepisach a także jest uzależnione od wyników sportowych, osiąganych przez kluby sportowe oraz od stopnia realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

2. Dotację celową z budżetu miasta Tarnowskie Góry mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie Tarnowskich Gór, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

3. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

4. Środki finansowe przeznaczone na dotacje w zakresie rozwoju sportu planowane są corocznie w budżecie miasta Tarnowskie Góry.

5. Ze względu na wysokość środków finansowych zabezpieczonych w każdym roku w budżecie miasta z przeznaczeniem na dotacje dla klubów prowadzących działalność w zakresie sportu przepisy niniejszego uregulowania nie stanowią podstawy do roszczeń klubów ani zobowiązań Miasta Tarnowskie Góry o udzielenie klubom dotacji.

§ 2. Ilekroć w niniejszym uregulowaniu jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową, udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale oraz przeznaczoną na dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, którego forma prawno-organizacyjna zdefiniowana jest w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) a który złoży wniosek o udzielenie finansowego wsparcia rozwoju sportu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację w ramach finansowego wsparcia rozwoju sportu na dofinansowanie zadania;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację celową zawieraną pomiędzy Burmistrzem Miasta Tarnowskie Góry a beneficjentem, której treść reguluje art. 221 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) i postanowienia niniejszej uchwały;

6) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry;

7) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;

8) Radzie Sportu – należy przez to rozumieć Radę Sportu w Tarnowskich Górach, powołaną postanowieniem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w §1 niniejszego uregulowania, może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu a w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych oraz kosztów wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu nie mogą być sfinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu.

4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

§ 4. 1. Kluby sportowe mogą starać się o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu, to jest o przyznanie dotacji, składając wnioski do Burmistrza Miasta na drukach formularzy, określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, winny być składane w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

3. Druki wniosków o udzielenie wsparcia finansowego rozwoju sportu dostępne są w siedzibie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki, na stronie internetowej miasta (pod zakładką „e-urząd”), w skrytkach Katalogu Usług Urzędu Miejskiego.

4. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu, to jest o przyznanie dotacji, nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 5. Wniosek klubu sportowego powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę, dane kontaktowe osób (umocowanych do reprezentowania klubu oraz podpisywania umów) a także numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielone wsparcie, w tym informacje na temat miejsca wykonywania zadania oraz zakładanych celów;

3) szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;

4) harmonogram realizacji zadania i wykorzystania dotacji oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

§ 6. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

2) aktualny odpis statutu lub umowy spółki;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

§ 7. 1. Złożone wnioski sprawdza pod kątem formalno-prawnym Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, dokonując wstępnej weryfikacji ich treści, sprawdzenia poprawności danych oraz kompletności załączników a następnie przekazuje je Radzie Sportu celem zaopiniowania.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Rada Sportu przedkłada opinię w sprawie przyznania klubowi dotacji bądź odmowy jej przyznania w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Rady.

5. W przypadku gdy Rada Sportu nie przedstawi Burmistrzowi Miasta opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię pozytywną.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych;

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;

4) możliwości realizacji zadania przez beneficjenta;

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu miasta.

§ 8. 1. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego lub odmowie wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Rady Sportu na temat złożonych wniosków.

2. Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie przyznania lub odmowy wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.

3. Burmistrz Miasta informuje wnioskodawców o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz o przyznanych kwotach dotacji poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej miasta (www.bip.tarnowskiegory.pl).

§ 9. 1. Burmistrz Miasta, podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, bierze pod uwagę:

1) opinię Rady Sportu;

2) przedstawiony kosztorys i opis zadania;

3) stopień realności wykonania zadania z uwzględnieniem możliwości finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy;

4) doświadczenia z dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą.

2. W przypadku przyznawania klubowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana dotowany klub dokona weryfikacji zakresu zadania oraz kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku, z wyszczególnieniem w nim skali wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą finansowane przez klub lub dofinansowane z przyznanej dotacji.

§ 10. 1. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową, zawarta pomiędzy Gminą a wnioskującym klubem sportowym, której podstawową treść określa się zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt zadania wraz ze wszystkimi załącznikami, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta.

§ 11. 1. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia, dopuszczające jej zmiany w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem że zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od zaakceptowanego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu.

3. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi zadania w wysokości do 15% kwoty kosztorysu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta.

§ 12. W trakcie realizacji dotowanego zadania Burmistrz Miasta ma prawo jego kontroli, to jest realizacji umowy o dotację udzieloną ze środków budżetu miasta w szczególności zaś:

1) ma prawo żądać wszystkich informacji o jego realizacji;

2) ma prawo oceny sposobu realizacji dotowanego zadania pod kątem jakości, rzetelności, gospodarności i efektywności;

3) ma prawo wglądu do dokumentacji księgowej związanej z realizacją dotowanego zadania.

§ 13. 1. Klub, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku formularza, określonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

2. Sposób rozliczenia udzielonej dotacji, przypadki i zasady zwrotu dotacji, określone są w umowie, o której mowa w § 11 i 12 oraz w przepisach art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 14. Zmiany niniejszego uregulowania wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »