| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), - art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 12 ust. 5 skreśla się słowo "dotacja".
2. § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13
1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta może kontrolować merytorycznie i finansowo zadania z zakresu rozwoju sportu w miejscu ich realizacji, a w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników sporządza harmonogram kontroli projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta jest imienne upoważnienie Burmistrza.
4. Kontrola może zostać przeprowadzona po powiadomieniu beneficjenta dotacji, lub bez powiadamiania. Powiadomienie takie może nastąpić również telefonicznie.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta dotacji, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje beneficjent, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu i Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta dotacji może zostać skierowane pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające zastrzeżenia i uwagi zalecające usunięcie nieprawidłowości lub poprawienie braków.
8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent dotacji, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powiadamia w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń."
3. W § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Zaakceptowanie sprawozdania częściowego jest warunkiem przekazania klubowi kolejnej transzy środków finansowych.".
§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »