| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), - art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 12 ust. 5 skreśla się słowo "dotacja".
2. § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13
1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta może kontrolować merytorycznie i finansowo zadania z zakresu rozwoju sportu w miejscu ich realizacji, a w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników sporządza harmonogram kontroli projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta jest imienne upoważnienie Burmistrza.
4. Kontrola może zostać przeprowadzona po powiadomieniu beneficjenta dotacji, lub bez powiadamiania. Powiadomienie takie może nastąpić również telefonicznie.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta dotacji, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje beneficjent, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu i Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta dotacji może zostać skierowane pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające zastrzeżenia i uwagi zalecające usunięcie nieprawidłowości lub poprawienie braków.
8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent dotacji, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powiadamia w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń."
3. W § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Zaakceptowanie sprawozdania częściowego jest warunkiem przekazania klubowi kolejnej transzy środków finansowych.".
§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »