| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze zm.), Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, do liczby godzin określonych w poniższej tabeli:

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIONY WYMIAR ZAJĘĆ

Dyrektor szkoły, Zespołu liczącej:

- do 12 oddziałów

5 godzin

- 13 i więcej oddziałów

4 godziny

Wicedyrektor szkoły, Zespołu liczącej:

- 12 oddziałów

9 godzin

- 13 i więcej oddziałów

7 godzin

Dyrektor Przedszkola:

- do 2 oddziałów

12 godzin

- 3 oddziały

10 godzin

- 4 i więcej oddziałów

8 godzin

Kierownik świetlicy szkolnej

24 godziny

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm: pedagog, psycholog, logopeda a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i przedszkolach - 20 godzin.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 1 przez godzinę zajęć należy rozumieć 45 minut, a przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w § 3 ust. 1, należy rozumieć 60 minut.

§ 4. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się w ten sposób, aby suma odpowiednich części każdego wymiaru godzin, liczona jako suma części etatu, była równa liczbie jeden.

2. Godziny zajęć przydzielone nauczycielom powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, obliczone według zasad określonych w ust. 1, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiazku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Krupski Młyn jest organem prowadzącym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »