| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/4/2007 z dnia 25 października 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr VIII/2/2002 z dnia 24 września 2002r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/1/2007 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 25 października 2007r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/8/2009 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 26 listopada 2009r.

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w rejonie ulic:
Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornik Łysina, zwany dalej "planem"

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje powierzchnię 100,47 ha.

2. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej „rysunkiem planu”.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

2) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

3) "terenie" – należy przez to rozumieć: obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

5) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §1, ust. 4, pkt 6);

6) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, a jego udział musi stanowić mniej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujących 100% powierzchni działek inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

7) "usługach nieuciążliwych" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymaga na decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);

8) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku;

9) "obowiązującej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, zewnętrzna krawędź frontowej ściany budynku musi się pokrywać z tą linią;

10) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji projektowanego budynku lub budynków do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

11) "sezonowych punktach gastronomicznych" – należy przez to rozumieć: jednokondygnacyjny obiekt o charakterze usług sezonowych w zakresie małej gastronomii i handlu artykułami pierwszej potrzeby, o łącznej powierzchni zabudowy i zagospodarowania nie przekraczającej 35 m2 i maksymalnej wysokości: 5 m do najwyższego punktu konstrukcyjnego dachu;

12) "działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których

będzie się realizowało inwestycje objęte pojedynczymi (ewentualnie etapowymi) pozwoleniami na budowę;

13) "zieleni izolacyjnej" – należy przez to rozumieć: zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej trzech rzędów drzew (o przewidywanej wysokości wzrostu minimum: 15 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego oraz co najmniej dwóch rzędów krzewów (o przewidywanej wysokości wzrostu maksimum: 5 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego; gatunki roślin należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz gruntowo – wodnych.

§ 2

1. Obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) obowiązująca linia zabudowy;

5) przeznaczenia terenu:

a) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

b) MN/ZL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni leśnej;

c) U – teren zabudowy usługowej;

d) U/P – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

e) P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

f) ZL – teren lasu;

g) ZNL – teren zieleni nieurządzonej o charakterze leśnym;

h) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

i) WH – teren obiektów hydrotechnicznych;

j) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

k) KS – teren komunikacji samochodowej;

l) KPX – teren komunikacji pieszej;

m) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

n) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

o) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

p) KDW – teren dróg wewnętrznych;

q) IW – teren infrastruktury wodociągowej;

r) IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej;

6) elementy układu komunikacyjnego:

a) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

b) ścieżka dla rowerów.

2. Oznaczenia planu o charakterze informacyjnym:

1) elementy układu komunikacyjnego:

a) oś drogi;

2) strefy i tereny ochronne:

a) granica Terenu Górniczego "Bieruń I";

b) granica Obszaru Górniczego "Bieruń I";

c) I kat. przydatności terenu pod zabudowę;

d) II kat. przydatności terenu pod zabudowę;

e) granica obszaru chronionego filarem ochronnym;

f) granica złoża udokumentowanego (kopalina pospolita – kruszywo naturalne);

g) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody;

h) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

i) granica pasa technologicznego od sieci wodociągowej;

j) granica strefy ochrony wału przeciwpowodziowego;

k) zbiornik wód podziemnych UPWP Rejon Małej Wisły (cały obszar planu);

l) zieleń izolacyjna;

3) infrastruktura techniczna istniejąca:

a) elektroenergetyka:

- sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;

- sieć kablowa średniego napięcia;

- wnętrzowa stacja trafo;

- słupowa stacja trafo;

b) zaopatrzenie w wodę:

- sieć wodociągowa – główna (1500 mm, 600 mm, 400 mm);

- stacja pomp;

- studnia głębinowa.

§ 3

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów są zgodne z "Ustaleniami szczegółowymi" niniejszej uchwały.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) możliwość zachowania budynków:

a) wyższych niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy niewykraczającej poza dotychczasową wysokość;

2) zakaz lokalizowania ogrodzeń na terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszych;

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej większych niż: 6 m2 na wszystkich terenach za wyjątkiem: P;

b) lokalizowanie reklam wyłącznie na terenach budowlanych;

c) zakaz lokalizowania reklam na obiektach małej architektury (w tym latarniach), urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych);

d) zakaz lokalizowania reklam na dachach;

e) na terenach przewidzianych pod zabudowę możliwość lokalizowania reklam na maksymalnej wysokości nieprzekraczającej wysokości dopuszczonej na nich zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25,

poz. 150, z późn. zm.);

2) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów: MN/U ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

4) zakaz zabudowy w odległości minimum: 5 m od górnej krawędzi cieków wodnych;

5) zakaz grodzenia terenów w odległości minimum: 1,5 m od górnej krawędzi cieków wodnych;

6) na terenach: B7.U, B12.U, B9.MN/U, B11.MN/U w odległości 30 m od linii rozgraniczającej z terenem: B6.KPX (od strony zbiornika "Łysina") lokalizowanie zabudowy po wykonaniu ekspertyzy określającej warunki geotechniczne.

4. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) częściowo obszar planu znajduje się w granicach Obszaru Górniczego "Bieruń I";

2) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu Terenu Górniczego "Bieruń I", gdzie istnieją następujące uwarunkowania:

a) zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 4,0 m pod powierzchnią terenu;

b) występowanie wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu do 200 mm/s2 ;

c) I – II kat. przydatności terenów pod zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu (wschodnia część planu), pozostały obszar planu znajduje się poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej;

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesje na wydobywanie kopaliny;

4) częściowo obszar planu znajduje się w granicach filara ochronnego;

5) częściowo teren B4.ZNL (dz. nr: 2.15-310/248 – w całości oraz 2.15-333/252, 2.15-307/252, 2.15-328/249 – częściowo) znajduje się w granicy złoża udokumentowanego „Łysina I” (kopalina pospolita – kruszywo naturalne);

6) na obszarze planu znajdują się strefy bezpośredniej ochrony ujęć wody dla studni: S-1 i S-3;

7) obszar planu znajduje się w granicy zbiornika wód podziemnych UPWP Rejon Małej Wisły;

8) częściowo obszar planu znajduje się w strefie ochrony wałów przeciwpowodziowych, w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

9) w odległości minimum: 5 m od krawędzi cieku wodnego ustala się obowiązek zachowania pasa technologicznego wolnego od zagospodarowania;

10) częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia 20 kV o szerokości 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

11) częściowo obszar planu znajduje się w pasach eksploatacyjnych od wodociągów (o średnicach: 1500, 600, 400 mm), ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

12) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

13) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

14) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną, zgodnie z ustawą z dnia

21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 1988r., Nr 30, poz. 207, z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, na zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametrów kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, o których mowa w ustaleniach szczegółowych – kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie ustala się;

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami).

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal usługowy;

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach: MN/U, MN/ZL, U, U/P, P i IK należy zlokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na specjalnie wyznaczonym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, w oparciu o ujęcia wody zlokalizowane na obszarze planu i poza obszarem planu;

b) konieczność uzgadniania lokalizacji projektowanych zamierzeń inwestycyjnych o dużym zaopatrzeniu w wodę, wraz z orientacyjnym terminem realizacji oraz informacją o źródle finansowania;

c) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody;

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

c) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

d) na terenach P możliwość stosowania lokalnych oczyszczalni ścieków;

e) na terenach: MN/U, MN/ZL możliwość stosowania indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków;

f) na terenach: MN/U, MN/ZL, U możliwość odprowadzania ścieków z budynków do bezodpływowych zbiorników, w wypadku braku sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) budowę kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

c) nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

d) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) realizację zasilania w wysokie, średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi;

c) możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych;

d) ewentualna przebudowa sieci kolidujących z istniejącymi i planowanymi funkcjami terenów będzie możliwa na koszt inwestora;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) budowę sieci gazowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i gospodarczych;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci;

b) realizację sieci teletechnicznej zapewniającej obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, zgodnie z potrzebami;

c) lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie miejscach, jako wolno stojących (na terenach, do których gestor sieci posiada tytuł prawny), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli;

d) realizację sieci teletechnicznych w wykonaniu podziemnym, z możliwością zachowania sieci w wykonaniu napowietrznym;

e) ewentualną przebudowę sieci teletechnicznych w wykonaniu napowietrznym, wyłącznie na sieć w wykonaniu podziemnym;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów na składowisko odpadów znajdujące się poza obszarem planu;

b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy gminne;

c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych;

d) selektywną zbiórkę odpadów.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich obiektów, jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;

2) w zakresie dotychczasowego użytkowania terenu ustala się:

a) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;

b) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze uniemożliwia wprowadzenie ustaleń na działkach inwestycyjnych do nich przylegających.

10. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także tereny wymagające przekształceń lub rekultywacji.

11. Na obszarze planu nie występują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych.

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolem: MN/U, U, U/P, P, MN/ZL stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla pozostałych terenów objętych planem nie ustala opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, z powodu zachowania dotychczasowych funkcji i sposobu użytkowania.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 4

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A9.MN/U (2,131ha), B9.MN/U (1,72ha), B11.MN/U (0,185ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) na terenie: A9.MN/U zabudowa usług nieuciążliwych z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

c) na terenach: B9.MN/U, B11.MN/U zabudowa usług użyteczności publicznej w zakresie: turystyki, gastronomii, sportu;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

d) garaże przewidziane do obsługi terenów: MN/U;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie maksymalnie: jednego budynku zabudowy mieszkaniowej na jednej działce inwestycyjnej;

2) lokalizowanie budynków w układzie: wolno stojącym i bliźniaczym;

3) lokalizowania budynków o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej;

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 40%;

8) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 400 ;

9) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową:

a) w układzie wolno stojącym: 600 m2 ;

b) w układzie bliźniaczym: 450 m2 ;

2) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek z zabudową mieszkaniowo – usługową i usługową: 1000 m2 ;

3) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową:

a) w układzie wolno stojącym: 18 m;

b) w układzie bliźniaczym: 14 m;

4) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek z zabudową mieszkaniowo – usługową i usługową: 18 m;

5) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 5

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B14.MN/ZL (0,128 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MN/ZL;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona;

f) trwała uprawa leśna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy;

2) zakaz wydzielania lokali usługowych;

3) zachowanie istniejącego budynku z możliwością jego przebudowy i rozbudowy w granicach dotychczasowej powierzchni zabudowy;

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce inwestycyjnej: 50%, w tym 50% jako trwała uprawa leśna;

8) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 400 ;

9) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) zakaz wykonywania podziałów.

§ 6

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B7.U (0,177 ha), B12.U (0.183 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług użyteczności publicznej w zakresie: turystyki, gastronomii, sportu;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy i miejsca postojowe przewidziane do obsługi terenów: U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

2) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej: 5 m;

3) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

5) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 450 oraz dachy dowolne na terenie: B12.U;

6) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 500 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 18m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 7

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A3.U/P (0,531 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

b) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże, przewidziane do obsługi terenu: U/P;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę: 20%;

4) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 400 oraz inne.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 20m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 8

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.P (5,373 ha), A7.P (16,468 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) zabudowa usługowa, w tym stacje paliw;

b) obiekty małej architektury;

c) obiekty i budynki gospodarcze;

d) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: P;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zalecana maksymalna wysokość zabudowy: 16 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę: 20%;

4) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 400 oraz inne.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zieleń izolacyjna zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 1500 m2 ;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 20m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZL (0,357 ha), A6.ZL (1,099 ha), A11.ZL (1,281 ha), A16.ZL (1,611 ha), A17.ZL (0,316 ha), B3.ZL (17,114 ha), B10.ZL (0,086 ha), B22.ZL (5,684 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: las.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenach: B3.ZL, A11.ZL ciągi rowerowe w formie wyznaczonych szlaków rowerowych.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B4.ZNL (14,243 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona o charakterze leśnym;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sezonowe punkty gastronomiczne;

b) urządzenia i terenowe obiekty sportowo – rekreacyjne;

c) obiekty małej architektury;

d) wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.ZNU (0,204 ha), A8.ZNU (0,1 ha), A12.ZNU (0,468 ha), B15.ZNU (1,419 ha), B19.ZNU (0,037 ha), B20.ZNU (0,227 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) na terenie: B15.ZNU wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: A12.ZNU ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B2.WH (3,737 ha), B16.WH (0,111 ha), B18.WH (0,077 ha), B21.WH (1,605 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) ścieżka dla rowerów;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy kubaturowej.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: B2.WH ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B1.WS (1,203 ha), B5.WS (15,672 ha), B17.WS (0,046 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ (0,434 ha), 2.KDZ (0,711 ha), 3.KDL (0,286 ha), 4.KDL (0,865 ha), 5.KDD (0,003 ha), 6.KDD (0,074 ha), 7.KDD (0,275 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) drogi publiczne klasy zbiorczej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDZ;

b) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDL;

c) drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDD;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) drogowe obiekty inżynierskie, w tym: obiekty mostowe, itp.;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) ścieżki dla rowerów;

d) obiekty małej architektury;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: 1.KDZ (ul.Świerczyniecka):

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 20 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: 2.KDZ (ul.Świerczyniecka):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 11 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu: 3.KDL (ul. Łysinowa, ul. Wita):

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 12 m ÷ 13 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla terenu: 4.KDL (ul. Łysinowa, ul. Wita):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 10 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

5) dla terenu: 5.KDD (ul. Polna): część szerokości drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

6) dla terenu: 6.KDD (ul. Polna):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 1 m ÷ 6 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

7) dla terenu: 7.KDD (ul. Łysinowa):

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 10,0 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

c) plac do zawracania samochodów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A5.KDW (0,747 ha), A14.KDW (0,128 ha), B8.KDW (0,048 ha), B13.KDW (0,062 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) obiekty małej architektury;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: A5.KDW:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 12 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

c) plac do zawracania samochodów, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: A14.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 9 m ÷ 10 m;

3) dla terenu: B8.KDW:

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 2 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

4) dla terenu: B13.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 6 m.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B6.KPX (0,639 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) sezonowe punkty gastronomiczne;

c) obiekty małej architektury;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 25 m.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A13.KS (0,307 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: miejsca postojowe;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) ulice dojazdowe;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

2) zakaz budowy garaży wolno stojących i zespołów garażowych.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A15.IK (2,213 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z infrastrukturą kanalizacyjną;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą kanalizacyjną;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zalecana maksymalna wysokość zabudowy: 9 m.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A10.IW (0,006 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w wodę;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) dojazdy do obsługi terenów: IW;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z zaopatrzeniem w wodę;

d) zieleń urządzona.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

110317 rys mpzp lysina


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozstrzygnięcie - uwagi do mpzp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie - uwagi do prg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »