| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/4/2007 z dnia 25 października 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr VIII/2/2002 z dnia 24 września 2002r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/1/2007 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 25 października 2007r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/8/2009 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 26 listopada 2009r.

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w rejonie ulic:
Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornik Łysina, zwany dalej "planem"

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje powierzchnię 100,47 ha.

2. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej „rysunkiem planu”.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

2) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

3) "terenie" – należy przez to rozumieć: obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

5) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §1, ust. 4, pkt 6);

6) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, a jego udział musi stanowić mniej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujących 100% powierzchni działek inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zostaną zlokalizowane;

7) "usługach nieuciążliwych" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymaga na decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);

8) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku;

9) "obowiązującej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, zewnętrzna krawędź frontowej ściany budynku musi się pokrywać z tą linią;

10) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji projektowanego budynku lub budynków do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

11) "sezonowych punktach gastronomicznych" – należy przez to rozumieć: jednokondygnacyjny obiekt o charakterze usług sezonowych w zakresie małej gastronomii i handlu artykułami pierwszej potrzeby, o łącznej powierzchni zabudowy i zagospodarowania nie przekraczającej 35 m2 i maksymalnej wysokości: 5 m do najwyższego punktu konstrukcyjnego dachu;

12) "działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których

będzie się realizowało inwestycje objęte pojedynczymi (ewentualnie etapowymi) pozwoleniami na budowę;

13) "zieleni izolacyjnej" – należy przez to rozumieć: zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej trzech rzędów drzew (o przewidywanej wysokości wzrostu minimum: 15 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego oraz co najmniej dwóch rzędów krzewów (o przewidywanej wysokości wzrostu maksimum: 5 m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego; gatunki roślin należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz gruntowo – wodnych.

§ 2

1. Obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) obowiązująca linia zabudowy;

5) przeznaczenia terenu:

a) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

b) MN/ZL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni leśnej;

c) U – teren zabudowy usługowej;

d) U/P – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

e) P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

f) ZL – teren lasu;

g) ZNL – teren zieleni nieurządzonej o charakterze leśnym;

h) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

i) WH – teren obiektów hydrotechnicznych;

j) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

k) KS – teren komunikacji samochodowej;

l) KPX – teren komunikacji pieszej;

m) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

n) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

o) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

p) KDW – teren dróg wewnętrznych;

q) IW – teren infrastruktury wodociągowej;

r) IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej;

6) elementy układu komunikacyjnego:

a) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

b) ścieżka dla rowerów.

2. Oznaczenia planu o charakterze informacyjnym:

1) elementy układu komunikacyjnego:

a) oś drogi;

2) strefy i tereny ochronne:

a) granica Terenu Górniczego "Bieruń I";

b) granica Obszaru Górniczego "Bieruń I";

c) I kat. przydatności terenu pod zabudowę;

d) II kat. przydatności terenu pod zabudowę;

e) granica obszaru chronionego filarem ochronnym;

f) granica złoża udokumentowanego (kopalina pospolita – kruszywo naturalne);

g) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody;

h) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

i) granica pasa technologicznego od sieci wodociągowej;

j) granica strefy ochrony wału przeciwpowodziowego;

k) zbiornik wód podziemnych UPWP Rejon Małej Wisły (cały obszar planu);

l) zieleń izolacyjna;

3) infrastruktura techniczna istniejąca:

a) elektroenergetyka:

- sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;

- sieć kablowa średniego napięcia;

- wnętrzowa stacja trafo;

- słupowa stacja trafo;

b) zaopatrzenie w wodę:

- sieć wodociągowa – główna (1500 mm, 600 mm, 400 mm);

- stacja pomp;

- studnia głębinowa.

§ 3

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów są zgodne z "Ustaleniami szczegółowymi" niniejszej uchwały.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) możliwość zachowania budynków:

a) wyższych niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy niewykraczającej poza dotychczasową wysokość;

2) zakaz lokalizowania ogrodzeń na terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszych;

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej większych niż: 6 m2 na wszystkich terenach za wyjątkiem: P;

b) lokalizowanie reklam wyłącznie na terenach budowlanych;

c) zakaz lokalizowania reklam na obiektach małej architektury (w tym latarniach), urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych);

d) zakaz lokalizowania reklam na dachach;

e) na terenach przewidzianych pod zabudowę możliwość lokalizowania reklam na maksymalnej wysokości nieprzekraczającej wysokości dopuszczonej na nich zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25,

poz. 150, z późn. zm.);

2) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów: MN/U ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

4) zakaz zabudowy w odległości minimum: 5 m od górnej krawędzi cieków wodnych;

5) zakaz grodzenia terenów w odległości minimum: 1,5 m od górnej krawędzi cieków wodnych;

6) na terenach: B7.U, B12.U, B9.MN/U, B11.MN/U w odległości 30 m od linii rozgraniczającej z terenem: B6.KPX (od strony zbiornika "Łysina") lokalizowanie zabudowy po wykonaniu ekspertyzy określającej warunki geotechniczne.

4. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) częściowo obszar planu znajduje się w granicach Obszaru Górniczego "Bieruń I";

2) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu Terenu Górniczego "Bieruń I", gdzie istnieją następujące uwarunkowania:

a) zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 4,0 m pod powierzchnią terenu;

b) występowanie wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu do 200 mm/s2 ;

c) I – II kat. przydatności terenów pod zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu (wschodnia część planu), pozostały obszar planu znajduje się poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej;

3) szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesje na wydobywanie kopaliny;

4) częściowo obszar planu znajduje się w granicach filara ochronnego;

5) częściowo teren B4.ZNL (dz. nr: 2.15-310/248 – w całości oraz 2.15-333/252, 2.15-307/252, 2.15-328/249 – częściowo) znajduje się w granicy złoża udokumentowanego „Łysina I” (kopalina pospolita – kruszywo naturalne);

6) na obszarze planu znajdują się strefy bezpośredniej ochrony ujęć wody dla studni: S-1 i S-3;

7) obszar planu znajduje się w granicy zbiornika wód podziemnych UPWP Rejon Małej Wisły;

8) częściowo obszar planu znajduje się w strefie ochrony wałów przeciwpowodziowych, w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

9) w odległości minimum: 5 m od krawędzi cieku wodnego ustala się obowiązek zachowania pasa technologicznego wolnego od zagospodarowania;

10) częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia 20 kV o szerokości 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej), ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

11) częściowo obszar planu znajduje się w pasach eksploatacyjnych od wodociągów (o średnicach: 1500, 600, 400 mm), ustala się obowiązek ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;

12) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

13) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

14) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną, zgodnie z ustawą z dnia

21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 1988r., Nr 30, poz. 207, z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, na zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametrów kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, o których mowa w ustaleniach szczegółowych – kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie ustala się;

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami).

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal usługowy;

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach: MN/U, MN/ZL, U, U/P, P i IK należy zlokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na specjalnie wyznaczonym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) w zakresie zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, w oparciu o ujęcia wody zlokalizowane na obszarze planu i poza obszarem planu;

b) konieczność uzgadniania lokalizacji projektowanych zamierzeń inwestycyjnych o dużym zaopatrzeniu w wodę, wraz z orientacyjnym terminem realizacji oraz informacją o źródle finansowania;

c) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody;

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

c) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

d) na terenach P możliwość stosowania lokalnych oczyszczalni ścieków;

e) na terenach: MN/U, MN/ZL możliwość stosowania indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków;

f) na terenach: MN/U, MN/ZL, U możliwość odprowadzania ścieków z budynków do bezodpływowych zbiorników, w wypadku braku sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) budowę kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

c) nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

d) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) realizację zasilania w wysokie, średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi;

c) możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych;

d) ewentualna przebudowa sieci kolidujących z istniejącymi i planowanymi funkcjami terenów będzie możliwa na koszt inwestora;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) budowę sieci gazowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i gospodarczych;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci;

b) realizację sieci teletechnicznej zapewniającej obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, zgodnie z potrzebami;

c) lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie miejscach, jako wolno stojących (na terenach, do których gestor sieci posiada tytuł prawny), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli;

d) realizację sieci teletechnicznych w wykonaniu podziemnym, z możliwością zachowania sieci w wykonaniu napowietrznym;

e) ewentualną przebudowę sieci teletechnicznych w wykonaniu napowietrznym, wyłącznie na sieć w wykonaniu podziemnym;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów na składowisko odpadów znajdujące się poza obszarem planu;

b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy gminne;

c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych;

d) selektywną zbiórkę odpadów.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich obiektów, jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;

2) w zakresie dotychczasowego użytkowania terenu ustala się:

a) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;

b) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze uniemożliwia wprowadzenie ustaleń na działkach inwestycyjnych do nich przylegających.

10. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także tereny wymagające przekształceń lub rekultywacji.

11. Na obszarze planu nie występują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych.

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolem: MN/U, U, U/P, P, MN/ZL stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla pozostałych terenów objętych planem nie ustala opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, z powodu zachowania dotychczasowych funkcji i sposobu użytkowania.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 4

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A9.MN/U (2,131ha), B9.MN/U (1,72ha), B11.MN/U (0,185ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) na terenie: A9.MN/U zabudowa usług nieuciążliwych z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

c) na terenach: B9.MN/U, B11.MN/U zabudowa usług użyteczności publicznej w zakresie: turystyki, gastronomii, sportu;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

d) garaże przewidziane do obsługi terenów: MN/U;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie maksymalnie: jednego budynku zabudowy mieszkaniowej na jednej działce inwestycyjnej;

2) lokalizowanie budynków w układzie: wolno stojącym i bliźniaczym;

3) lokalizowania budynków o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej;

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 40%;

8) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 400 ;

9) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową:

a) w układzie wolno stojącym: 600 m2 ;

b) w układzie bliźniaczym: 450 m2 ;

2) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek z zabudową mieszkaniowo – usługową i usługową: 1000 m2 ;

3) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową:

a) w układzie wolno stojącym: 18 m;

b) w układzie bliźniaczym: 14 m;

4) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek z zabudową mieszkaniowo – usługową i usługową: 18 m;

5) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 5

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B14.MN/ZL (0,128 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MN/ZL;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona;

f) trwała uprawa leśna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy;

2) zakaz wydzielania lokali usługowych;

3) zachowanie istniejącego budynku z możliwością jego przebudowy i rozbudowy w granicach dotychczasowej powierzchni zabudowy;

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 5 m;

6) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce inwestycyjnej: 50%, w tym 50% jako trwała uprawa leśna;

8) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 400 ;

9) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) zakaz wykonywania podziałów.

§ 6

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B7.U (0,177 ha), B12.U (0.183 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług użyteczności publicznej w zakresie: turystyki, gastronomii, sportu;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy i miejsca postojowe przewidziane do obsługi terenów: U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż: 9 m;

2) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej: 5 m;

3) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,5;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

5) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie:

250 – 450 oraz dachy dowolne na terenie: B12.U;

6) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 500 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 18m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 7

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A3.U/P (0,531 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

b) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże, przewidziane do obsługi terenu: U/P;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę: 20%;

4) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 400 oraz inne.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 1000 m2 ;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 20m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 8

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.P (5,373 ha), A7.P (16,468 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) zabudowa usługowa, w tym stacje paliw;

b) obiekty małej architektury;

c) obiekty i budynki gospodarcze;

d) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: P;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zalecana maksymalna wysokość zabudowy: 16 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę: 20%;

4) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu do 400 oraz inne.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zieleń izolacyjna zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 1500 m2 ;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę: 20m;

3) kąt położenia granicy działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:

a) w zakresie: 700 – 1100 ;

b) równolegle do istniejących podziałów.

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZL (0,357 ha), A6.ZL (1,099 ha), A11.ZL (1,281 ha), A16.ZL (1,611 ha), A17.ZL (0,316 ha), B3.ZL (17,114 ha), B10.ZL (0,086 ha), B22.ZL (5,684 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: las.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenach: B3.ZL, A11.ZL ciągi rowerowe w formie wyznaczonych szlaków rowerowych.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B4.ZNL (14,243 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona o charakterze leśnym;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sezonowe punkty gastronomiczne;

b) urządzenia i terenowe obiekty sportowo – rekreacyjne;

c) obiekty małej architektury;

d) wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.ZNU (0,204 ha), A8.ZNU (0,1 ha), A12.ZNU (0,468 ha), B15.ZNU (1,419 ha), B19.ZNU (0,037 ha), B20.ZNU (0,227 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) na terenie: B15.ZNU wewnętrzne ulice dojazdowe i miejsca postojowe;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) ścieżki dla rowerów.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: A12.ZNU ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B2.WH (3,737 ha), B16.WH (0,111 ha), B18.WH (0,077 ha), B21.WH (1,605 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) ścieżka dla rowerów;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy kubaturowej.

3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie: B2.WH ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: B1.WS (1,203 ha), B5.WS (15,672 ha), B17.WS (0,046 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ (0,434 ha), 2.KDZ (0,711 ha), 3.KDL (0,286 ha), 4.KDL (0,865 ha), 5.KDD (0,003 ha), 6.KDD (0,074 ha), 7.KDD (0,275 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) drogi publiczne klasy zbiorczej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDZ;

b) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDL;

c) drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDD;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) drogowe obiekty inżynierskie, w tym: obiekty mostowe, itp.;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) ścieżki dla rowerów;

d) obiekty małej architektury;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: 1.KDZ (ul.Świerczyniecka):

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 20 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: 2.KDZ (ul.Świerczyniecka):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 11 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu: 3.KDL (ul. Łysinowa, ul. Wita):

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 12 m ÷ 13 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla terenu: 4.KDL (ul. Łysinowa, ul. Wita):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 10 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

5) dla terenu: 5.KDD (ul. Polna): część szerokości drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

6) dla terenu: 6.KDD (ul. Polna):

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 1 m ÷ 6 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

7) dla terenu: 7.KDD (ul. Łysinowa):

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 10,0 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

c) plac do zawracania samochodów, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A5.KDW (0,747 ha), A14.KDW (0,128 ha), B8.KDW (0,048 ha), B13.KDW (0,062 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) obiekty małej architektury;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: A5.KDW:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 12 m;

b) ścieżka dla rowerów, zgodnie z rysunkiem planu;

c) plac do zawracania samochodów, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: A14.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 9 m ÷ 10 m;

3) dla terenu: B8.KDW:

a) część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na: 2 m, pozostała część szerokości drogi zlokalizowana jest poza granicą niniejszego planu;

b) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

4) dla terenu: B13.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na: 6 m.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: B6.KPX (0,639 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) sezonowe punkty gastronomiczne;

c) obiekty małej architektury;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających na: 4 m ÷ 25 m.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A13.KS (0,307 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: miejsca postojowe;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) ulice dojazdowe;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ciąg rowerowy w formie wyznaczonego szlaku rowerowego;

2) zakaz budowy garaży wolno stojących i zespołów garażowych.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A15.IK (2,213 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z infrastrukturą kanalizacyjną;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty i budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą kanalizacyjną;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zalecana maksymalna wysokość zabudowy: 9 m.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A10.IW (0,006 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w wodę;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) dojazdy do obsługi terenów: IW;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z zaopatrzeniem w wodę;

d) zieleń urządzona.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

110317 rys mpzp lysina


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozstrzygnięcie - uwagi do mpzp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/4/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie - uwagi do prg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »