| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 17 poz. 95 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262 poz. 4149),

Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady gospodarowania nieruchomościami

§ 1.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Ciasna mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, nabywania, zbywania oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, a także przedmiotem zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomości mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Rozdział 2.
Zasady nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości

§ 2.

1. Nabywanie przez Gminę Ciasna nieruchomości może następować w celu realizacji zadań własnych Gminy.

2. Cena nabywanej nieruchomości musi być porównywalna z cenami stosowanymi w obrocie wolnorynkowym, w uzasadnionych przypadkach za cenę wyższą, wynoszącą jednak nie więcej niż 150 % ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Nieruchomości mogą być nabyte, bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Rady:

- na realizację zadań własnych Gminy,

- na cele publiczne,

- na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

- w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy,

- w następstwie wykonania prawa pierwokupu,

- w wyniku zamiany nieruchomości,

§ 3.

1. Zasady określone w § 2 stosuje się odpowiednio przy zamianie nieruchomości.

§ 4.

1. Wyraża się zgodę na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Rady.

Rozdział 3.
Zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości

§ 5.

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Ciasna mogą być oddawane w dzierżawę lub najem bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Rady.

2. Wójt Gminy Ciasna może w trybie przetargowym wydzierżawiać lub wynajmować nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w trybie bezprzetargowym na czas określony do trzech lat, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami należy stosować przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-stu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/34/2002 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 30.12.2002r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gruntowymi oraz ich użyczania, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 10.

Uchwała ta nie dotyczy zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna na rzecz dotychczasowych najemców.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »