| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenie rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Zakład Budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zmieniona uchwałami: Nr XVI/144/03 z dnia 21 października 2003 r., Nr XX/229/04 z dnia 10 lutego 2004 r., Nr IV/22/07 z dnia 19 stycznia 2007 r., Nr XVI/137/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. i Nr XXVIII/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 maja 2011 r.

CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. 1. BILET JEDNORAZOWY ZA PRZEWÓZ OSÓB, PSA ORAZ BAGAŻU, KTÓREGO WYMIARY PRZEKRACZAJĄ 20X40X60 CM I PLECAKA ZE STELAŻEM

NORMALNY ULGOWY

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, 2,70 zł 1,35 zł

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, 3,20 zł 1,60 zł

Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica

2. BILET JEDNORAZOWY ZAKUPIONY U KIEROWCY ZA PRZEWÓZ OSÓB, PSA ORAZ BAGAŻU, KTÓREGO WYMIARY PRZEKRACZAJĄ 20X40X60 CM I PLECAKA ZE STELAŻEM

NORMALNY ULGOWY

I i II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice,

Miasto Bielsko-Biała i Gmina Jasienica 3,20 zł 1,60 zł

3. BILET SIECIOWY na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

Miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica

NORMALNY ULGOWY

-jednodniowy 10,00 zł 5,00 zł

-siedmiodniowy 26,00 zł 13,00 zł

4. BILET MIESIĘCZNY OGÓLNODOSTĘPNY, IMIENNY I NA OKAZICIELA

NORMALNY ULGOWY

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice – imienny 78,00 zł 39,00 zł.

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica – imienny 86,00 zł 43,00 zł

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica – na okaziciela 100,00zł -

5. 1) BILET MIESIĘCZNY, IMIENNY, SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PONADGIMNAZJALNYCH, ARTYSTYCZNYCH ORAZ STUDENTÓW DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA, W OKRESIE NAUKI NA PODSTAWIE WAŻNEJ LEGITYMACJI

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice 32,00 zł


- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica 36,00 zł

2) Za okres nauki rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca.

6. 1) BILET MIESIĘCZNY IMIENNY SZKOLNY – JUNIOR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH WYŁĄCZNIE NA DOJAZD DO SZKOŁY I POWRÓT DO DOMU ORAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej w okresie nauki szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie ważnego zaświadczenia wydanego przez właściwe przedszkole)

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice 20,00 zł.

2) Za okres nauki szkolnej rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 maja 2011 r.

UPRAWNIENIA DO ULG I PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH W ŚRODKACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, A TAKŻE OKREŚLENIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH TE UPRAWNIENIA

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego są uprawnieni:

1) dzieci do ukończenia 4 lat – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,

2) osoby które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia),

3) dzieci i młodzież dotknięta niepełnosprawnością, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub ważnej legitymacji szkolnej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenia właściwego organu o co najmniej częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności,

4) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia właściwego organu o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

5) osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

6) pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w ww. przedsiębiorstwie oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez Przedsiębiorstwo Komunkacji Miejskiej,

7) krwiodawcy zrzeszeni w Klubach Honorowych Dawców Krwi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy oddali:

- kobiety - 15 litrów krwi,

- mężczyźni - 18 litrów krwi,

na podstawie legitymacji wydanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo,

8) policjanci podczas wykonywania czynności służbowych,

9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach podczas wykonywania obowiązków służbowych,

10) osoby upoważnione do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego podczas wykonywania czynności służbowych na podstawie imiennego identyfikatora,

11) osoby bezrobotne korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, które podpisały kontrakt socjalny w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – na podstawie ważnego zaświadczenia o spełnieniu tych warunków wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.


2. Do korzystania z biletów ulgowych są uprawnieni:

1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu 19 roku życia,

2) dzieci od lat 4 do ukończenia 7 roku życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku,

3) emeryci i renciści na podstawie dokumentu tożsamości oraz legitymacji emeryta-rencisty lub w przypadku jej braku aktualnego wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty lub aktualnego potwierdzenia wypłaty emerytury lub renty,

4) jeden rodzic lub opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazd w czasie powrotu do domu po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub szkoły i w czasie przejazdu z domu do przedszkola lub szkoły po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach szkolnych - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz jednego z następujących dokumentów: legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecka) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bez względu na grupę inwalidzką/ stopień niepełnosprawności,

5) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – na podstawie ważnej legitymacji pracownika socjalnego,

6) osoby świadczące usługi opiekuńcze na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie ważnego zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

UWAGA ! Obywatelom Unii Europejskiej przysługują analogiczne ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jak w przypadku obywateli polskich – na podstawie dokumentów potwierdzających status odpowiadający jednemu z uprawnień wymienionych w wykazie osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejksiej w Czechowicach-Dziedzicach, wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa przetłumaczonych na język polski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »