| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uprawnienia do ulg i bezpłatnych przejazdów w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenie rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez Zakład Budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zmieniona uchwałami: Nr XVI/144/03 z dnia 21 października 2003 r., Nr XX/229/04 z dnia 10 lutego 2004 r., Nr IV/22/07 z dnia 19 stycznia 2007 r., Nr XVI/137/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. i Nr XXVIII/261/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 maja 2011 r.

CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. 1. BILET JEDNORAZOWY ZA PRZEWÓZ OSÓB, PSA ORAZ BAGAŻU, KTÓREGO WYMIARY PRZEKRACZAJĄ 20X40X60 CM I PLECAKA ZE STELAŻEM

NORMALNY ULGOWY

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, 2,70 zł 1,35 zł

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, 3,20 zł 1,60 zł

Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica

2. BILET JEDNORAZOWY ZAKUPIONY U KIEROWCY ZA PRZEWÓZ OSÓB, PSA ORAZ BAGAŻU, KTÓREGO WYMIARY PRZEKRACZAJĄ 20X40X60 CM I PLECAKA ZE STELAŻEM

NORMALNY ULGOWY

I i II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice,

Miasto Bielsko-Biała i Gmina Jasienica 3,20 zł 1,60 zł

3. BILET SIECIOWY na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

Miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica

NORMALNY ULGOWY

-jednodniowy 10,00 zł 5,00 zł

-siedmiodniowy 26,00 zł 13,00 zł

4. BILET MIESIĘCZNY OGÓLNODOSTĘPNY, IMIENNY I NA OKAZICIELA

NORMALNY ULGOWY

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice – imienny 78,00 zł 39,00 zł.

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica – imienny 86,00 zł 43,00 zł

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica – na okaziciela 100,00zł -

5. 1) BILET MIESIĘCZNY, IMIENNY, SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PONADGIMNAZJALNYCH, ARTYSTYCZNYCH ORAZ STUDENTÓW DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA, W OKRESIE NAUKI NA PODSTAWIE WAŻNEJ LEGITYMACJI

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice 32,00 zł


- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice,

miasta Bielsko-Biała, Gminy Jasienica 36,00 zł

2) Za okres nauki rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca.

6. 1) BILET MIESIĘCZNY IMIENNY SZKOLNY – JUNIOR DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH WYŁĄCZNIE NA DOJAZD DO SZKOŁY I POWRÓT DO DOMU ORAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej w okresie nauki szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie ważnego zaświadczenia wydanego przez właściwe przedszkole)

- na przejazdy w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice 20,00 zł.

2) Za okres nauki szkolnej rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 maja 2011 r.

UPRAWNIENIA DO ULG I PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH W ŚRODKACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, A TAKŻE OKREŚLENIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH TE UPRAWNIENIA

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego są uprawnieni:

1) dzieci do ukończenia 4 lat – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,

2) osoby które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia),

3) dzieci i młodzież dotknięta niepełnosprawnością, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola i z powrotem wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora przedszkola lub ważnej legitymacji szkolnej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenia właściwego organu o co najmniej częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności,

4) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia właściwego organu o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

5) osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

6) pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w ww. przedsiębiorstwie oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez Przedsiębiorstwo Komunkacji Miejskiej,

7) krwiodawcy zrzeszeni w Klubach Honorowych Dawców Krwi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, którzy oddali:

- kobiety - 15 litrów krwi,

- mężczyźni - 18 litrów krwi,

na podstawie legitymacji wydanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo,

8) policjanci podczas wykonywania czynności służbowych,

9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach podczas wykonywania obowiązków służbowych,

10) osoby upoważnione do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego podczas wykonywania czynności służbowych na podstawie imiennego identyfikatora,

11) osoby bezrobotne korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, które podpisały kontrakt socjalny w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – na podstawie ważnego zaświadczenia o spełnieniu tych warunków wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.


2. Do korzystania z biletów ulgowych są uprawnieni:

1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu 19 roku życia,

2) dzieci od lat 4 do ukończenia 7 roku życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku,

3) emeryci i renciści na podstawie dokumentu tożsamości oraz legitymacji emeryta-rencisty lub w przypadku jej braku aktualnego wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty lub aktualnego potwierdzenia wypłaty emerytury lub renty,

4) jeden rodzic lub opiekun dziecka niepełnosprawnego na przejazd w czasie powrotu do domu po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub szkoły i w czasie przejazdu z domu do przedszkola lub szkoły po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach szkolnych - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz jednego z następujących dokumentów: legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecka) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bez względu na grupę inwalidzką/ stopień niepełnosprawności,

5) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – na podstawie ważnej legitymacji pracownika socjalnego,

6) osoby świadczące usługi opiekuńcze na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie ważnego zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

UWAGA ! Obywatelom Unii Europejskiej przysługują analogiczne ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jak w przypadku obywateli polskich – na podstawie dokumentów potwierdzających status odpowiadający jednemu z uprawnień wymienionych w wykazie osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejksiej w Czechowicach-Dziedzicach, wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa przetłumaczonych na język polski.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »